رياضيات مهندسي:
بسط مهري فوريه، تبديل فويريه،انتگرال فوريه، معادلات كوشي ريمان، توابع همساز، جواب عمومي، معادلات مشتق جزئي, روش جداسازي متغيرها، معادلات موج و گرما، معادله پتانسيل، حل معادلات، مشتق جزئي در مختصات استوانهآ*اي و كروي، استفاده از تبديل لابلاكس در حل معادلات با مشتق جزئي، اعداد مختلط، حد و پيوستگي و مشتق توابع مختلط; نگاشتآ*هاي مختلط، دنبالهآ*ها و يريآ*هاي مختلط، صفرها و تكينآ*ها (سري تيلور، تواني و دوران); محاسبه انتگرالآ*هاي مختلط با استفاده از نظريه ماندهآ*ها، شاخهآ*ها در سير انتگرالآ*گيري، كاربرد انتگرالآ*هاي مختلط در محاسبه انتگرال هاي حقيقي و انتگرال هاي سينوسي

معادلات ديفرانسيل:
معادله مرتبه اول به فرم ، معادلات تفكيكآ*پذير، همگن، كامل فاكتور انتگرال، مرتبه اول خطي، برنولي، كلرو، لاگرانژ، سيمآ*هاي قائم ; معادلات خطي همگن، از مرتبه دلخواه n با ضريب ثابت، معادلات غيرهمگن خطي با ضرايب نامعين، روش عمومي براي حل معادلات خطي غيرهمگن، روش اپراتوري معكوس، روش حل معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم در حالت خاص و فاقد تابع، فاقد متغير، همگن نسبت به معاله كوشي، حل معادله و ديفرانسيل به كمك سري تواني; با استفاده از سري توسعه يافته (منفي و منظم) معادله لژآندر، معادله سبل، معادله قابل تبديل به سبل، تابع سبل نوع اول و دوم، دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي، تبديل لاپلاس، تبديل لاپلاس مشتق، تبديل لاپلاس انتگرال; انتگرال گيري از تبديل لاپلاس، مشتقآ*گيري از تبديل لاپلاس، انتقال بر محور فركانس دز زمان كانولوشن، معادلات انتگرال ديفرانسيل انتگرالي، تبديل لاپلاس توابع متناوب، دستگاه معادلات ديفرانسيل;توزيع نمونهآ*اي، نظريه بر آورد كردن، فاصلهآ*هاي اطمينان، رگوسيون

آمار و احتمالات:
آناليز تركيبي و احتمال، احتمال شرطي، قانون بيز، متغيرهاي تصادفي. بررسي چند توزيع مهم متغيرهاي تضادفي گسسته، اسير رياضي، واريانس، گشتاورها، متغيرهاي تصادفي يك متغيره و دو متغيره; : بررسي چند توزيع مهم متغيرهاي تصادفي پيوسته (نرمال، گوسي، رايلي و ...)

مدارهاي الكتريكي:
قوانين كيرشف، عناصر مداري، مشخصه ولتاژ-جريان، مدارهاي مقاومتي، تحليل گره و مش، مدار معادل تونن و نرتن، تقسيم ولتاژ و جريان، استفاده از تقارن در حل مدارهاي مقاومتي، مدار غيرخطي و تعيين نقطه كارآنف تقويت كنندهآ*هاي عملياتي، مدارهاي مرتبه اول و دومآ*آ* (پاسخ پله، پاسخ ضربه، پاسخ صفر و ورودي صفر، پاسخ به ورودي دلخواه، حالت گذرا، حالت دائمي، نوسان و مقاومت منفي، مدارهاي با چند ثابت زماني)، انتگرال كانولوشن، مدارهاي دوگان.تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي (پاسخ كامل و حالت دائمي سينوسي، امپرانس، اوستيانس، مدارهاي تشديد و توان در حالت دائمي سينوسي و انتقال توان ماكزيمم) مدارهاي سه فاز (ستاره، مثلث و محاسبه مدار متعادل سه فاز)، عناصر ترويج شده ، سلفآ*هاي تزويج شده سري، موازي و مختلط، سلفها تزويج شده تزانسفورماتوري، ترانسفورماتور ايدهآ*آل ، تطبيقآ* امپرانسي;گرافآ*هاي يك شبكه و قضيه تلگان، تجزيه و تحليل گره و شن،آ*تجزيه و تحليل حلقه و كات ست، معادلات حامت، تبديل لاپلاس، فركانسآ*هاي طبيعيآ*(تعداد فركانسآ*هاي صفر و غيرصفر شبكه) توابع شبكه، قضاياي شبكه ها (جانشيني، جمع آثار و هم پاسخي) دوقطبي ها (ماتريس امپرانسي، ادمتيانس، هيبريد و انتقال، به هم پيوستن دوقطبي ها، دوقطبي ختم شده)

