کسی میدونه این دماسنجها لیزری چطور کار میکن
اینکه لیزرو به یه نقطه میتابونن و دمای اون نقطه رو بدست میارن