این تصاویر با "الگوی طراحی" و روابط بسیار ساده ؛ بر پایه ابعاد مقطع بازوی کلاف طراحی گردیده. ( اتوکد )
آدرس مجموعه نقشه ها

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت1 - متحدالمرکز گسترده

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


2 - یکی در میان گسترده

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


3 - زنجیری گسترده

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


4 - دوطبقه گسترده

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


5 - دو دور (کولر) گسترده

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت