سلام
من می خوام یهclockرا با پایه ی ورودی با دستورات verilogکنترل کنم از دستورalways #(f(A)) clk=~clkاستفاده کردم جواب داد ولی خطای زیادی داره کسی می تونه من را راهنمایی کنه؟
ممنون خودم راهش را پیدا کردم :wow: