متخصصین ساختمان
یه بنده خدایی یک ساختمان دارد با سه چاه GND که به دلیل قدیمی بودن ساختمان نیازمند یک چکاپ کلی می باشد .
از دوستانی که در این زمینه کار کردند در خواست دارم که با من تماس داشته باشند . من در مورد قیمت و مدت این کار سوال دارم .
Khosravi.ma00@yahoo.com