وقتيآ* شخصيآ* دچار برقآ* گرفتگيآ* ميآ*شود، عبور جريانآ* الكتريكيآ* از طريقآ* بدنآ* ممكنآ* استآ* ويآ* را از هوشآ* بردهآ*، منجر بهآ* توقفآ* تنفسآ* و حتيآ* ضربانآ* قلبآ* ويآ* شود. جريانآ* الكتريكيآ* ميآ*تواند همآ* در محليآ* كهآ* وارد بدنآ* ميآ*شود و همآ* در محليآ* كهآ* برايآ* تخليهآ* بهآ* «زمينآ*» از بدنآ* خارجآ* ميآ*شود، سوختگيآ* ايجاد كند. در بعضيآ* موارد، جريانآ* برقآ*، گرفتگيآ* عضلانيآ* همآ* ايجاد ميآ*كند كهآ* اينآ* موضوعآ*، مانعآ* از قطعآ* ارتباطآ* مصدومآ* با منبعآ* برقآ* ميآ*شود. بنابراينآ* وقتيآ* بهآ* صحنهآ* حادثهآ* ميآ*رسيد، امكانآ* دارد كهآ* هنوز جريانآ* الكتريكيآ* در بدنآ* مصدومآ* برقرار باشد («برقآ*دار»). آسيبآ*هايآ* الكتريكيآ* معمولاً در منزلآ* يا محلآ* كار و در اثر تماسآ* با منابعآ* برقآ* با ولتاژ پايينآ* رخآ* ميآ*دهند. همچنينآ* ممكنآ* استآ* اينآ* آسيبآ*ها در اثر تماسآ* با منابعآ* برقآ* با ولتاژ بالا (مثلآ* خطوطآ* انتقالآ* نيرويآ* افتادهآ* رويآ* زمينآ*) همآ* رخآ* دهند. افراديآ* كهآ* با جريانآ* ولتاژ بالا دچار برقآ*گرفتگيآ* ميآ*شوند، ندرتاً زندهآ* ميآ*مانند.
مباحثآ* زير را همآ* ببينيد:
سوختگيآ*هايآ* الكتريكيآ* ، اقداماتآ* نجاتآ*دهندهآ* حياتآ* .
صاعقهآ*
صاعقهآ* يكآ* جريانآ* الكتريكيآ* ناگهانيآ* طبيعيآ* استآ* كهآ* از جو تخليهآ* ميآ*شود و در مسير خود، مقادير زياديآ* از حرارتآ* و نور را منتقلآ* ميآ*كند. صاعقهآ*، تماسآ* خود با زمينآ* را از طريقآ* نزديكآ*ترينآ* ساختارهايآ* بلند محوطهآ* و احتمالاً هر شخصيآ* كهآ* نزديكآ* آنآ* ساختار ايستادهآ* باشد، برقرار ميآ*كند. اصابتآ* صاعقهآ* ميآ*تواند بهآ* آتشآ* گرفتنآ* لباسآ*ها، زمينآ* خوردنآ* مصدومآ* و حتيآ* مرگآ* آنيآ* منجر شود. هرچهآ* سريعآ*تر تمامآ* افراد را از محلآ* اصابتآ* صاعقهآ* دور كنيد.

جريانآ* ولتاژ بالا
تماسآ* با جريانآ* ولتاژ بالا (كهآ* معمولاً در خطوطآ* نيرو و كابلآ*هايآ* هواييآ* پرفشار وجود دارد) معمولاً بهآ* مرگآ* فوريآ* منجر ميآ*شود. افراديآ* كهآ* زندهآ* ميآ*مانند، سوختگيآ*هايآ* شديديآ* خواهند داشتآ*. از اينآ* گذشتهآ*، اينآ* شوكآ* ميآ*تواند با ايجاد اسپاسمآ* عضلانيآ*، مصدومآ* را بهآ* اطرافآ* پرتابآ* كردهآ*، آسيبآ*هاييآ* مثلآ* شكستگيآ* ايجاد كند. جريانآ* برقآ* با ولتاژ بالا ميآ*تواند تا 18 متر جهشآ* («قوسآ*») داشتهآ* باشد. اشياييآ* مثلآ* چوبآ* خشكآ* يا لباسآ* نميآ*توانند از شما محافظتآ* كنند. قبلآ* از نزديكآ* شدنآ* بهآ* مصدومآ*، منبعآ* جريانآ* برقآ* بايد قطعآ* شدهآ* باشد؛ در صورتيآ* كهآ* خطوطآ* نيرويآ* هواييآ* در راهآ*آهنآ* آسيبآ* ديدهآ* باشند، قطعآ* منبعآ* برقآ* بسيار حياتيآ* خواهد بود. مصدومآ* احتمالاً بيآ*هوشآ* استآ*. پسآ* از آنكهآ* از بيآ*خطر بودنآ* محلآ* مطمئنآ* شديد، راهآ* تنفسيآ* مصدومآ* را باز كردهآ*، تنفسآ* ويآ* را بررسيآ* كنيد؛ آمادهآ* باشيد تا در صورتآ* لزومآ* احيايآ* تنفسيآ* و ماساژ قفسهآ* سينهآ* را آغاز كنيد (مبحثآ* « اقداماتآ* نجاتآ*دهندهآ* حياتآ* » را ببينيد). در صورتيآ* كهآ* مصدومآ* در حالآ* نفسآ* كشيدنآ* استآ*، ويآ* را در وضعيتآ* بهبود قرار دهيد. علايمآ* حياتيآ* (سطحآ* پاسخآ*دهيآ*، نبضآ* و تنفسآ*) را مرتباً كنترلآ* و ثبتآ* كنيد.
جريانآ* برقآ* با ولتاژ بالا ناظرانآ* را از محلآ* حادثهآ*ايآ* كهآ* در اثر جريانآ* ولتاژ بالا رخآ* دادهآ* استآ*، دور كنيد. فاصلهآ* ايمنآ*، بيشآ* از 18 متر از منبعآ* برقآ* استآ*.

جريانآ* ولتاژ پايينآ*
جريانآ*هايآ* خانگيآ* كهآ* در منازلآ* و محلآ*هايآ* كار مورد استفادهآ* قرار ميآ*گيرند، ميآ*توانند آسيبآ*هايآ* جديآ* يا حتيآ* مرگآ* ايجاد كنند. حوادثآ* معمولاً ناشيآ* از كليدهايآ* برقآ* خرابآ*، سيمآ*هايآ* برقآ* لختآ* شدهآ* يا وسايلآ* برقيآ* دارايآ* نقصآ* هستند. خصوصاً كودكانآ* كمآ* سنآ* و سالآ* در معرضآ* خطر هستند (كودكانآ* بهآ*طور طبيعيآ* كنجكاو بودهآ*، ممكنآ* استآ* انگشتانآ* خود يا ساير اشياء را بهآ* داخلآ* پريزهايآ* ديواريآ* برقآ* فرو كنند). آبآ* (كهآ* يكآ* هاديآ* قويآ* و خطرناكآ* الكتريسيتهآ* استآ*) ميزانآ* خطر را افزايشآ* ميآ*دهد. تماسآ* با يكآ* وسيلهآ* برقيآ* بيآ*خطر با دستآ*هايآ* خيسآ* يا در شرايطيآ* كهآ* كفآ* اتاقآ* خيسآ* باشد، خطر شوكآ* الكتريكيآ* را بهآ* مقدار زياديآ* افزايشآ* ميآ*دهد.هشدار!
در صورتيآ* كهآ* مصدومآ* در تماسآ* با جريانآ* الكتريكيآ* استآ*، بهآ* ويآ* دستآ* نزنيد؛ ممكنآ* استآ* مصدومآ* «برقآ*دار» باشد و شما همآ* در معرضآ* برقآ*گرفتگيآ* قرار بگيريد.
هرگز از وسايلآ* فلزيآ* برايآ* قطعآ* تماسآ* الكتريكيآ* استفادهآ* نكنيد. رويآ* يكآ* مادهآ* خشكآ* نارسانا ايستادهآ*، از يكآ* وسيلهآ* چوبيآ* استفادهآ* كنيد.
آمادهآ* باشيد تا در صورتآ* توقفآ* تنفسآ* مصدومآ*، احيايآ* تنفسيآ* يا ماساژ قلبيآ* را تا رسيدنآ* كمكآ*هايآ* اورژانسآ* آغاز كنيد (عنوانآ* « اقداماتآ* نجاتآ*دهندهآ* حياتآ* » را ببينيد).

آنچهآ* شما ميآ*توانيد انجامآ* دهيد
در صورتيآ* كهآ* بهآ* محلآ* انشعابآ* اصليآ* يا كنتور برقآ* بهآ* سهولتآ* دسترسيآ* داريد، تماسآ* بينآ* مصدومآ* و منبعآ* برقآ* را از طريقآ* خاموشآ* كردنآ* آنآ*، قطعآ* كنيد. در غير اينآ* صورتآ*، دو شاخهآ* را خارجآ* كنيد يا كابلآ* را درآوريد. اگر بهآ* كابلآ*، پريز يا محلآ* انشعابآ* اصليآ* دسترسيآ* نداريد، بهآ* موارد زير عملآ* كنيد:
برايآ* محافظتآ* از خود، رويآ* يكآ* مادهآ* خشكآ* نارسانا مثلآ* يكآ* جعبهآ* چوبيآ*، يكآ* كفپوشآ* پلاستيكيآ* يا يكآ* دفترچهآ* راهنمايآ* تلفنآ* بايستيد.
با استفادهآ* از يكآ* وسيلهآ* چوبيآ* (مثلآ* يكآ* جارو)، اندامآ*هايآ* مصدومآ* را از رويآ* منبعآ* الكتريكيآ* كنار بزنيد و يا منبعآ* الكتريكيآ* را از مصدومآ* دور كنيد.
اگر قطعآ* تماسآ* (مصدومآ* با منبعآ* برقآ*) با يكآ* وسيلهآ* چوبيآ* مقدور نيستآ*، ضمنآ* آنكهآ* كاملاً مراقبآ* هستيد تا بهآ* مصدومآ* دستآ* نزنيد، طنابيآ* را بهآ* دور مچآ* پايآ* مصدومآ* يا بازوانآ* ويآ* حلقهآ* كنيد و ويآ* را از منبعآ* جريانآ* الكتريكيآ* دور كنيد.
تنها در صورتيآ* كهآ* ضرورتآ* دارد، مصدومآ* را با كشيدنآ* بخشآ*هاييآ* از لباسآ* كهآ* شلآ* و خشكآ* هستند، (از منبعآ* برقآ*) دور كنيد. اينآ* كار را تنها بهآ* عنوانآ* آخرينآ* تلاشآ* انجامآ* دهيد زيرا ممكنآ* استآ* مصدومآ* همچنانآ* «برقآ*دار» باشد.

دور كردنآ* منبعآ* برقآ* اگر نميآ*توانيد جريانآ* الكتريكيآ* را خاموشآ* كنيد، بر رويآ* يكآ* مادهآ* خشكآ* نارسانا (مثلآ* يكآ* دفترچهآ* راهنمايآ* تلفنآ*) بايستيد و با استفادهآ* از يكآ* دستهآ* جارو، منبعآ* برقآ* را از مصدومآ* دور كنيد. هرگز مستقيماً بهآ* مصدومآ* دستآ* نزنيد.
توجه: پزشكي دانشي هميشه در تغيير است. در ارايه مطالب سلامتيران تلاش زيادي در جهت كامل بودن و تطابق آن با استانداردهاي روز پزشكي دنيا تا زمان انتشار صورت گرفته است. اما بدليل اينكه در علوم پزشكي وجود خطاهاي پژوهشي و تغييرات روز به روز همواره متصور است، سلامتيران مطالب ارائه شده را الزاماً كامل و عاري از خطا نميآ*داند. ارجح آنآ* است كه كاربران اين اطلاعات را قبل از بكارگيري با رجوع به پزشكان و منابع ديگر نيز تأييد نمايند

برق گرفتگي
داشتن اطلاعات در مورد برق، نحوه نصب وسايل روشنايي و تعمير بعضي از اسباب برقي براي همگان ضروري به نظر مي رسد. آموزش تدريجي اين مسائل از سنين نوجواني يكي از ضروري ترين موارد آموزشي عصر ما تلقي مي شود.
بدن انسان هادي جريان برق است. اگر بدن انسان به برق اتصال پيدا كند منجر به عبور جريان برق از بدن فرد به زمين خواهد شد. در جريان برق گرفتگي علاوه بر سوختگي پوست كه محل ورود و خروج جريان برق را شامل مي شود بافتها هم دچار آسيب مي شود. اگر جريان برق از قلب عبور كرده باشد منجر به اختلال در سيستم قلب و اگر از مغز عبور كند منجر به مهار مركز تنفس و وقفه تنفسي خواهد شد.
برق گرفتگي به دو دسته تقسيم مي شود.
۱- با ولتاژهاي بالا
۲- با ولتاژهاي پائين
در موارد با ولتاژ بالا، حتماً بدن لازم نيست مستقيم با سيم يا كابل برق تماس داشته باشد بلكه ممكن است در فاصله 20 متري هم جريان برق از هوا عبور كند و به بدن فرد منتقل شود و باعث برق گرفتگي شود. در اين موارد هر چقدر ولتاژ برق و رطوبت هوا بالا باشد ميزان انتقال و آسيبي كه به بدن وارد مي شود بيشتر است.
موارد ولتاژ پائين بيشتر در خانه اتفاق مي افتد. مثلاً فرد از سيم لخت و يا وسايل برقي مخصوصاً آن دسته از وسايل كه در آنها آب ريخته مي شود آسيب مي بيند.ممكن است از طريق كليد برق برق گرفتگي ايجاد شود.
در برق گرفتگي با ولتاژ پائين بدن فرد دچار لرزش مي شود حال آنكه در موارد با ولتاژ بالا بدليل گرفتگي عضلات، منجر به اتصال دائم با آن وسيله خواهد شد.
كمكهاي اوليه كه در برق گرفتگي با ولتاژ پائين در منزل مي توانيم انجام دهيم رعايت جوانب احتياط است. مسائلي است كه فرد كمك كننده بايد انها را رعايت كند. بدين ترتيب كه تا وقتيكه جريان برق به مصدوم متصل است نبايد به مصدوم دست بزنيم. ابتدا بايد جريان برق قطع شود كه با قطع كردن فيوز يا كشيدن دو شاخه از پريز ممكن مي شود.
بعد از قطع جريان برق بايد بدن مصدوم را از اتصال به لوازم برقي جدا كرد. فرد كمك كننده بايد دمپايي لاستيكي به پا كند و يا اگر زمين خيس است از چند روزنامه براي خشك كردن استفاده كند و توسط يك چوب و يا هر چيزي كه غير رسانا است فرد مصدوم را از محل كه برق در آن وجود دارد دور كند.
بعد از قطع ارتباط برق در ابتدا بايد تنفس مصدوم را كنترل كرد. اگر تنفس نداشت بايد تنفس دهان به دهان انجام شود. بالافاصله بايد ضربان قلب و نبض كنترل شود. در صورتيكه نبض وجود نداشت ماساژ قلبي ضروري است.
در هر نوع برق گرفتگي شخص بايد به بيمارستان منتقل شود و بايد تا ۲٤ ساعت تحت نظر باشد. البته تا رسيدن به پزشك يكبار تنفس مصنوعي و همچنين ٥ بار ماساژ قلبي لازم است.
در برق گرفتگي با ولتاژ بالا تا زماني كه جريان برق قطع نشده حتي نمي توان به مصدوم نزديك شد چون در فاصله ۶ متري هم ممكن است به فردي كه مي خواهد كمك كند برق منتقل شود.
نكاتي كه بايد در هنگام صاعقه رعايت شود تا باعث پيشگيري از برق گرفتگي شود:
۱- دوري از درختان و پايه هاي برق
۲- گريز از روي ارتفاعات
۳- خوابيدن روي زمين يا جاي گود
1- در معابر عمومي به علايم هشدار دهنده كه روي تابلو هاي برق و تابلو هاي سيار كه كارگران نصب كرده اند توجه و مراقبت نماييد .
2- از دستكاري به جعبه هاي انشعاب و باز كردن درب آنها و ساير تجهيزات برقي مثل تابلو هاي برق ، پايه هاي فلزي روشنايي ، دريچه ترمينال آنها و امثالهم خودداري نماييد.
3- در صورتيكه حفاري جهت كابل برق احداث شده و يا كارگران مشغول به كار هستند مراقبت نماييد تا خطري متوجه شما نباشد. ضمنا مسير حفاري كه تا چند روز پر نمي شود به منطقه برق خود اطلاع دهيد.
4- در صورت مشاهده هر گونه اتفاق غير منتظره در رابطه با تجهيزات برقي مثل تير شكستگي ، آتش سوزي در تجهيزات برقي ، سيم پارگي و ... مراتب را فورا به اداره حوادث منطقه خود اطلاع دهيد.
5- در هواي باراني و مرطوب ، تنه درختان و تيرهاي برق بخصوص تيرهاي فلزي را لمس نكنيد.
6- از بچه مراقبت نماييد كه به دريچه باز شده پايه هاي روشنايي فلزي نزديك و دستكاري نكنند.
