جواب دادن به اين سؤال كمي پيچيده است. تا حدودي ميآ*توان گفت كه با يك <مفهوم> سر و كار داريم؛ مفهومي به نام <ميانآ*افزار>؛ موجوديتي كه نه سختآ*افزار است نه كاملاً ميآ*توان آن را نرمآ*افزار دانست. بهتر است كمي بيشتر توضيح دهيم. براي مديريت هر سختآ*افزاري يا بهتر بگوييم براي استفاده بهينه از امكانات سختآ*افزاري، نيازمند يك سيستم مديريتي هستيم كه توانايي مديريت و زمانبندي اجرا و كنترل فرآيندها و پردازشآ*ها را داشته باشد. در مدلآ*هاي پيشرفته (مانند انواع كامپيوتر، برخي از مدلآ*هاي گوشي موبايل و انواع Handheld) نام اين سيستم مديريتي سيستمآ*عامل و در مدلآ*هاي سادهآ*تر (مانند انواع پخشآ*كننده MP۳، انواع ساده گوشي موبايل همانند نوكيا ۱۱۰۰ و انواع سادهآ*تر و دستگاهآ*هاي سادهآ*تر مانند انواع رايتر) نام آن Firmware يا به فارسي، ميانآ*افزار است.

در انواع پيشرفته، كار ميانآ*افزار ترجمهِ دستورات نرمآ*افزاري به زبان قابل فهم براي سختآ*افزار و در انواع سادهآ*تر، مثلاً در يك پخشآ*كننده MP۳، تفسير فرامين صادر شده از طريق دكمه و درخواست اجراي فرمان مورد نظر از سيستم يا مدارات موجود در دستگاه است.

محل دقيق ميانآ*افزار كمي بالاتر از سختآ*افزار است. در واقع ميآ*توان اظهار داشت كه اولين نرمآ*افزار مرتبط ( يا حتي تنها نرمآ*افزار) با سختآ*افزار، ميانآ*افزار است. برنامهآ*نويسان ميآ*دانند كه محل قرارگيري ميانآ*افزار، دقيقاً پايينآ*تر از اسمبلر است.

ميانآ*افزارها را در كارگاه يا كارخانه به وسيله دستگاهآ*هايي به نام Emulator در حافظهآ*هاي قابل برنامهآ*ريزي و فقط خواندني موسوم به Programable Read- Only Memory) PROM) قرار ميآ*دهند. در واقع اين حافظهآ*ها را به وسيله Emulator برنامهآ*ريزي ميآ*كنند. يك نمونه از انواع اين حافظهآ*ها همان بايوس كامپيوتر است كه ميانآ*افزاري را (همان تنظيمات بايوس) نيز اجرا ميآ*كند. محتويات اين حافظهآ*ها نيز ايستا است و پس از خاموش شدن دستگاه به اطلاعات موجود در آنآ*ها صدمهآ*اي وارد نميآ*آيد.

گاهي ممكن است در زمان طراحي و توليد اين ميان نرمآ*افزارها (كه در مرحله طراحي و توليد گهگاه به اندازه يك برنامه سنگين محاسباتي زمانآ*بر هستند) مشكلاتي به وجود آيد كه تنها در زمان عملكرد مشخص شوند. از اين رو توليدكنندگان سختآ*افزار مرتباً به بررسي ميانآ*افزارهاي نصب شده اقدام ميآ*كنند و در صورت وجود خطا يا ايراد نرمآ*افزاري، اقدام به برطرف نمودن آن ايراد ميآ*كنند و نسخه بروز شده آن ميانآ*افزار را منتشر ميآ*سازند. از اين رو بروزآ*رساني ميانآ*افزار سختآ*افزارآ*هاي نصب شده در كامپيوترمان، گوشي موبايلمان، پخشآ*كننده MP۳ و دستگاهآ*هاي سختآ*افزاري كه كنترل شبهآ*آ*نرمآ*افزاري دارند، كاري عاقلانه و سنجيده است.

توجهآ*

در استفاده از دستورالعملآ*هاي ارائه شده نهايت دقت را به كار ببريد.
عصر شبكه هيچآ*گونه مسئوليتي را در خصوص وارد آمدن صدمهآ* و خسارت به دستگاه شما نميآ*پذيرد.

