با سلام . سري max7000 تا چه کلاکي کار ميکنه و برا ي کار نياز به چه اسيلاتوري داره تا حداکثر کلاک رو داشته باشيم.من از epm7064 استفاده مي کنم.و آيا بلوکي براي تقسيم کلک داره يا خودمون بايد تقسيم...