آسيب پذيري كابلهاي توزيع در محل اتصالات جدا شونده

شكست الكتريكي اتصالي به هنگام جدا كردن آرنج كابل هاي توزيع ( اتصالات قابل جدا شدن كابل ها ) از بوشينگ ها و كلاهك هاي عايقي و همچنين كليد زني هاي معمول در بهره برداري كه با قطع جريان بار كم يا جريان شارژ كابل توام است ، فراوان اتفاق مي افتد. در اين ميان بويژه وقوع شكست الكتريكي هنگام برداشتن كلاهك هاي عايقي، سوال برانگيز است چون اصولا با اين كار جرياني قطع نمي شود. به دليل نزديكي پرسنل بهره بردار به محل وقوع اين نوع اتصالي ها، اهميت و خطر مسأله مورد توجه مي باشد. همچنين قطع برق مشتركين و صرف هزينه هاي لازم براي تعويض قطعات و زمان گروه تعميرات، از ديگر نتايج منفي اين نوع خطاها به حساب مي آيند. كارشناسان دليل اصلي شكست الكتريكي مزبور را ناشي از پديده خلاء جزئي مي دانند. برداشتن كلاهك عايقي، يا اتصال جداشونده ( آرنج ) حجم هواي داخل آرنج كابل را افزايش ميدهد، اين امر باعث ايجاد خلاء جزئي مي شود كه قدرت دي الكتريك هوا را كاهش مي دهد. در اين راستا سازندگان معروف با تجديدنظر در طراحي بعضي از اجزاء نسبت به كاهش اثر پديده خلاء جزئي اقدام كرده اند.

گروه تحقيق، بهره برداري و آزمايش سيستم هاي توزيع (Dstar)، مجموعه تحقيقات و آزمايشهايي را از سال 1995 در زمينه شناخت دلائل اينگونه اتصالي ها آغاز كرده است. بعضي از شكست ها در شرايطي رخ داده اند كه در آنها تئوري خلاء جزئي قابل توجيه نيست. از جمله در مواردي شكست الكتريكي بعد از جدا شدن آرنج از بوشينگ و در شرايطي كه ميزان خطا جزئي در حد فاصل دو قطعه يكسان بوده، رخ داده است. از اين رو بدليل مخفي ماندن دلايل ريشه اي و اصلي وقوع اين جرقه ها و شكست ها، بايد اطلاعات بيشتري از عملكرد قطعه بدست آيد.

بر اين اساس Dstar يك پروژه دو ساله را به منظور جمع آوري و پردازش گزارش هاي مربوط به نقص اتصالات جدا شونده در كابلها به مورد اجراء گذاشته است. در اين راستا يك فرم مخصوص در وب سايت شركت Dstar www.dstar.org قرار داده شده است تا شركت هاي برق با وارد كردن اطلاعات و تجربيات عملي خود در زمينه نقص اتصالات مذكور، در انجام اين پروژه، سهيم شوند.

بررسي و تحليل اطلاعات جمع آوري شده بر اساس داده هاي كارشناسان صنعت برق و نتايج بدست آمده از آزمايشهاي انجام گرفته توسط Dstar مي باشد. اطلاعات قابل جمع آوري بايد شامل كليه شرايط بهره برداري و محيطي باشد. براي حفاظت كابل در مقابل پديده خلاء جزئي در ناحيه اتصلال جداشونده آنها اخيراً شركت Hubbell در آمريكا يك رينگ فلزي مخصوص را طراحي و عرضه نموده است كه با قرار دادن آن در محل آرنج كابل از وقوع پديده شكست الكتريكي بواسطه خلاء جزئي جلوگيري مي نمايد.

علاوه بر اين كميته هاديهاي عايقي بخش قدرت IEEE اقدام به اصلاح استانداردهاي مربوطه كرده است. طبق استاندارد IEEE 386 ، آرنج ها و بوشينگ ها بايد از نظر ايمني در برابر قطع بارهاي مجاز آزمايش شوند، اما استانداردهاي موجود راهي براي آزمايش اين تجهيزات تحت شرايط بي باري يا بار كم ارائه نمي دهند.


منابع : مجله T&D - فوريه 2000 – آكوست 1999 ، مؤسسه Dstar
آدرس :http://www.tdworld.com , www.dstar.org