آموزش راه اندازي موتور پله اي مغناطيس دائم با استفاده از آي سي درايور L293Dنياز موتور هاي پله اي به درايور

موتور هاي پله اي بر خلاف موتور هاي دي سي ، داراي چند سيم ورودي مي باشند . موتور هاي پله اي مغناطيس دائم به دو نوع «تک قطبي» unipolar و «دو قطبي» bipolar تقسيم مي شوند . نوع تک قطبي 4 سيم ورودي دارند و نوع دو قطبي 5 يا 6 سيم ورودي دارد . ولتاژ معمول اين موتور ها 5 و 12 و 24 مي باشد ولي مي توان ولتاژ هايي ديگر از آن يافت که تعداد آن بسيار کم است . اين موتور ها با توجه به شرکت سازنده و ساختمان داخلي و .. داراي جريان کشي متفاوتي مي باشند . چون جريان و ولتاژ موتور هاي پله اي زياد است و نمي توان آن را مستقيما به کنترلر وصل نمود مجبوريم درايور ها استفاده کنيم . که يکي از آي سي هاي معروف جهت درايو موتور هاي کوچک آي سي L293D مي باشد .آي سي L293D تنها موتور هايي را که داراي ولتاژي بين 5 تا 36 و جريان کشي حداکثر 600 ميلي آمپر مي باشند را مي تواند راه اندازي نمايد. عواملي چون قيمت ارزان ، شکل و اندازه مناسب ، باياس و کنترل راحت ، عدم نياز به مدار محافظ عدم نياز به گرماگير (HEAT SINK) و پايداري مناسب نسبت به تغييرات دما و سرعت بالا ؛ باعث شده است اين آي سي در بين ربات سازان معروف شود . قابل ذکر است بسامد کاري اين آي سي 5 کيلو هرتز مي باشد . اي آي سي مي تواند جريان تا 1200 ميلي آمپر را تا 100 ميکروثانيه و غير تکراري تحمل نمايد . اگر موتور شما جريان بيشتري مي کشد مي توانيد از اي سي هاي قدرتمند تر نظير L298N استفاده نماييد .
ساختمان داخلي L293Dترتيب و نام پايه ها ي آي سي L293Dراه اندازي دو موتور جريات مستقيم به صورت هم زمان با قابليت گردش در دو جهت


براي راه اندازي ، به دو باطري نياز داريم . يکي براي تغذيه آيسي و ديگري براي تغذيه موتور ها ، منفي دو باطري را با سيم به هم وصل مي کنيم و آن را «زمين» مي ناميم يعني مقدار آن صفر ولت ، فرض مي شود . دقت شود باطري تغذيه موتور ، داراي ولتاژي برابر با ولتاژ موتور و داراي قابليت جريان دهي بيشتر يا مساوي با جريان مورد نياز دو موتور باشد . همچنين ولتاژ باطري تغذيه آي سي بايد بين 4/5 تا 7 ولت باشد . اگر موتور دو قطبي بود خروجي هاي 1 و 2 موتور را به سر مثبت باطري تغذيه موتور وصل مي نماييم . سپس طبق آن چه در زير آمده پايه ها را وصل مي نماييم .

پايه شماره يک ENABLE 1

اين پايه را به سر مثبت باطري تغذيه آي سي وصل مي نماييم .

پايه شماره دو INPUT 1

اين پايه را به يکي از پايه هاي کنترلر وصل مي نماييم .

پايه شماره سه OUTPUT 1

اين پايه را به يک سر پايه ي ورودي موتور اول وصل مي نماييم .

پايه شماره چهار GND

اين پايه را به زمين ( منفي باطري ) وصل مي نماييم .

پايه شماره پنج GND

اين پايه را به زمين ( منفي باطري ) وصل مي نماييم .

پايه شماره شش OUTPUT 2

اين پايه را به سر ديگر پايه ي ورودي موتور اول وصل مي نماييم .

پايه شماره هفت INPUT 2

اين پايه را به يکي از پايه هاي کنترلر وصل مي نماييم .

پايه شماره هشت ENABLE 2

اين پايه را به سر مثبت باطري تغذيه آي سي وصل مي نماييم .

پايه شماره نه SUPPLY VOLTAGE VS

اين پايه را به سر مثبت باطري تغذيه موتور وصل مي نماييم .

پايه شماره ده INPUT 3

اين پايه را به يکي از پايه هاي کنترلر وصل مي نماييم .

پايه شماره يازده OUTPUT 3

اين پايه را به يک سر پايه ي ورودي موتور دوم وصل مي نماييم .

پايه شماره دوازده GND

اين پايه را به زمين ( منفي باطري ) وصل مي نماييم .

پايه شماره سيزده GND

اين پايه را به زمين ( منفي باطري ) وصل مي نماييم .

پايه شماره چهارده OUTPUT 4

اين پايه را به سر ديگر ورودي پايه ي موتور دوم وصل مي نماييم .

پايه شماره پانزده INPUT 4

اين پايه را به يکي از پايه هاي کنترلر وصل مي نماييم .

پايه شماره شانزده LOGIC SUPPLY VOLTAGE VSS

اين پايه را به سر مثبت باطري تغذيه آي سي وصل مي نماييم .
کنترل موتور

اکنون مي توانيد با نوشتن برنامه در کنترلر (ميکروکنترلر يا رايانه يا .... ) موتور را به وسيله 4 پايه کنترل نماييد نحوه کار موتور در جدول زير آمده است .

اگر مي خواهيد موتور پاد ساعت گرد بچرخد کافي است ترتيب اعمال ولتاژ در ورودي را معکوس نماييد . اگر مي بينيد موتور در جهت خاصي نمي چرخد ، در ترتيب پايه ها اشتباه کرده ايد . اگر ترتيب پايه ها را نمي دانيد جهت تشخيص بايد تمام حالات را امتحان نماييد . در دوقطبي ها دو سيم هم رنگ وجود دارد که آن همان سيم مشترک است يعني بايد مستقيما به سر مثبت باطري تغذيه موتور وصل شود .


نويسنده محسن جعفرزاده

زکات علم نشر آن است .