نگاهی به آینده نیروگاههای چرخه تركیبی كشورمان تا سال 1390

با نگاهی به آینده، صنعت برق كشور به سوی پی افكنی ساختاری توسعه یافته در صنعت برق به پیش می*رویم.
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور از سال 1384 شروع شد و در بخش صنعت برق آنچه در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است شاخص های تعیین كننده ابعاد اصلی این صنعت است. بهره برداری از تاسیسات جدید با توجه به مصرف زیاد و رشد بالای تقاضای انرژی الكتریكی در كشور و هماهنگ كردن آن با مجموعه تاسیسات موجود و بالابردن كیفیت بهره برداری و خدمت رسانی به مشتركان و بهینه سازی هزینه های تولید انرژی با استفاده از پیشرفت*های مداوم دانش فنی از جمله سیاستهایی است كه در طول سال 85 اجرا خواهد شد.
در سال 85 و سالهای آتی، براساس سیاستهای اعلام شده برنامه ریزی به منظور افزایش ظرفیت سیستم تولید برق كشور بدین*شكل خواهد بود كه جهت*گیری به سمت افزایش نیروگاههای گازی و چرخه تركیبی با توجه به پیشرفت فن*آوری، ساخت داخل تجهیزات و افزایش راندمان این نوع نیروگاهها انجام می شود.
بدون تردید در این زمینه ایجاد فضای رقابتی و مشاركت بخش خصوصی در زمینه ساخت نیروگاهها نیز به روشهای BOO و BOT انجام خواهد شد.
بررسی های انجام شده حاكی از ان است كه تا 5 سال آینده ظرفیت نصب شده فعلی به میزان 24 هزار و 700 مگاوات باید اضافه شود و در سال 1390 پیش بینی می شود كه ظرفیت نصب شده نیروگاهی كشور به 62 هزار مگاوات برسد.
در زمینه نیروگاههای چرخه تركیبی و افزایش تولید آنها، قدرت نامی این نیروگاهها تا پایان سال 1390 در حدود 6871 مگاوات افزایش می یابد و در مجموع با توجه به ظرفیت موجود به رقمی معادل 13 هزار و 703 مگاوات خواهد رسید كه سهمی معادل 1/22 درصد كل نیروگاههای سال 1390 را دربر خواهد داشت. افزایش تولید در نیروگاههای چرخه تركیبی علاوه بر افزایش راندمان سیستم تولید و كاهش مصرف سوخت فسیلی اثرات مثبت زیست محیطی را نیز به دنبال خواهد داشت.
عباسینگاهی به آینده نیروگاههای گازی كشورمان تا سال 1390

با نگاهی به آینده، صنعت برق كشور به سوی پی افكنی ساختاری توسعه یافته در صنعت برق به پیش می*رویم.
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور از سال 1384 شروع شد و در بخش صنعت برق آنچه در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است شاخص های تعیین كننده ابعاد اصلی این صنعت است. بهره برداری از تاسیسات جدید با توجه به مصرف زیاد و رشد بالای تقاضای انرژی الكتریكی در كشور و هماهنگ كردن آن با مجموعه تاسیسات موجود و بالابردن كیفیت بهره برداری و خدمت رسانی به مشتركان و بهینه سازی هزینه های تولید انرژی با استفاده از پیشرفت*های مداوم دانش فنی از جمله سیاستهایی است كه در طول سال 85 اجرا خواهد شد.
در سال 85 و سالهای آتی، براساس سیاستهای اعلام شده برنامه ریزی به منظور افزایش ظرفیت سیستم تولید برق كشور بدین*شكل خواهد بود كه جهت*گیری به سمت افزایش نیروگاههای گازی و چرخه تركیبی با توجه به پیشرفت فن*آوری، ساخت داخل تجهیزات و افزایش راندمان این نوع نیروگاهها انجام می شود.
بدون تردید در این زمینه ایجاد فضای رقابتی و مشاركت بخش خصوصی در زمینه ساخت نیروگاهها نیز به روشهای BOO و BOT انجام خواهد شد.
بررسی های انجام شده حاكی از ان است كه تا 5 سال آینده ظرفیت نصب شده فعلی به میزان 24 هزار و 700 مگاوات باید اضافه شود و در سال 1390 پیش بینی می شود كه ظرفیت نصب شده نیروگاهی كشور به 62 هزار مگاوات برسد.
در زمینه نیروگاههای گازی و افزایش تولید آنها، در مجموع قدرت نامی این نیروگاهها تا پایان سال 1390 با توجه به ظرفیت موجود به رقمی معادل 19 هزار و 35 مگاوات خواهد رسید.
كه سهم این نیروگاهها در تركیب ظرفیت سازی تولید انرژی الكتریكی در سال 1390 به رقم 7/30 درصد خواهد رسید.
عباسی

توانیر http://news.tavanir.org.ir