کسی از دوستان می تونه در مورد برنامه نویسی ide to usb کنه