بررسي شرايط بروز خطاي زمين در شبكه هاي توزيع داراي منابع توليد پراكنده

چكيده - استفاده از سيستمهاي توليد پراكند ه در شبكه هاي توزيع ولتاژ متوسط و فشار ضعيف بعنوان يكي از ر وشهاي اساسي توليد انرژي مطرح مي باشد . تجربه هاي عملي نشان مي دهد كه در شرايط كار غيرعادي و بروز عيب د ر شبكه توزيع لازم است براي جلوگيري از بروزآسيبهاي اساسي به تجهيزات و بارها ، اين منابع هرچه سريعتر از شبكه جدا گردند . براي شبكه هاي توزيع داراي منابع توليد پراكنده متعد د ، درصورت قطع اتوماتيك همه منابع از شبكه در لحظات بروز عيب ، طرح استفاده از اين منابع ناكارآمد خواهد بود. در اين مقاله به بررسي استمراروجود منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع د ر لحظات بروز عيب پرداخته شده است و دلايل وجود استانداردهايي براي قطع و همچنين نتايج قطع يا وصل بودن آنها را در زمان عيب مورد بررسي قرار گرفته است . براي بررسي حالا ت گذر اي عيب زمين در چنين شبكه ها ي توزيع ي از نرم افزار ATP-EMTP استفاده شده است . تحليلهاي انجام شده حاكي از امكان در مدار نگاه داشتن اين منابع در شبكه توزيع در صورت بروز عيب با رعايت شرايط خاصي است و نشان داده مي شود كه مي توان در اين لحظات، شبكه را بدون جدا كردن منابع توليد پراكنده مديريت نمود.

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت