نیروگاههای جزر و مدی
این نیروگاهها از انرژی نهفته شده در جزر و مد استفاده میآ*کنند، این انرژی عبارت است از انرژی پتانسیل (انرژی نهان یا ساکن) حاصل از جابجایی عمودی توده آب ساکن و یا انرژی جنبشی وابسته به شدت جریان (انرژی جریان جزر و مدی) که هر به دلیل پدیده جزر و مد که خود ناشی از نیروهای گرانشی (جاذبه) ماه و خورشید میآ*باشند، بوجود میآ*آید. در بعضی از انواع این نیروگاههای از جریان آب هم در جزر و هم در مد استفاده میآ*نمایند.
نیروگاههای موجی
این نیورگاهها از انرژی موجهای دریاها و اقیانوسها استفاده میآ*کنند. این انرژی عبارت است از ، کل انرژی در یک موج که برابر با جمع انرژی پتانسیل آب جابجا شده از یک سطح بی جنبش و آرام و انرژی جنبشی ذرات آب متحرک میآ*باشد. انرژی موج به نیروهای باد نسبت داده میآ*شود که آن هم وابسته به انرژی خورشیدی است. این انرژی بوسیله دستگاه انرژی گیر از موج ، میآ*تواند انرژی مکانیکی را تبدیل به انرژی الکتریکی نماید و از طریق کابل دریایی انرژی برق را به ساحل انتقال دهد. ژنراتورهای موجی دارای انواع شناور ، چرخ پره دار ، پارویی و توربین هوایی میآ*باشند.
نیروگاههای مگنتو هیدرودینامیک (Magneto Hydro Dynamics (MHD
از سال 1959 یک کوشش اساسی برای کشف شرایط مناسب که به سیال هادی مخصوصا گاز پلاسما یا فلز مذاب در حال حرکت در یک میدان مغناطیسی ، بتواند تولید قدرت الکتریکی مفید نماید به عمل آمده است تحقیقات در این فن آوری همچنان ادامه دارد.
اصول کلی ژنراتورهای MHD بر این اساس است که جریان گاز پلاسما از میان میدان مغناطیسی قوی عبور داده میآ*شود و یونهای مثبت و منفی بر روی الکترود که در بالا و پایین جریان گاز پلاسما قرار دارند، تجمع میآ*نمایند و در حقیقت یک ژنراتور جریان مستقیم را بوجود میآ*آورند، قدرت الکتریکی این ژنراتور جریان مستقیم را با اینورترهای الکترونیک قدرت ، بصورت برق جریان متناوب ، مناسب با شبکه در میآ*آورند.

نیروگاههای بیوماس
به هر ماده آلی غیر فسیلی با منشأ حیاتی که بخشی از آن یک منبع انرژی زای قابل بهره برداری را تشکیل دهد، بیوماس گویند. انرژیهای بدست آمده از اغلب سیستمهای بیوماس را به عنوان انرژی تجدید پذیر به شمار میآ*آورند. در سیستمهای بیوماس که گاز
T10
قابل سوختن تولید میآ*شود، میآ*توان از این گاز به عنوان منبع حرارتی نیروگاههای کوچک حرارتی استفاده نمود، به این نوع نیروگاهها ، نیروگاههای بیوماس میآ*گویند.
نیروگاههای زباله سوز بخاری
یکی از مشکلات بزرگ زیست محیط تولید حجم بسیار زیاد زباله در شهرهای بزرگ میآ*باشد، که در این زمینه تحقیقات وسیعی صورت گرفته است و تا کنون عمدهآ*ترین راه حل ، سوزاندن زباله و در برخی موارد تبدیل زباله به کود و بازیابی زباله میآ*باشد، میآ*توان کورهآ*های زباله سوز را بصورت بویلر نیروگاه بخاری طراحی نمود و از حرارت ایجاد شده و احتراق مخلوط سوخت و زباله میآ*توان بوسیله این بویلر توربو ژنراتورهای بخار را به حرکت در آورد و انرژی الکتریکی تولید نمود. البته آلودگی گازهای حاصله از سوخت این نیروگاهها را بایستی با فیلترهای مدرن و پیشرفته تا حد قابل قبول کاهش داد، تا آسیبی به محیط زیست وارد نیابد.
نیروگاههای گازی با سوخت خرده چوب
این نیروگاهها معمولا در نزدیکی مناطق جنگلی که خرده چوب و خاک اره زیاد ، بخاطر تولید چوب ایجاد میآ*شود، برای استفاده از این محصولات جانبی و تولید انرژی مفید از آنها نصب میآ*شود. در اطاق سوخت نوع نیروگاهها مکانیزمهایی بکار گرفته شده که خرده چوب و خاک اره با هوا بطور کامل سوخته شود و گازهای حاصل از این احتراق ، توربو ژنراتور گاز را به حرکت در آورده و انرژی الکتریکی تولید نماید.


نیروگاههای شکافت هستهآ*ای
با وجود تنوع در راکتورآ*ها ، تقریبا همه آنها از اجزای یکسانی تشکیل شدهآ*اند. این اجزا شامل سوخت ، پوشش برای سوخت ، کند کننده نوترونهای حاصله از شکافت ، خنک کنندهآ*ای برای حمل انرژی حرارتی حاصله از فرآیند شکافت ماده کنترل کننده برای کنترل نمودن میزان شکافت میآ*باشد. در این نوع نیروگاهها هسته یک اتم توسط یک نوترون به دو بخش کوچکتر تقسیم میآ*شود. در این روش غالباً از عنصر اورانیوم استفاده میآ*شود.

اگر نوترون منفردی به یک قطعه ایزوتوپ 235U نفوذ کند در اثر برخورد به هسته اتم 235U ، اورانیوم به دو قسمت شکسته میآ*شود. مقادیر زیادی نیز انرژی آزاد میآ*گردد در حدود (200Mev). اما مسئله مهمتر اینکه نتیجه شکستن هسته 235U آزادی دو نوترون است که میآ*تواند دو هسته دیگر را شکسته و چهار نوترون را بوجود آورد. این چهار نوترون نیز چهار هسته 235U را میآ*شکند.

چهار هسته شکسته شده تولید هشت نوترون میآ*کنند که قادر به شکستن همین تعداد هسته اورانیوم میآ*باشند. سپس شکست هستهآ*ای و آزاد شدن نوترونها بصورت زنجیروار به سرعت تکثیر و توسعه میآ*یابد. در هر دوره تعداد نوترونها دو برابر میآ*شود، در یک لحظه واکنش زنجیری خود به خودی شکست هستهآ*ای شروع میآ*گردد. در واکنشهای کنترل شده تعداد شکست در واحد زمان و نیز مقدار انرژی به تدریج افزایش یافته و پس از رسیدن به مقداری دلخواه ثابت نگهداشته میآ*شود.
نیروگاههای جوش (گداخت) هستهآ*ای
تحقیقات اساسی برای ساخت راکتورهای جوش هستهآ*ای با ظرفیت بالای هزار مگاوات از سالهای قبل ادامه دارد. سوخت پایهآ*های این راکتورهای جوش هستهآ*ای ، ایزوتوپهای اتم هیدروژن میآ*باشد. در راکتور این نیروگاهها بوسیله میدانهای مغناطیسی قوی و پالسهای با فرکانس رادیویی و روشهای دیگر ایجاد حلقه پلاسمای کنترل شده با دمای بسیار بالا حدود حتی سیصد میلیون درجه کلوین را میآ*نمایند. با استفاده از این درجه حرارت بالا که در حلقه پلاسما بخاطر واکنشهای جوش هستهآ*ای ایجاد میآ*شود. در اطراف محفظه پلاسما بوسیله مبدلهای حرارتی مختلف میآ*توان آب را بصورت بخار مناسب توربینهای بخار تربو ژنراتور بخاری در آورد و بوسیله آن تولید قدرتهای زیاد نمود. البته تا کنون دانشمندان موفق به تولید انرژی بطور مداوم با این راکتورها نشدهآ*اند.
نیروگاههای ترکیبی تولید کننده برق و انرژی حرارتی
در این نوع نیروگاهها علاوه بر تولید انرژی الکتریکی ، قسمتی از انرژی حرارتی تولید شده بخاطر احتراق سوخت در نیروگاه برای بازده حرارتی بهتر نیروگاه برای تهویه مطبوع منازل اطراف نیروگاه و یا کاربردهای دیگر صنعتی مانند گرم نمودن آب برای مصارف صنعتی و حتی پرورش ماهی و دامها مورد استفاده قرار میآ*گیرد.
نیروگاه تبدیل انرژی اقیانوسی (Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC
این نیروگاهها با بهره برداری از اختلاف دمای میان سطح و عمق اقیانوس یک سیکل حرارتی باد و چشمه عظیم گرم و سرد تشکیل میآ*دهند و از این راه میآ*توان با استفاده از ایجاد بخار و تقطیر موادی مانند پروپان با آمونیاک سیکل حرارتی کاملی را تشکیل داد و بوسیله تجهیزات ویژهآ*ای انرژی مکانیکی و در نهایت انرژی الکتریکی تولید نمود.
نیروگاههای پیل سوختنی
یک نیروگاه پیل سوختنی در حقیقت یک سلول الکتروشیمیایی میآ*باشد که بطور مداوم انرژی شیمیایی یک سوخت (و یک اکسید کننده) را به انرژی الکتریکی تبدیل میآ*نماید. تفاوت اصلی یک پیل سوختی با باطری این است که باطریها پس از تأمین انرژی ، نیاز به شارژ مجدد دارند، ولی پیل سوختی با تأمین مواد اولیه آن ، میآ*تواند بطور مداوم انرژی تولید نماید. این نوع نیروگاهها دارای انواع مختلفی میآ*باشند و هنوز تحقیقات وسیعی برای کاربردهای بیشتر آنها ادامه دارد. مولدهای کوچک پیل سوختی در بعضی از کاربردهای ویژه ماننده تأمین برق سفینهآ*هایی مانند پولو و بعضی از ماهوارهآ*ها بکار رفته است.
منبع:
http://power-factor.blogfa.com