جناب برادر شما ؛ حق با شماست ؛ منم اگه یه مردی رو ببینم با ریش و سیبیل چادر سرش کرده حتما شوکه میشم ! دیگه نیازی به شوکر نیست !!