salam
manam ba i2c moshkel daram to bascom
age mishe komakam ****d