رايتر شما چه CD Writer باشد، چه DVD Writer، فارغ از نوع، مدل و نشان تجاري دستگاه، داراي يك Firmwareاست. مانند تمام نرمآ*افزارها، Firmware نيز مرتباً از سوي سازنده ارتقا پيدا ميآ*كند. دليل اين كار نيز كاملاً مشخص است؛ برطرف كردن مشكلات و نواقصي كه در زمان طراحي يا توليد و اجراي آن بهآ*وجود ميآ*آيند.

اين مشكلات ممكن است در مراحل اوليه طراحي و توليد خود را نشان ندهند. معمولاً پس از اجراي نرمآ*افزار، نمايش انواع باگآ*ها و مشكلات منطقي و غيرآ*منطقي شروع ميآ*شود و شبآ*هاي بهآ*يادماندنيآ*اي را براي تيم طراحي به يادگار خواهد گذاشت. از اينآ*رو هر توليدآ*كنندهآ*اي براي اينآ*كه ضمن حفظ اعتبار خود مشكلاتي را كه ممكن است در زمان استفاده توسط كاربر تشخيص داده شوند، برطرف سازد، اقدام به تهيه نسخهآ*هاي بهبود يافته Firmware دستگاهآ*هاي توليدي خود ميآ*نمايد.

توجه داشته باشيد كه ممكن است در زمان استفاده از درايو نوري خود، هرگز متوجه مشكلات موجود نشويد، اما مطمئن باشيد اگر با روشي كه در ادامه معرفي خواهد شد، گاهي يافتيد كه Firmware بروز شدهآ*اي از سوي توليد كننده ارائه شده است، به طور حتم مشكل يا مشكلاتي در Firmware دستگاه وجود دارد. بنابراين ميآ*توانيد اقدام به بروزآ*كردن دستگاهتان كنيد.

مراحل كار

اول از همه بايد نوع و مدل درايو موجود را تشخيص دهيد. براي اينآ*كار بهتر است از خود ويندوز كمك بگيريد. البته نرمآ*افزارهايي هم وجود دارند كه به بررسي سختآ*افزارهاي نصب شده روي كامپيوتر ميآ*پردازند و نشان تجاري، مدل و اطلاعات مختلفي از جمله نگارش و مدل Firmware هر دستگاه را به شما ارائه ميآ*دهند.

از قسمت System Properties تب Hardware را انتخاب نماييد و روي دكمه Device Manager كليك كنيد. روي علامت (+) عبارت DVD/CD-ROM Drives كليك كنيد. فهرست درايوهاي نوري موجود روي كامپيوترتان را مشاهده خواهيد كرد. در اين فهرست نام هر دستگاه به همراه مدل آن آورده شده است. به عنوان مثال، به چنين عبارتي برخورد خواهيد كرد:

SONY DVD RW DRU-۸۲۰۸A
اين عبارت علاوه بر نام توليدآ*كننده، نوع و مدل دستگاه را نيز نمايش ميآ*دهد. اگر از اين روش لذت نميآ*بريد، ميآ*توانيد از Nero كمك بگيريد. در مجموعه نرمآ*افزاري Nero، برنامهآ*اي به نام Nero Info Tool وجود دارد كه از همان ابزارهايي است كه تمام زيرآ*وآ*بمآ*آ*هاي موجود و مرتبط با درايوهاي نوري را بررسي ميآ*كند. مزيت استفاده از اين ابزار اينآ*است كه نگارش Firmware درايو را نيز نمايش ميآ*دهد.