الكترونيك:
ديود و مدارات ديودي، باياس و نقطه كار، مدارات ترانزيستوري، شرايط ماكزيمم سوئينگ(Max swing)، مدار معادل هيبريد و تحليل AC و DC، سيگنال كوچك، ترانزيستورهاي FET و MOSFET، قضيه ميلر، استفاده از FET به عنوان مقاومت متغير ولتاژ، تقويت كننده عملياتي (op-(Amp و كاربرد آن در مبدلآ*هاي امپرانس، منابع ولتاژ تثبيت شده، بهره ولتاژ و بهره جريان، مقاومت ورودي مقاومت خروجي، انواع مدارهاي سورس مشترك، اميتر مشترك، بيلس مشترك، گيت مشترك، كلكتور مشترك، درين مشترك، مدارت ترانزيستوري كسكودر چند طبقه، كليسو كننده هاي ولتاژ;تقويت كننده تفاضلي، منابع جريان، مدار فيزيكآ*دار، فيزيك ولتاژ، سري ، فيزيك ولتاژ-موازي، فيزيك جريان – سري، فيزيك جريان – موازي، اثر فيزيك ازگين و پهناي باند تقويت كننده ها و در مقاومت ورودي و خروجي تقويت كننده ها اسخ ديفرانسيل تقويت كننده ها، فركانس قطع پايين، فركانس قطع بالا، تقويت كننده هاي توان (كلاس B , AB , A)

ماشينهاي الكتريكي:
مدارهاي مغناطيسي، تبديل انرژي (انرژي مغناطيسي، انرژي مكانيكي) نيروي مكانيكي در سيستم الكترومغناطيسي، انرژي دسته انرژي، پديده فرومغناطيس شدگي و رابطه B-H، اندوكتانس مقاومت مغناطيسي، شكاف فاصله هوايي در هسته ماشينآ*هاي الكتريكي دوار با تغذيه دوگانه، شرايط گشتاور ثابت، اصول كار انواع ماشينآ*هاي با قطب برجسته، تور استوانهآ*اي، با فاصلهآ* هوايي يكنواخت ميدان مغناطيسي دوار استاتور دو سيم، پيچه، استواتور سيم پيچيده متحده، ماشينآ*هاي p قطبي، سرعتآ*هاي سكرون و آسنگورن، ماشين DC، كموناسيون و جاروبك، اثر تغيير مكان جارويك، واكنش آرميچر، قطبآ*هاي فرعي و اصلي و سيمآ*پيچي چرانگره ماشين با تحريك جداگانه، تحريك شنت، تحريك سري، تحريك كمپويد، تلفات در ژنراتورها، راندمان، عملكرد موازي ژنراتورهاي DC، كنترل سرعت موتورهاي آ*dc، كنترل ولتاژ آرميچر كنترل مقاومت آرميچر، گشتاور در موتورهاي DC سرعت موتورهاي; ترانسفورماتور ايدهآ*آل و واقعي، مدار معادل تكفاز، مدار معادل تقريبي، تعيين پارامترهاي مدار معادل، آزمايشآ*هاي بي باري و اتصال كوتاه، تنظيم ولتاژ، تلقات ترانس، راندمان، اتوترانسفورماتور، ميزان صرفهآ*جويي با ترانسفورماتور، كار موازي ترانس تكفاز، ترانسفورماتور سه فاز، اتصالات ترانس 3 فاز (مثلث، ستاره، زيگزاگ) بررسي هارمونيكآ*ها در ترانس سه فاز، ترانسآ*هاي اندازهآ*گيري ولتاژ و جريان، ترانس با سرپيچ، كاراموزي ترانس سه فاز، مقادير نسبي p.u، ترانس با همه سيم پيچ، كاراموزي ترانس سه فاز، توان ورودي و خروجي ترانس سه فاز ساختمان انواع ماشين هاي جريان متناوب، انواع موتورهاي القايي (رتور سيم پيچي شده، قفسي)، ميدان مغناطيسي دوار، ضريب گام، ضريب سيمآ*پيچي و ضريب توزيع، طرز كار حالت موتوري، ژنراتوري و ترمزي، مدار معادل كامل و تقريبي موتور القايي، تعيين پارامترهاي مدار معادل (آزمايشآ* بي بارور تور قفل شده) مشخصه گشتاور – لغزش، توان فاصله هوايي، توان مكانيكي، تلفات راندمان، اثر مقاومت رتور، كنترل سرعت (تغيير قطب و كنترل ولتاژ و فركانس) هارمونيكآ*هاي زماني و مكاني و اثرات آن ها بر روي مشخصه گشتاور – سرعت ;DC

