پدر رباتيک ايران:

نحوه کنوني حمايت از صنعت منجر به حفظ عقب ماندگي شده است

تبريز - خبرگزاري مهر: پدر رباتيک ايران نحوه کنوني حمايت از صنعت را منجر به حفظ عقب ماندگي علمي و صنعتي در کشور ارزيابي کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در تبريز، پرفسور کارولوکس صبح پنجشنبه در جمع دانشجويان شرکت کننده در نخستين دوره مسابقات رباتآ*هاي مسيرياب در تبريز افزود: برخي حمايت هايي که از صنعت مي شود منجر به حفظ تکنولوژي عقب مانده فعلي شده و دانايي ايجاد نکرده است.
وي تاکيد کرد: همچنان که براي توليد خودرو خط توليد آنرا ايجاد ميآ*کنيم براي توليد دانايي نيز بايد خط توليد دانايي راه اندازي کنيم.
اين استاد دانشکده مهندسي برق دانشگاه تهران با تاکيد بر اينکه بايد همه امکانات جامعه در جهت توليد دانش و دانايي بسيج شود، افزود: بايد دوران گذار از صنعتي به نيمه صنعتي را با تجربهآ*اي که از گذشته داريم با موفقيت پشت سر بگذاريم.
پرفسور کارولوکس با اعلام اينکه در دانشگاه ها بايد به دانشجويان توليد دانايي را آموزش دهيم، اظهار داشت: هدف از آموزش در جامعه بايد تحقيق و توليد دانايي باشد.
پدر رباتيک ايران با بيان اينکه بودجه پژوهشي کشور در مقايسه با کشورهاي عقب مانده هم کمتر است، گفت: به رغم انگيزه زياد در بين مردم جامعه براي بدست آوردن علم و دانش اين ميزان بودجه نه تنها در مقايسه با کشورهاي پيشرفته بلکه در مقايسه با کشورهاي غير پيشرفته هم کم است.
پدر رباتيک ايران با اشاره به از دست دادن فرصت هاي طلايي در دوران گذشته در کشور افزود: پدران ما در زمان گذار از دوره نيمه صنعتي به دوران صنعتي تنها غفلت را براي ما به ارث گذاشتهآ*اند.
وي هشدار داد: نبايد اين تجربه تلخ را ما در دوران گذار از صنعتي به فرا صنعتي تکرار کنيم چرا که جبران آن در آينده سخت و جبران ناپذير خواهد بود.
پرفسور کارولوکس تاکيد کرد: ما بايد در دانشگاهها به دانشجويان خود بياموزيم که دانستهآ*هاي خود را عملي کنند و خودشان به جاي اينکه استخدام شوند شرايط استخدام شدن را ايجاد کنند و بنگاه جديدي تاسيس کنند.

امانت داري و اخلاق مداري
استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاري مهر " مجاز است.