بهبود عملكرد رله هاي ديستانس خطوط موازي با استفاده از تخمين دقيق جريان توالي صفر خط سالم از روي جريان هاي خط معيوب


چكيده- براي جبران تاثير تزويج متقابل توالي صفر روي عملكرد رله هاي ديستانس زمين خطوط موازي هنگامي كه به جريا نهاي خط سالم دسترسي وجود ندارد الگوريتم هايي مبتني بر تخمين جريان توالي صفر خط سالم با استفاده از جريا ن هاي خط معيوب پيشنهاد شده است . بعلت استفاده از كميت هاي تقريبي ، اين الگوريتم ها داراي خطا هستند . در اين مقاله الگوريتم هاي اصلاح شده اي براي تخمين دقيق جريان توالي صفر خط سالم و بنابراين تعيين دقيق محل خطا پيشنهاد مي شوند. عملكرد الگوريتم هاي اوليه و الگوريتم هاي اصلاح شده با استفاده از شبي هسازي خطاهاي تكفاز به زمين روي يك سيستم قدرت مدل شده در PSCAD/EMTDC نشان داده م يشود .


مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت