تاثير استفاده از كابل بر اضافه ولتاژهاي گذراي ناشي از برخورد غيرمستقيم صاعقه و نفوذ آن به ترانسفورماتورهاي توزيع

چكيده - بررسي تاثير اضافه ولتاژهاي ناشي از حالات گذراي الكترومغناطيسي بر طراحي عايقي سيستم هاي LV و MV ، ضروري است . در نتيجه، حفاظت از تجهيزات سيستم توزيع، بخصوص ترانسفورماتورهاي توزيع نيز از اهميت بسزايي در طراحي سيستم هاي قدرت برخوردار اس ت . استفاده از كابل در محل اتصال خط هوايي به ترانسفورماتور كاهنده، روشي مرسوم در حفاظت اوليه از ترانسفورماتورها در مقابل اين اضافه ولتاژهاست . متاسفانه اين روش در كشور ما مورد توجه قرار نگرفته، لذا هدف اصلي اين مقاله، جلب توجه متخصصين داخلي به اهميت كاربرد اين روش است. بنابراين در اين مقاله، ابتدا به بررسي تحليلي اضافه ولتاژهاي ناشي از برخورد موج گذرا به خطوط هوايي متصل به كابل م يپردازيم و نتايج را با شبيه سازي هاي انجام گرفته بوسيله ATP-EMTP مقايسه مي كنيم. ماهيت و عوامل موثر بر اين گذراه ا را تعيين كرده، سپس در مطالع ه اي جامع، با استفاده از شبيه سازي به كمك نرم افزار ATP-EMTP تاثير نوع، طول و قطر كابل و همچنين شكل موج صاعقه و فاصله از محل برخورد را بر اضافه ولتاژهايي كه از طريق اين خطوط هوايي مختوم به كابل، به ترانسفورماتور هاي كاهنده توزيع مي رسند، مورد بررسي قرار مي دهيم. همچنين انواع كابل هاي متداول و مشخصات تضعيف آنها براي گذراهاي فركانس بالا، مطالعه مي گردند . كليه نتايج، به منظور كاهش سطح و شيب اين اضافه ولتاژها در ترمينال هاي ترانسفورماتور هاي توزيع، آناليز شده و هدف يافتن مناسبترين مشخصات كابل، براي تعديل اضافه ولتاژهاست.

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت