افزوده شدن رشته مهندسی رباتیک در موسسه غیر انتفاعی اقبال لاهوری مشهد

موسسه غیر انتفاعی اقبال لاهوری مشهد از امسال در رشته ی مهندسی رباتیک در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد

دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه صنعتی همدان پیش از این در این رشته را دانشجو می گرفتند .

همچنین دانشگاه تربیت معلم سبزوار در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکاترونیک را تاسیس نمود و امسال دانشجو می گیرد .منبع : سازمان سنجش