یک سیم روکش دارو دوسرشو لخت کنین بعد به اون خط زنگ بزنین هنگام زنگ خوردن دوسر خط رو به هم اتصال بدین صدای خش خش رو می*شنویم اگه خط سالم باشه انگار کسی گوشیو جواب داده .یا اگه از روی پست دارین چک...