7- در جاهاييكه تيرهاي سيماني برق روي هم انباشته شده و خطر لغزش تيرها وجود دارد ، بچه ها را محافظت نماييد.
8- سيم هاي لخت كه از روي تيرهاي برق به سطح پايين يا زمين افتاده هرگز دست نزنيد.
9- مراقبت نماييد ، اشياء فلزي مثل آنتن تلويزيون به سيم هاي برق نزديك نشود.
10- اشياء فلزي را در ساختمان يا معابر به سيم هاي برق نزديك نكنيد.
11- ماشين خود را مقابل بست هاي زميني پارك نكنيد.
12- در صورتيكه اختلالي در برق منزل داريد ، هرگز تجهيزات برقي بيرون مثل جعبه انشعاب ها را باز و اقدام به تعميير نكنيد و هرگز از تعميرات الكتريكي نخواهيد اين كار را نكنيد.
13- ماشين هاي مخصوص مثل جرثقيل و كاميون و كمپرسي در موقع عبور يا مانور به شبكه برق نزديك و ايجاد خطر شود.بايستي اين مورد را توجه نماييد.
14- در رانندگي دقت نماييد بخصوص در شبها كه وسيله خودرو به تجهيزات برقي اصابت نكند.
15- لوله هاي فلزي محافظ كابل جعبه انشعاب و ساير متعلقات را هرگز دست نزنيد.
16- چراغ هاي خاموش روشنايي را در اسرع وقت به نگهباني منطقه اطلاع دهيد.
17- از شبكه هاي برق اقدام به گرفتن برق غير مجاز نكنيد و ساير تخلفات مشاهده شده را به نگهباني منطقه اطلاع دهيد.
18- اگر افرادي در ارتباط با برق مراجعه نماييد ، كارت شناسايي در خواست و مراقبت نماييد كه افراد مشكوك نباشند.
19- در موقع نصب يا جمع آوري تير برق و ترانس برق كه جرثقيل و كارگران مشغول به كار هستند، خطر باز شدن زنجير و ساير خطرات وجود دارد شديدا محوطه خطر را در نظر داشته باشيد.
20- ممكن است بر اثر بي احتياطي كارگران برق در لحظاتي درب ورودي تجهيزات برقي باز باشد. مراقبت نماييدكه بچه ها و بزرگترها داخل پست نشوند و تجهيزات برقي را دست نزنند.
21- در پشت بام ها مراقبت نماييد در هنگام برف روبي يا ساير موارد مواد به روي سيم هاي برق ريخته نشود ضمن اينكه در رطوبت، پارو و مواد عايق نيز هادي شده و خطر برق گرفتگي و حادثه وجود دارد.
22- تير هاي چوبي كه آغشته به مواد سمي هستند ، اگر تراشه آن در دست بچه ها بعلت مختلف فرو رود خطرات عفونت دارد ، مراقبت نماييد.
23- درختاني كه درگير با شبكه هستند بخصوص درختان ميوه مثل توت ، براي بچه ها و جوانان كه بالاي درخت رفته اند در مواقعي امكان خطر دارد ، مراقب باشيد.
24- هرگز روي تير هاي برق و يا درب پست ها و ساير تابلو ها ، اعلانات نصب نكنيد اين مسئله بسيار خطرناك است بخصوص نصب گهي ها روي تير هاي برق كه خطر برق گرفتگي وجود دارد .تا بحال چندين حادثه منجر به فوت در اين قبيل موارد مشاهده شده است .
25- كارگران در معابر براي اتصال كابل هاي زمين از قير مذاب استفاده مي نمايند . خطرات قير مذاب بسيار جدي است . به بچه ها و جوانان احتياط با برخورد به اين موارد را ياد آوري كنيد.
دستورات ايمني و حفاظت برقكاران
1- برقكاران موظفند هنگام كار تمام اشياء فلزي از قبيل ساعت ، انگشتر ، گردنبند و ... را از خود دور نمايند.
2- در گروههاي دو نفره ، انجام كار همزمان در ارتفاع و يا روي تابلو براي بيش از يكنفرممنوع مي باشد و فرد دوم بايد مراقب بر چگونگي اجراي صحيح كار باشد.
3- قطع و وصل مدار بصورت غير استاندارد و به هرگونه روش شخصي ممنوع مي باشد .
4- در مدت زمان انجام كار گروه تعميرات روي تجهيزات الكتريكي ، بايستي وسيله نقليه گروه در محل كار آماده باشد.
