خوب چرا از spi دو طرفه استفاده نمیکنی؟
اگه با یه طرفش کار کردی که دو طرفش کاری نداره!
دلیل خاصی داری که میخوای از i2c استفاده کنی؟