لطفا" دوستانی که میتوانند کمک کنند

حل معادله pde در نرم افزار مطلب از دو راه :
1.pde tools مسیر حل را در word توضیح دهیم
2.و یا یک برنامه برای معادله pde