5- در محيط كار بايد نوربه حد كافي موجود باشد.
6-در شرايط جوي غير عادي (رعد و برق) انجام كار روي خطوط برقدار ممنوع است.
7- هر گونه تغيير در لوازم ايمني استاندارد شده ممنوع مي باشد.
8- در صورت نياز به كار نفر دوم روي يك پايه ، صعود و فرود تا استقرار نفر اول ممنوع است.
9- در صورتيكه شبكه به طريقي احداث شده باشد كه انجام كار بصورت برقدار ميسر نباشد لازم است قبل از هر گونه عمليات روي شبكه مورد نظر فرم قطع و وصل مدار دريافت گردد.
10- افراد اجرايي بايستي از لوازم ايمني و ابزار كار سالم استفاده نمايند .
11- هنگام كار حضور سرپرست گروه در محل كار الزامي است .
12- افراد گروه اجرايي موظف مي باشند ضمن استفاده از لوازم ايمني و ابزار كار موارد زير را رعايت نمايند الف : تميز و سالم نگهداشتن لوازم ايمني و ابزار كار (افراد مي بايستي لوازم ايمني و ابزار كار را سالم و تميز نگهداشته و از بكار بردن لوازم ايمني و ابزار كار معيوب خودداري نمايند.)
ب : حمل و كاربرد صحيح لوازم (افراد مي بايستي لوازم و ابزار كار را بطور صحيح بكار گرفته و در حمل آن رعايت احتياط را بعمل آورده و از انداختن آنها به اطراف خود داري نمايند.
)13- در صورت استفاده از خودرو ، موتورسيكلت ، ماشين آلات و ماشين آلات سنگين ، رعايت مقررات ايمني و خاص آن الزامي است .
14- در صورت استفاده از موتور سيكلت بايستي از كلاه ايمني استفاده شود .
15- خودرو اتفاقات بايد مجهز به بي سيم ، آژير ، چراغ گردان ، پرژكتور ، كپسول اطفاء حريق ، فلاشر و كمربند ايمني باشد
16- در صورت استفاده از نردبان مقررات ايمني و خاص مربوطه الزامي است .
17- در صورت نياز به نردبان با ارتفاع بيش از سه متر ، ضمن مهار نمودن نردبان به پايه و بصورت عمودي نفر دوم همكاريهاي لازم را به عمل آورد.
18- مجريان موظف مي باشند قبل از اجراي كار و بعد از آن موضوع قطع و وصل نمودن برق مدار را به اطلاع مشتركين برسانند.
19- چنانچه وضعيت شبكه به طريقي باشد كه براي افراد اجرايي ، اهالي و يا تاسيسات خطر آفرين باشد بايستي شبكه بلافاصله از نزديكترين محل قطع گردد .
20- برقكار گروه اتفاقات هنگام عزيمت به ماموريت حق رانندگي خودرو اتفاقات را ندارد.
21- در صورت كار با شبكه بي برق ، پس از جدا نمودن شبكه از منبع تغذيه و قطع كليد راه انداز معابر و آزمايشات بي برقي مدار بايستي طرفين محل كار اتصال زمين گردد.
22- آزمايش الكتريكي بمنظور حصول اطمينان از بي برق بودن مدار با استفاده از ولت سنج ضمن رعايت فاصله مجاز
23- بستن دستگاه اتصال زمين موقت در طرفين محل كار و در معرض ديد مجري بطريقي كه تا پايان كار نيازي به جابجايي آن نباشد
24- تخليه الكتريكي مدار
25- قبل از وصل نمودن برق مدار اطمينان حاصل شود كه مدار سالم و افراد مشغول كار نمي باشند.
26- كارگران نبايد از سيم مهار ، ميخ ها ، تسمه ها ، سيم ها و امثال آن كه ممكن است استحكام كافي نداشته باشد آويزان شوند.
27- دستكش عايق لاستيكي را بدون روكش چرمي نبايد بكار برد .
28- قبل از نصب يا برچيدن هادي يا كابل ، نيرويي كه بعدا به تيرها و يا تاسيسات مشابه وارد خواهد شد بايد مورد نظر قرار گيرد و اقدام لازم جهت جلوگيري از انهدام اجزاء يا اشيا حامل نيرو به عمل آيد .
29- طنابهايي كه در نزديكي خطوط برقدار مورد استفاده قرار مي گيرند بايد از جنس غير هادي باشند .