TX_ADDR : 0000000001وRX_ADDR_P0 : 0000000001تغییر آدرس برای nrf24l01 در بسکام چطور انجام می شود