اگر بخواي مقاومت بين دو سطح کنارهم رو حساب کني بايد دستگاه مختصات رو تغيير بدي و بياي معادله محاسبه جريان و ولتاژ رو دوباره حساب کني. براي اين معادلات نياز به ميدان الکتريکي داري که ميدان الکتريکي رو...