در مجموعه نرم افزارهای مکانیکی که بصورت collection در بازار به فروش می رسد، این نرم افزار هم وجود دارد.