در زبان اسمبلی بهترین روش برای درست کردن این دستور چگونه است.به غیر دستورات DIV,IDIV