مبانی طراحی نقشه های سیم پیچی موتورهای الکتریکی بر پایه مقطع بازوی کلاف (با اتوکد)
برای طراحی : مشخصات عمومی ( تعداد شیار و قطب , ...) و تعیین رنگ کلافها
- با ارائه مشخصات فوق (در این مرحله ؛ متحدالمرکز) نقشه طراحی و در سایت قرار می گیرد.
- برای مجموعه نقشه ها به لینک زیر مراجعه نمائید

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت