منم همین مشکل رو با 90usb1287 داشتم البته یارو خودش از قبل برد رو زده بود و من فقط براش برنامه نوشتم ، می خواستم فیوز بیت clockdiv رو بردارم اما نمیشد البته پروژه رو دادم رفت ، فقط میخواستم بدونم کا...