جهت ارتباط دو ميكرو با i2c بصورت دوطرفه با نرم افزار bascom كسي از دوستان ميتونه كمك كنه؟
خودم دوميكرو را با spi بهم وصل كردم اما دريك جهت .ولي اگر با i2c در دوجهت باشه خيلي بهتره.