الكترومغناطيس:
آناليز برداري، قانون كولن و محاسبه ميدان الكتريكي ناشي از توزيع نقطهآ*اي، خطي، سطحي، و حجمي خطوط ميدان الكتريكي، پتانسيل الكتريكي، محاسبه انرژي ذخيره شده در ميدان الكتريكي دوقطبيآ*هاي الكتريكي هاديآ*ها، عايقآ*ها و خواص الكتريكي آنآ*ها، شرايط مرزي (بين فلز و هوا، بين عايق و رسانا) محاسبه ظرفيت، انرژي ذخيره شده بين صفحات خازن دو سيم، محاسبه مقاومت الكتريكي (استوانهآ*اي كروي ...) استفاده از زوش تصاوير (هاديآ*هاي كروي، سطح، استوانهآ*اي)، معادلات لاپلاس و پواسون و حل در دستگاهآ*هاي مختلف;ميدان مغناطيسي و قانون بيوسادار، دوقطبي مغناطيسي،آ* پتانسيل برداري و اسكالر مغناطيسي، نيروي مغناطيسي و گشتاور مدارهاي مغناطيسي، محيطآ*هاي مغناطيسي و شرايط مرزي در مغناطيس، محاسبه ميدان ناشي از جريان خطي و سطحي و حجمي خودالقايي - القاي متقابل – انرژي مغناطيسي، اندوكتانس متقابل و خوري، معادلات ماكسول (در ميدانهاي متغير با زمان)


سيستم كنترل خطي:
محاسبه تابع تبديل يك سيستم كنترلي با استفاده از قانون سيون، يافتن مدل رياضي و تابع تبديل براي تقسيم هاي مكانيكي، هيدروليكي، الكتريكي،آ*خطيآ*سازي، سيگنال گذر جريان، نمايش فضاي حالت ، سيستم كنترلي درجه دوم (پارامترهاي حوزه زماني: overshot يا فراجهش، زمان صعود، زمان فراجهش، زمان نشست، تعريف سيستمآ*هاي درجه رو به بالا به درجه هاي پايينآ*تر نوع سيستم، خطاي ماندگار، حساسيت سيستم، بررسي پايداري بروش :«روث – هورتيز»، روش مكان هندسي ريشه ها (تحليل و ترسيم و بررسي پايداري) پاسخ فركانسي يك سيستم كنترلي، رسم پاسخ فركانسي حلقه بسته و محاسبه بيك رزوناس و فركانس نوسان، محاسبه پهناي باند يك سيستم كنترلي، اثر اضافه كردن قطب و صفر در آن ترسيم و تحليل دياگرام وابسته و فاز Bedo، محاسبه فركانس قطع بهره و فاز، محاسبه حاشيه هاي فاز و بهره، سيستم هاي حداقل فاز و غير حداقل فاز، اثر تأخير در ناپايداري سيستمآ*هاي كنترلي ترسيم و تحليل دياگرام نايكوسيت و بررسي پايداري از طريق نمودار نايكوئيست، طراحي جبرانسازها و كنترل كننده هاي PID , PP, PI و پيش فاز و پس فاز و پيش فاز – پس فاز

تجزيه و تحليل سيستمآ*ها:
سيستم و سيگنال، انواع سيستم، سيستمآ*هاي LTI، انتگرال و جمع كانولوشن، خواص كانالوشن سيستم هاي LTI و تحليل فوريه براي سيگنال و سيستمآ*هاي پيوسته تحليل فوريه براي سيگنالآ*ها و سيستمآ*هاي پيوسته، تحليل سيستمآ*ها، با استفاده از تبديل لاپلاس استفاده از تبديل Z و خواص تبديل ، Z، نمونه برداري

بررسي سيستمآ*هاي قدرت:
خطوط انتقال، محاسبه اندوكتانس خطوط انتقال به روي سيستم هاي مجاور، پارامترهاي هط انتقال و پارامترهاي ماتريس انتقال، تئوريآ*هاي خط بلندانواع رفت و برگشت در سيستم انتقال و اثر فرانتي، مدلآ*هاي خطي و انواع آن جداسازي سري و موازي خط انتقال، OIL خط، روابط توانايي انتقال خط مدار معادل سيستم قدرت، ماتريس شبكه (ybus , zbus) پريونيت در سيستم قدرت روشآ*هاي گوس – سايدل و نيوتن – رانسون، پخش بار اقتصادي سيستم هاي توزيع

زبان عمومي و تخصصي:
گرامر;لغت، درك مطلب

ضرایب دروس برای مهندسی برق:
نام گرايش زبان عمومي و تخصصي رياضيات مدارهاي الكتريكي 2 و 1 الكترونيك 2 و 1 ماشينآ*هاي الكتريكي سيستمآ*هاي كنترل خطي الكترومغناطيس تجزيه و تحليل سيستم بررسي سيستمآ*هاي قدرت 1
الكترونيك 3 4 4 5 0 3 3 3 0
قدرت 3 4 4 0 4 3 3 0 4
مخابرات 3 4 4 3 0 3 4 4 0
كنترل 3 4 4 3 3 4 0 4 0
راه آهن برقي 3 4 4 0 4 3 3 0 4
مديريت انرژي الكتريكي 3 4 4 0 4 3 3 0 4
مهندسي پزشكي 3 4 4 3 0 4 3 4 0