پس از اينآ*كه اطلاعات مورد نظر را استخراج كرديد، به اينترنت متصل شويد و در موتور جستآ*وآ*جوي گوگل، از كليدآ*واژه تركيبي زير براي يافتن فايل مورد نظر استفاده كنيد:

Properties + Firmware + Download&Your Drive name

در عبارت بالا به جاي Your Drive name & Properties نام و مدل دستگاهتان را كه در مرحله قبل استخراج كرديد، بنويسيد. به عنوان مثال، من براي DVD Writer خود بايد چنين واژهآ*اي را جستآ*وآ*جو كنم:

SONY DVD RW DRU-۸۲۰A + Firmware + Download

توجه كنيد كه تنها قسمت اول را تغيير دهيد. با اينآ*كار (استفاده از اين كليدواژه) گوگل در سايتآ*هايي جستآ*وآ*جو خواهد كرد كه حاوي لينكآ*هايي به منابعي هستند كه شامل آن سه كليد واژه ذكر شده ميآ*گردند. مطمئن باشيد كه اولين يا دومين هينت (نتيجه يك جستآ*وآ*جو در يك موتور جستآ*وآ*جو، تعدادي هينت يا تطابق است كه به صورت فهرست شده نمايش داده ميآ*شوند) شما را به هدف خواهد رساند.

معمولاً تمام تلاشآ*هاي ما سرانجام به دانلود يك فايل چندصد كيلوبايتي منتهي خواهد شد. توجه داشته باشيد كه علاوه بر خود توليد كننده، شركتآ*ها و حتي اشخاص ديگري نيز اقدام به تهيه Firmware براي دستگاهآ*ها ميآ*نمايند. بر اساس تجربه بهتر است از نسخهآ*اي استفاده كنيد كه توسط خود سازنده ارائه شده است.

پس از اينآ*كه فايل يا فايلآ*ها را دانلود كرديد، زماني فرا ميآ*رسد كه آ*بايد مهمآ*ترين و شايد خطرناكآ*ترين قسمت كار را انجام دهيد. در اين مرحله بايد يك فايل اجرايي را اجرا كنيد تا روند پديتآ*كردن بايوس به صورت خودكار طي شود. البته قبل از انجام هركاري، روشي را كه سازنده اعلام كرده است، به دقت مطالعه كنيد. ممكن است براي اين كار لازم باشد تغييراتي را به صورت موقت در آرايش سختآ*افزاري كامپيوترتان اعمال كنيد. ممكن است نياز باشد زماني كه شما دو درايو را به يك كابل متصل كردهآ*ايد، يكي را از كابل موقتاً جدا نماييد و پس از پديت شدن بايوس درايو مورد نظرتان، دوباره درايو ديگر را به كابل متصل كنيد.

با اين حال قدر مسلم اين است كه دقت داشته باشيد فارغ از نوع و مدل دستگاه، زماني كه برنامه مشغول پديت كردن بايوس درايوتان است (كه مدت زمان اندكي است) هرگز برنامهآ*هاي ديگري را اجرا نكنيد. قبل از اجرا، اتصال به اينترنت خود را قطع نماييد و برنامه آنتيآ*ويروس خود را نيز غيرآ*فعال كنيد. همچنين هر نوع CD و يا DVD را از درايو خارج كنيد.

دقت كنيد كه ممكن است در طي اين زمان چراغآ* يا چراغآ*هاي روي درايو روشن شوند يا چشمك بزنند. اين عمل غير عادي نيست. تعجب نكنيد و هرگز اقدام به باز كردن درِ درايو نكنيد. همچنين سعي كنيد برق كامپيوتر قطع نشود! چون ممكن است مجبور شويد درايو را براي تعمير به گارانتي بفرستيد يا در بدترين شكل ممكن، مجلس ختمي براي درايو محبوبتان برگزار كنيد.

اما از هيچ چيز نترسيد. شخصاً بارها اينآ*كار را انجام دادهآ*ام و حتي درايوهاي دوستان و آشنايان را نيز از اين آزمايشآ*ها گذراندهآ*ام. خيالتان راحت باشد. اين كار را اگر بر اساس روشي كه از سوي توليدآ*كننده ارائه شده است انجام دهيد، هيچ مشكلي براي درايوآ*تان به وجود نخواهد آمد.

پس از اينآ*كه Firmware درايوتان را پديت كرديد، مطمئناً درايوتان بيآ*عيب و نقصآ*تر از گذشته كار خواهد كرد، اما انتظار نداشته باشيد كه فرآيند رايت كردن اطلاعات با سرعت بيشتري انجام شود يا سختآ*افزار دستگاهتان تغيير كند. اما مطمئنا خطاهاي كمتري در زمان خواندن و نوشتن انواع ديسكآ*ها بروز خواهد نمود.
منبع:

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت