سیستم های اطلاعاتی به بازخورنیز نیازدارند.بازخورعبارت است ازخروجی که به افرادمناسبی ازسازمان برگشت داده می شود،تاآنان بتوانندمرحله ورودی رااصلاح یاارزیابی نمایند.ازلحاظ تکنیکی یک سیستم اطلاعاتی رامی توان به عنوان مجموعه ای ازاجزاءمرتبطکه اطلاعات راجمع آوری (یابازیابی)،پردازش ،ذخیره وتوزیع می کنند،درنظر گرفت.این اطلاعات برای تصمیم گیری وکنترل درسازمان مورداستفاده واقع می شوند.علاوه براستفاده ای که ازاطلاعات درتصمیم گیری،هماهنگی وکنترل به عمل می آید،سیستم های اطلاعاتی می توانندبه مدیران وکارکنان برای تجزیه وتحلیل مشکلات،بصری کردن مقولات پیچیده وساخت محصولات جدیدکمک نمایند. سیستم های اطلاعاتی ممکن است شامل اطلاعاتی درباره ی افرادمهم،محل های مهم،چیزهای دیگری درسازمان یادر محیطی که سازمان رااحاطه نموده است ،باشند. فعالیتهای یک سیستم اطلاعاتی،اطلاعات موردنیازسازمانها برای تصمیم گیری،عملیات کنترلی،تجزیه وتحلیل مشکلات وخلق محصولات یاخدمات جدیدرابدست می دهد.این فعالیتها،ورودی،پردازش وخروجی سیستم می باشند. ورودی داده های جدیدازسازمان یامحیط خارجی آن کسب یاجمع آوری می نماید.پردازش ،این داده های خام رابه شکل بامعنی تری تبدیل می نماید. خروجی،اطلاعات پردازش شده رابه افرادیافعالیتهاییکه ازآنهااستفاده می کنند،منتقل می نماید.سیستم های اطلاعاتی به بازخورنیز نیازدارند.بازخورعبارت است ازخروجی که به افرادمناسبی ازسازمان برگشت داده می شود،تاآنان بتوانندمرحله ورودی رااصلاح یاارزیابی نمایند.دراینجا مضوع مورد توجه ما،سیستم های رسمی،سازمانی وکامپیوتر(CBIS)هستند. سیستم های رسمی براساس تعاریف پزیرفته شده ازداده ها وفرایندهابرای جمع آوری،ذخیره،پردازش،توضیع واستفاده ازداده ها شکل می گیرند.سیستم های رسمی که دراینجاتشریح می شوند،ساخت یافته هستند. یعنی درتطابق قوانین ازپیش تعریف شده ای که نسبتاًثابت هستندوبه سادگی تغیرنمی کنند،عمل می نمایند.سیستم های اطلاعاتی غیررسمی (مثل شبکه پشت سرافرادحرف زدن درادارات)،برعکس براساس توافقات غیرصریح وقوانین اعلام نشده ی رفتاری عمل می کنند.هیچ توافقی درتعریف اطلاعات یا نحوه ی ذخیره سازی وپردازش آن وجودندارد.این سیستم ها برای حیات سازمان اهمییت اساسی دارد،ولی تجزیه وتحلیل کیفیت آنهافراترازحوزه دیداین متن می باشد. سیستم های اطلاعاتی رسمی ممکن است کامپیوتری یارسمی باشند.سیستم های دستی ازتکنولوژی مدادوکاغذسودمی برند.این سیستم های دستی برای جوابگویی به نیازهای مهم،استفاده می شوندولی آنهاهم مورد بحث این متن نیستند.سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری (CBاIS)برعکس ازسخت افزارکامپیوتروتکنولوژی نرم افزاری برای پردازش وتوزیع اطلاعات استفاده می کنند.ازاینجابه بعدوقتی ازعبارت سیستم اطلاعاتی استفاده می کنیم،منظورCBISمی باشد:سیستم های رسمی سازمانی که برفن آوری رایانه تکیه می کنند.
● دیدگاه کسب وکاردرمورد سیستم اطلاعاتی
ازیک دیدگاه کسب کارومدیریتی،سیستم های اطلاعاتی بسیار فراترازماشینهای ورودی_پردازش_خروجی هستندکه درخلاءعمل می کنند.ازدیدگاه کسب وکاریک سیستم اطلاعاتی،یک راه حل سازمانی ومدیریتی براساس فن آوری اطلاعات دربرابرچالشی است که ازسوی محیط تحمیل می شود.این تعریف رابه دقت بررسی کنید،زیرا این تعریف برماهیت سازمانی ومدیریتی سیستم اطلاعاتی تاکید دارد:سیستم های اطلاعاتی راه حل های کلان سازمانی برای چالشهاومشکلات ایجادشده درمحیطکسب وکارمی باشند.برای درک سیستم های اطلاعاتی برای آشنابودن درزمینه سیستم های اطلاعاتی درمقابل آشنابودن درزمینه کامپیوتر،یک مدیربایدابعادجامع تری ازسازمان،مدیریت وفن آوری اطلاعاتی سیستم ها،وقدرت آنهابرای ارائه راه حل برای چالش های کاری که دراین متن توضیح داده میشوندرادرک کند.برای طراحی واستفاده موثرازسیستم های اطلاعاتی ،بایدابتدامحیط،ساختار،عمل کرد وسیاستهای سازمانی ونیزنقش مدیریت وتصمیم گیری مدیریت رادرک نمود،سپس باید قابلیتهاوفرصتهای ایجادشده توسط فن آوری اطلاعاتی معاصررادرارائه راه حل بررسی نمود.

منبع:

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت