بهينهآ*سازيآ* ابعاد و وزنآ* دكلهايآ* خطوط انتقالآ* نيرو

دكتر قدرتآ*ا...حيدريآ*
وقتيآ* هدفآ*، بهينهآ*سازيآ* ابعاد و وزنآ* دكلهايآ* خطوط انتقالآ* نيرو باشد، طبيعيآ* استآ*عواملآ* مختلفيآ* از جملهآ* مشخصهآ* هاديها، آرايشآ* فازها و فاصلهآ* آنها تا دكلها در اينآ* امردخالتآ* دارد. گرچهآ* نقشآ* هر يكآ* از عواملآ* جويآ* و محيطيآ*، بسيار مهمآ* استآ*، اما فاصلهآ*هاديها تا بدنهآ* يا بازويآ* برجها، نقشآ* مؤثرتريآ* را در طراحيآ* ابعاد و وزنآ* دكلها يا برجهايآ*خطوط انتقالآ* نيرو دارد.
در اينآ* نوشتار ضمنآ* بررسيآ* عواملآ* مختلفآ* در محاسبهآ* فواصلآ* فازيآ*، تأثير آنها درطراحيآ* دكلهايآ* موجود نيز مورد بحثآ* و بررسيآ* قرار گرفتهآ* استآ*. همچنينآ* ابعاد دكلهايآ*طراحيآ* شدهآ* در كشور ايرانآ* با چند نمونهآ* از دكلهايآ* مربوط بهآ* خطوط انتقالآ* نصبآ* شدهآ* درچند كشور خارجيآ* مقايسهآ* شدهآ* استآ*. نتايجآ* اينآ* بررسيها نشانآ* ميآ*دهد در طراحيآ* دكلهايآ* خطوط انتقالآ* نيرو، فواصلآ* فازها از بدنهآ* دكلها و از يكديگر، بيشتر از حد مورد نيازاستآ* كهآ* اينآ* امر نشانگر در نظر گرفتنآ* ضريبآ* اطمينانآ* بالا بودهآ* كهآ* موجبآ* افزايشآ* وزنآ*آنها و در نتيجهآ* قيمتآ* خطوط انتقالآ* نيرو ميآ*شود.
گرچهآ* ابعاد و وزنآ* دكلها بهآ* عواملآ* بسيارمتعدديآ* از جملهآ* فاصلهآ* اسپنآ*، سرعتآ* و زاويهآ*وزشآ* باد، ضخامتآ* يخآ*، وزنآ* و قطر هاديآ* وعواملآ* ديگر وابستهآ* استآ* اما در يكآ* شرايطمعينآ*، فواصلآ* فازها يكيآ* از عواملآ* مهمآ* ومؤثر در طراحيآ* دكلهايآ* خطوط انتقالآ* نيرواستآ*. با افزايشآ* فاصلهآ* هاديها از بدنهآ* يا بازويآ* دكلها، نيرويآ* تحميليآ* بر آنها تغيير ميآ*كند كهآ* اينآ* امر سببآ* افزايشآ* ابعاد، وزنآ* وقيمتآ* آنها ميآ*شود. توجهآ* بهآ* اينآ* بخشآ* از طراحيآ*، ميآ*تواند عاملآ* مؤثريآ* در كاهشآ*هزينهآ*هايآ* مربوط بهآ* ساختآ* دكلها و در نتيجهآ*سرمايهآ*گذاريآ* خطوط انتقالآ* نيرو باشد.
بررسيآ* فواصلآ* فازيآ* در مراجعآ* مختلفآ*نشانآ* ميآ*دهد با وجود مدلها و روابط متعدديآ* كهآ* برايآ* محاسبهآ* فواصلآ* فازيآ* ارايهآ* شدهآ* استآ*، در عملآ* فواصلآ* فازها حتيآ* در شرايط محيطيآ* يكسانآ*، برابر نيستآ* كهآ* وجود دكلهايآ* متنوعآ* با ابعاد و وزنآ* مختلفآ* درشبكهآ*هايآ* برقآ*رسانيآ* ايرانآ* مؤيد اينآ* مطلبآ* استآ*. لذا با توجهآ* بهآ* اهميتآ* فواصلآ* فازها وجايآ*گذاريآ* هاديها در طراحيآ* دكلها، پهناي آ*باند عبور و در نتيجهآ* سرمايهآ*گذاريآ* خطوط انتقالآ* نيرو، در اينآ* نوشتار مورد بحثآ* و بررسيآ*قرار ميآ*گيرد.

معيار انتخابآ* فواصلآ* فازيآ*
در خطوط انتقالآ* نيرو فاصلهآ* فازها تا بدنهآ*برجها يا فاصلهآ* فاز تا فاز بهآ* عواملآ* متعدديآ* ازجملهآ* اضافهآ* ولتاژها، شرايط جويآ* و محيطيآ* وساير مشخصاتآ* فنيآ* خطوط، وابستهآ* استآ* امابهآ* هر حالآ* دامنهآ* تغييراتآ* آنآ* قابلآ* محاسبهآ*استآ*. از طرفيآ* با توجهآ* بهآ* اينآ* كهآ* ممكنآ* استآ* اضافهآ* ولتاژها يا پديدهآ*هايآ* جويآ* رخآ* دهد، لذافاصلهآ* فازها ميآ*تواند با پذيرشآ* احتمالآ* كمآ* يازياد برايآ* وقوعآ* جرقهآ* در فواصلآ* هواييآ*،افزايشآ* يا كاهشآ* يابد. برايآ* روشنآ* شدنآ*مطلبآ*، بهآ* تأثيرگذاريآ* عواملآ* مؤثر و مختلفآ*در اينآ* زمينهآ* بهآ* طور اختصار اشارهآ* ميآ*شود.

الفآ*) عواملآ* موثر در فواصلآ* فازيآ*
در محاسبهآ* حداقلآ* فاصلهآ* فازها تا بدنهآ*دكلها عواملآ* متعدديآ* دخالتآ* دارد كهآ* از جملهآ*ميآ*توانآ* بهآ* اينآ* موارد اشارهآ* كرد:
- ولتاژ خط انتقالآ*
- وزنآ* و قطر هاديها
- قطر يخآ* رويآ* هاديها
- درجهآ* حرارتآ* هاديها
- سرعتآ* و زاويهآ* وزشآ* باد
- شرايط جويآ* و محيطيآ* مسير
- فلشآ* هاديها
- فاصلهآ* پايهآ*ها
- قابليتآ* اطمينانآ* يا درصد ريسكآ*پذيريآ*.
اينآ* عواملآ* عمدتا در نزديكآ*سازيآ*فاصلهآ* فازها بهآ* بدنهآ* دكلها در شرايط وزشآ* باددخالتآ* دارند. اما در هر شرايطيآ*، حداقلآ*فاصلهآ* فازها تا بدنهآ* دكلها در هر جهتآ* نبايد ازرقميآ* كهآ* از طريقآ* اضافهآ* ولتاژهايآ* ناشيآ* از كليدزنيآ* يا صاعقهآ* بهآ* وجود ميآ*آيند كمترباشد. شايانآ* ذكر استآ* كهآ* در برخيآ* از مراجعآ*،سرعتآ* باد ماكزيممآ* در زمانآ* وقوعآ* حداكثراضافهآ* ولتاژ، منظور نميآ*شود.

بآ*) حداقلآ* فاصلهآ* افقيآ* هاديآ* تا دكلآ*
در جايآ*گذاريآ* هاديها در رويآ* دكلها بايددقتآ* شود كهآ* فاصلهآ* هاديها با بدنهآ* يا بازويآ*دكلها در هيچآ* قسمتآ*، از مقدار مشخصيآ*،كمتر نباشد اينآ* فاصلهآ* تابعيآ* از مقدار اضافه آ*ولتاژهايآ* ناشيآ* از صاعقهآ* و كليدزنيآ* و درصد ريسكآ*پذيريآ* استآ*. برايآ* محاسبهآ* حداقلآ*فاصلهآ* هواييآ* يا فاصلهآ* هاديآ* تا بدنهآ*،ميآ*توانآ* از اينآ* روابط استفادهآ* كرد:
رابطهآ* (2) نيز حداقلآ* فاصلهآ* هواييآ* از ديدگاه آ*اضافهآ* ولتاژ ناشيآ* از صاعقهآ* را نشانآ* ميآ*دهد:
در اينآ* رابطهآ* داريمآ*:
LS - حداقلآ* فاصلهآ* هواييآ* بر مبنايآ* اضافهآ*ولتاژ كليدزنيآ* بهآ* متر
VS - اضافهآ* ولتاژ ناشيآ* از كليدزنيآ* بهآ*كيلوولتآ*
LL - حداقلآ* فاصلهآ* هواييآ* بر مبنايآ* اضافهآ*ولتاژ صاعقهآ* بهآ* متر
VL - اضافهآ* ولتاژ ناشيآ* از صاعقهآ* بهآ* كيلوولتآ*
برايآ* محاسبهآ* حداقلآ* فاصلهآ* هواييآ* درهر سطحآ* از ولتاژ لازمآ* استآ*، با توجهآ* بهآ* مقاديراضافهآ* ولتاژهايآ* ناشيآ* از كليدزنيآ* و صاعقهآ*،حداقلآ* فاصلهآ* هواييآ* محاسبهآ* شود.
ضمنا برايآ* سهولتآ* مقايسهآ* و محاسبهآ*،حداقلآ* فاصلهآ* هواييآ* مجاز فازها تا بدنهآ*دكلها با توجهآ* بهآ* روابط (1 و 2) و برحسبآ*مقادير مختلفيآ* از اضافهآ* ولتاژهايآ* صاعقهآ* وكليدزنيآ* نيز محاسبهآ* شدهآ* استآ*. حداقلآ* فاصله آ*هواييآ*، تنها بهآ* مقدار ولتاژ بستگيآ* ندارد، بلكهآ*تابعيآ* از نوعآ* اضافهآ* ولتاژ نيز استآ*. بهآ* عبارتآ*ديگر اينآ* مطلبآ* نشانآ* ميآ*دهد كهآ* ولتاژشكستآ* هوا ضمنآ* اينآ* كهآ* بهآ* قدر مطلقآ* ولتاژبستگيآ* دارد، بهآ* شكلآ* موجآ* آنآ* نيزوابستهآ* استآ*بهآ* عبارتآ* ديگر برايآ* مقادير يكسانيآ* از اضافه آ*ولتاژهايآ* صاعقهآ* و كليدزنيآ*، حداقلآ* فاصلهآ*هواييآ* مجاز يا فواصلآ* فازها از يكديگر (يا بابدنهآ* دكلها) برايآ* اضافهآ* ولتاژ كليدزنيآ* بيشتراز اضافهآ* ولتاژ ناشيآ* از صاعقهآ* استآ*.

فاصلهآ* فاز تا بدنهآ* دكلآ*
در صورتيآ* كهآ* زنجيرهآ* مقرهآ*ها در اثر وزشآ*باد دچار نوسانآ* نشود، حداقلآ* فاصلهآ* فاز تا بدنهآ* دكلها را ميآ*توانآ* معادلآ* L در نظر گرفتآ*كهآ* مقدار آنآ* برابر LL ياLS (هر كدامآ* بزرگترباشد) استآ*. اما در عملآ* وزشآ* باد سببآ* انحرافآ* زنجيرهآ* مقرهآ*ها بهآ* سمتآ* دكلهاميآ*شود كهآ* اينآ* اقدامآ* موجبآ* نزديكآ* شدنآ*فازها بهآ* بدنهآ* يا بازويآ* دكلها ميآ*شود. لذا اگر هدفآ*، تعيينآ* محلآ* مناسبآ* برايآ* نصبآ*زنجيرهآ* مقرهآ*ها باشد بايد اينآ* مطلبآ* مدنظرقرار گيرد.
شمايآ* كليآ* بخشيآ* از دكلآ* راهمراهآ* با زنجيرهآ* مقرهآ*ها نشانآ* ميآ*دهد. در اينآ*شكلآ* fزاويهآ* انحرافآ* زنجيرهآ* مقرهآ*ها، dhميزانآ* پيشرويآ* افقيآ* هاديها بهآ* سمتآ* دكلآ* و dvفاصلهآ* هاديآ* تا بازويآ* دكلآ* در حالتآ*انحرافآ* زنجيرهآ* مقرهآ*ها و Lin طولآ* زنجيرهآ*مقرهآ*هاستآ*. با توجهآ* بهآ* شكلآ* فوقآ* ميزان آ*پيشرويآ* زنجيرهآ* مقرهآ*ها بهآ* سمتآ* بدنهآ* دكلآ* راميآ*توانآ* از رابطهآ* 3بهآ* دستآ* آورد.
با توجهآ* مقدار dh حداقلآ* فاصلهآ* فاز تا بدنهآ*(D) بهآ* دستآ* ميآ*آيد.
وزشآ* باد علاوهآ* بر اينآ* كهآ* فاصلهآ* افقيآ* هاديهاتا دكلآ* را كاهشآ* ميآ*دهد، سببآ* كاهشآ*فاصلهآ* عموديآ* هاديها تا بازويآ* دكلآ* (dv) نيزميآ*شود. لذا در انتخابآ* طولآ* زنجيرهآ* مقرهآ*هابايد دقتآ* شود كهآ* هيچآ* وقتآ* مقدار dv از Lكمتر انتخابآ* نشود. اما اگر مقدار dv از حدمجاز كاهشآ* يابد طولآ* زنجيرهآ* مقرهآ*ها بايد باتوجهآ* بهآ* رابطهآ* (6) اصلاحآ* شود:
با جايآ*گذاريآ* مقدار معادلآ* Lin در رابطهآ* (5)مقدار D بهآ* صورتآ* روابط (7) و (Cool محاسبهآ* ميآ*شود.
زاويهآ* انحرافآ* زنجيرهآ* مقرهآ*ها را ميآ*توانآ* ازرابطهآ* (9) بهآ* دستآ* آورد. در اينآ* رابطهآ* Vسرعتآ* وزشآ* باد برحسبآ* متر بر ثانيهآ*، dقطرهاديآ* بر حسبآ* متر، w وزنآ* يكآ* متر از طولآ*هاديآ* برحسبآ* كيلوگرمآ* و Sh و Svاسپنهايآ* بادو وزنآ* استآ*.
همانآ* طور كهآ* ملاحظهآ* ميآ*شود فاصلهآ* هاديهاتا بدنهآ* دكلها بهآ* سرعتآ* باد، شرايط آبآ* وهواييآ* منطقهآ*، نوعآ* هاديآ* و فاصلهآ* دكلهاوابستهآ* استآ*. بهآ* عبارتآ* ديگر هر چهآ* زاويهآ*انحرافآ* زنجيرهآ* مقرهآ*ها بيشتر باشد فاصله آ*فازها بايد زيادتر انتخابآ* شود. در شرايطمتعارفآ*، مقدار tanf در محدودهآ* 4/0 تا 6/0 تغيير ميآ*كند، لذا در اينآ* حالتها مقدار Kدرمحدودهآ* 4/1 تا 6/1تغيير ميآ*كند (اگر زنجيرهآ*مقرهآ*ها بهآ* صورتآ* V شكلآ* نصبآ* شود K حدود
1/1 تا 2/1 خواهد بود) لذا با توجهآ* بهآ* مقاديراضافهآ* ولتاژهايآ* مندرجآ* در جدولآ* (1) و در نظرگرفتنآ* K مساويآ* 1/1 و 1/4 برايآ* آرايشآ* Vو I مقرهآ*ها، حداقلآ* فاصلهآ* هاديها تا بدنهآ*دكلها (D) محاسبهآ* و نتيجهآ* در جدولآ* (3) درجآ*شدهآ* استآ*. در اينآ* محاسباتآ* برايآ* ولتاژ 400كيلوولتآ* از مقدار ماكزيممآ* Ls و برايآ* سايرسطوحآ* ولتاژ از ارقامآ* ماكزيممآ* LL استفادهآ* شدهآ*استآ*.
لازمآ* بهآ* توضيحآ* استآ* كهآ* تنظيمآ* فاصلهآ*هاديها در سر دكلها بهآ* معنيآ* مناسبآ* بودنآ*فواصلآ* فازيآ* در خط انتقالآ* نيستآ*، بلكهآ* بايدفاصلهآ* فازها در وسط پايهآ*ها نيز كنترلآ* شود.چونآ* ممكنآ* استآ* در اثر وزشآ* باد، فواصل آ*هاديها از حد مجاز كمتر شود. در چنينآ*شرايطيآ*، بايد فاصلهآ* هاديها در سر دكلهابيشتر از ارقامآ* محاسبهآ* شدهآ* منظور شود تا در وسط پايهآ*ها مشكليآ* ايجاد نشود.

فواصلآ* فازيآ*
برايآ* بررسيآ* فواصلآ* فازيآ* متداولآ* درخطوط انتقالآ* نيرويآ* كشور، مقادير فواصلآ*هواييآ* و فازيآ* كهآ* از روشآ* محاسباتيآ* فوقآ* بهآ*دستآ* آمدهآ* استآ* با مقادير مشابهآ* آنها كهآ* درمراجعآ* مختلفآ* درجآ* شدهآ* مورد مقايسهآ* قرار ميآ*گيرد. در ادامهآ* نوشتار مقادير مربوط بهآ* اينآ*عواملآ* ارزيابيآ* ميآ*شود.
الفآ*) فواصلآ* فازها در دكلهايآ* شبكهآ*برقآ*رسانيآ* كشور
بررسيآ* دكلهايآ* نصبآ* شدهآ* در سطحآ*شبكهآ*هايآ* برقآ*رسانيآ* كشور، نشانآ* ميآ*دهدكهآ* ابعاد آنها دارايآ* تفاوتهايآ* محسوسيآ* استآ*.گرچهآ* بخشيآ* از اينآ* اختلافاتآ* مربوط بهآ*شرايط آبآ* و هواييآ* منطقهآ* استآ*، اما قسمتآ*ديگر بهآ* ناهماهنگآ*بودنآ* معيارهايآ* طراحيآ* ازجملهآ* انتخابآ* ضرايبآ* اطمينانآ* طراحيآ*مرتبط ميآ*شود. جدولآ* (4) دامنهآ* تغييراتآ*فواصلآ* فازها در چند نمونهآ* از دكلهايآ* خطوطانتقالآ* نيرويآ* كشور را نشانآ* ميآ*دهد.
بآ*) مقادير واقعيآ* در چند خط انتقالآ*خارجآ* از كشور
برايآ* نتيجهآ*گيريآ* بهتر، وضعيتآ* فاصلهآ*فازيآ* در چند نمونهآ* از خطوط انتقالآ* نيرو نصبآ*شدهآ* در كشورهايآ* اروپاييآ* و آمريكاييآ* كهآ* ازمراجعآ* مختلفآ* استخراجآ* شدهآ* مورد مطالعهآ* قرارگرفتآ*. با توجهآ* بهآ* بررسيهايآ* انجامآ* شدهآ*، فاصلهآ* هاديها تا بدنهآ* دكلها محاسبهآ* و نتيجهآ*در جدولآ* (5) درجآ* شد. همانآ* طور كهآ* از اينآ*جدولآ* پيداستآ* اختلافآ* محسوسيآ* بينآ* ارقام آ*اينآ* جدولآ* با ديگر مراجعآ*، وجود دارد. گرچهآ*بخشيآ* از اينآ* اختلافاتآ* مربوط بهآ* شرايط آبآ* وهواييآ* مسير استآ* اما عاملآ* ديگر، تفاوتآ* در بكارگيريآ* معيارهايآ* طراحيآ* استآ*.
جآ*) حداقلآ* مجاز در NESC
از آنآ* جا كهآ* هدفآ*، مقايسهآ* فواصلآ* هواييآ*محاسبهآ* شدهآ* در مراجعآ* مختلفآ* استآ*، لذامقادير توصيهآ* شدهآ* توسط NESCنيز موردبررسيآ* و مقايسهآ* قرار ميآ*گيرد. البتهآ* چونآ* دراينآ* مرجعآ* ولتاژهايآ* معادلآ* سطوحآ* ولتاژ استاندارد كشور وجود ندارد، لذا فواصلآ* هواييآ*ولتاژهايآ* نزديكآ* (سطوحآ* ولتاژ 69 ، 138 و 230)، انتخابآ* و فواصلآ*، با توجهآ* بهآ*سطوحآ* ولتاژ كشور، اصلاحآ* شدهآ* استآ*. جدولآ*(6) حداقلآ* فاصلهآ* هواييآ* مجاز و فاصلهآ* هاديآ*تا دكلآ* را در چهار سطحآ* ولتاژ استاندارد كشورايرانآ* نشانآ* ميآ*دهد.

مقايسهآ* فواصلآ* فازيآ*
بررسيهايآ* انجامآ* شدهآ* در اينآ* نوشتارنشانآ* ميآ*دهد روشهايآ* بكار گرفتهآ* شدهآ* درمراجعآ* مختلفآ* برايآ* محاسبهآ* فواصلآ* فازيآ*،متفاوتآ* بودهآ* كهآ* اينآ* امر باعثآ* بروز اختلافاتآ*محسوسيآ* در مقادير فاصلهآ* فازها تا بدنه آ*دكلها شدهآ* استآ*.
با توجهآ* بهآ* آنآ* چهآ* گفتهآ* شد و برايآ* سهولتآ*مقايسهآ*، نتايجآ* مطالعاتآ* انجامآ* شدهآ* دربخشهايآ* قبليآ* در جدولآ* (7) درجآ* شدهآ* استآ*.در اينآ* جدولآ* حالتهايآ* اولآ*، دومآ*، سومآ* و چهارمآ*مربوط بهآ* اينآ* شرايط استآ*:
- حالتآ* اولآ*: نتايجآ* محاسباتآ*
- حالتآ* دومآ*: استاندارد NESC
- حالتآ* سومآ*: خطوط نصبآ* شدهآ* در چند كشورخارجيآ*
- حالتآ* چهارمآ*: خطوط نصبآ* شدهآ* در شبكهآ*برقآ*رسانيآ* ايرانآ* .
گرچهآ* بخشيآ* از اختلافآ* ارقامآ* موجود دراينآ* جدولآ* مربوط بهآ* شرايط محيطيآ* استآ*، امابهآ* هر حالآ* فواصلآ* هاديها تا دكلهايآ* خطوطنصبآ* شدهآ* در كشور ايرانآ* از حد متعارفآ* بيشتراستآ* كهآ* بايد مورد بازنگريآ* و ارزيابيآ* قرارگيرند.
با توجهآ* بهآ* اينآ* كهآ* بهينهآ*سازيآ* ابعاد و وزنآ*دكلها يا برجهايآ* خطوط انتقالآ* نيرو بدونآ*بكارگيريآ* معيارهايآ* مناسبآ* در محاسبهآ*فواصلآ* فازيآ* ميسر نيستآ* لذا بايد اينآ* اقدامآ*مهمآ* در طراحيآ* خطوط انتقالآ* نيرو بخصوصآ* طراحيآ* دكلها بهآ* طور جديآ* مورد توجهآ* قرارگيرد. بديهيآ* استآ* استانداردهايآ* دكلهايآ*خطوط انتقالآ* نيرو بدونآ* توجهآ* بهآ* اينآ* مهمآ*، نميآ*تواند از مطلوبيتآ* كافيآ* برخوردار باشد.

نتيجهآ*:
بررسيهايآ* مقدماتيآ* انجامآ* شدهآ* در اينآ*نوشتار نشانآ* ميآ*دهد كهآ* معيارهايآ* موجودبرايآ* محاسبهآ* فواصلآ* فازيآ* در كشور دارايآ*ضريبآ* اطمينانآ* بالاييآ* استآ* كهآ* اينآ* امر سببآ*افزايشآ* بيآ*مورد ابعاد و وزنآ* دكلهايآ* خطوطانتقالآ* نيرو ميآ*شود.
بررسيآ* و مقايسهآ* فواصلآ* فازيآ* ابعاددكلهايآ* خطوط انتقالآ* نيرويآ* موجود در كشورايرانآ* با تعداديآ* از مراجعآ* نشانآ* ميآ*دهد كهآ* دربسياريآ* موارد امكانآ* كاهشآ* ابعاد آنآ*، ميسراستآ*. از آنآ* جا كهآ* مشخصاتآ* فنيآ* دكلها مستقيما بهآ* فواصلآ* فازها تا بدنهآ* دكلآ* ودرنتيجهآ* بهآ* نيروهايآ* تحميليآ* بر آنها وابستهآ*استآ*، بهآ* طور طبيعيآ* بهينهآ*سازيآ* ابعاد و وزنآ*دكلها بدونآ* انتخابآ* معيار مناسبآ* برايآ* تعيينآ*فواصلآ* فازيآ* ميسر نيستآ*، بنابراينآ* توصيهآ* ميآ*شود در بازنگريآ* استاندارد دكلهايآ* مربوطبهآ* خطوط انتقالآ* نيرويآ* كشور بهآ* اينآ* نكتهآ*مهمآ* توجهآ* شود.

منابعآ*:
1- قدرتآ*ا...حيدريآ*، كتابآ* طراحيآ* الكتريكيآ*خطوط انتقالآ* نيرو، انتشاراتآ* تابشآ* برقآ*،شركتآ* برقآ* منطقهآ*ايآ* تهرانآ*، بهمنآ* 1379.
2- قدرتآ*ا...حيدريآ*، >نقشآ* قيمتآ* زمينآ* درآرايشآ* هاديها، شكلآ* برجها و ولتاژ خطوطانتقالآ* نيرو<، شانزدهمينآ* كنفرانسآ* بينآ*الملليآ*برقآ*، تهرانآ*، آبانآ*ماهآ* 1380.
3- P.P.Rawliey,"Transmission anddistribution",Katson Publishing Ho-use, Second edition, June 1982,India.
4- Transmission Line referencebook, 345KV and above, ElectricPower Research Institute (EPRI)second edition , 1982, Palo Alto,California, USA.
5- Turan Gonen, "Modern PowerSystem Analysis", A.Willey- Inte-rnational Publication , John Wileyand Sons, 1987.
6- A.J.Pansini, "Basics of ElectricalPowr Transmission",by Prentice Hall,Inc., Englewood Cliffs, New Jersy,1990.
7- Proceeding of Compact trans-mission Line, CIGRE symposium,Lenningrad-Russia, 1991.
8- Gh.Heidari, M.Heidari, "Effect ofLand price on transmission linedesign", CIGRE, Paris, Sept.2002.
* اينآ* نوشتار در هفدهمينآ* كنفرانسآ*بينآ*الملليآ* برقآ* ارايهآ* شدهآ* استآ*.