ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
 1. #1
  2006/03/24
  ECA
  2,425
  248

  آيينآ* نامهآ* حفاظتي مواد خطرناكآ* و مواد قابلآ* اشتعالآ* و مواد قابلآ* انفجار

  قسمتآ* اولآ* - تعاريفآ* و اصطلاحاتآ*
  الفآ* - در اينآ* آيينآ* نامهآ* مايعآ* قابلآ* اشتعالآ* بهآ* مايعاتيآ* اطلاقآ* ميآ*شود كهآ* نقطهآ* اشتعالآ* آنها از صد درجهآ* سانتيگراد (212 درجهآ* فارنهايتآ*) كمتر باشد.
  بآ* - مايعاتيآ* كهآ* نقطهآ* اشتعالآ* آنها از 100 درجهآ* سانتيگراد بيشتر باشد مايعآ* غيرقابلآ* اشتعالآ* ناميدهآ* ميآ*شود.
  جآ* - «مخزنآ* رويآ* زمينآ*» بهآ* مخازنيآ* اطلاقآ* ميآ*شود كهآ* هيچآ* قسمتآ* از آنآ* از سطحآ* زمينآ* طبيعيآ* پايينآ*تر نباشد.
  د - «مخزنآ* مدفونآ*» بهآ* مخازنيآ* اطلاقآ* ميآ*شود كهآ* كاملاً در زمينآ* مدفونآ* شدهآ* و سقفآ* آنآ* با قشريآ* بهآ* ضخامتآ* حداقلآ* 60 سانتيمتر از خاكآ* مستور شدهآ* باشد.
  هـ - «مخزنآ* نيمهآ* مدفونآ*» بهآ* مخازنيآ* اطلاقآ* ميآ*شود كهآ* كليهآ* يا قسمتيآ* از آنآ* در داخلآ* زمينآ* قرار گيرد و در صورتيآ* كهآ* كليهآ* مخزنآ* درونآ* خاكآ* باشد قشر خاكآ* رويآ* سقفآ* مخزنآ* كمتر از 60 سانتيمتر باشد.
  و - «فيبر» اصطلاحاً عبارتآ* از اليافآ* مقاوميآ* استآ* كهآ* دارايآ* ريشهآ* معدنيآ* - نباتيآ* و يا حيوانيآ* باشد.
  ز - «گرد و غبار» بهآ* ذراتآ* جامديآ* اطلاقآ* ميآ*شود كهآ* ميآ*تواند بهآ* اطرافآ* پراكندهآ* شود و يا در هوا معلقآ* بماند و منشاء توليد اينآ* ذراتآ* نتيجهآ* عملياتآ* گوناگونآ* از قبيلآ* كوبيدنآ*، قطعآ* كردنآ*، الكآ* كردنآ*، سائيدنآ*، انفجار يا از همآ* پاشيدنآ* مواد آليآ* و غيرآليآ* مثلآ* ذغالآ* سنگآ*، فلزاتآ* و املاحآ* آنآ*ها و همچنينآ* حبوباتآ*، غلاتآ*، چوبآ* و غيرهآ* استآ*.
  حآ* - دود بهآ* ذراتآ* جامد معلقآ* اطلاقآ* ميآ*شود كهآ* در اثر تراكمآ* گازها و يا تبخير فلزاتآ* در حالآ* ذوبآ* و يا احتراقآ* ناقصآ* سوختآ*ها و مواد آليآ* ديگر بوجود بيايد و با مواد اوليهآ* آنها متفاوتآ* ميآ*باشد.
  طآ* - گاز بهآ* ذراتيآ* اطلاقآ* ميآ*شود كهآ* مانند هوا شكلآ* و حجمآ* ثابتيآ* نداشتهآ* ليكنآ* استعداد گسترشآ* غيرمحدود دارد و ممكنآ* استآ* آنآ* را بهآ* وسيلهآ* ازدياد فشار و يا كاهشآ* حرارتآ* بهآ* صورتآ* مايعآ* و يا جامد درآورد.
  يآ* - مهآ* بهآ* قطراتآ* مايعآ* معلقآ* اطلاقآ* ميآ*شود كهآ* بهآ* وسيلهآ* تراكمآ* از حالتآ* گازيآ* بهآ* حالتآ* مايعآ* يا پخشآ* مايعآ* بهآ* صورتآ* ذراتآ* ريز در فضا بوجود ميآ*آيد.
  كآ* - بخار بهآ* حالتآ* گازيآ* مواديآ* اطلاقآ* ميآ*شود كهآ* در شرائطآ* معموليآ* (يكآ* آتمسفر فشار و 15 درجهآ* سانتيگراد) مايعآ* و يا جامد هستند. اينآ* بخار در اثر ازدياد فشار و يا كاهشآ* گرما بهآ* صورتآ* اوليهآ* در ميآ*آيد.

  قسمتآ* دومآ* - مواد خطرناكآ* و زيانآ* بخشآ*
  فصلآ* اولآ* - مقرراتآ* عموميآ*
  مادهآ* 1: در كارگاهآ*هاييآ* كهآ* مواد خطرناكآ* و زيانآ* بخشآ* بهآ* صورتآ* جامد، مايعآ* يا گاز تهيهآ* حملآ* و نقلآ* و يا مصرفآ* ميآ*شود و همچنينآ* در مكانهاييآ* كهآ* مواد قابلآ* اشتعالآ* يا موارد قابلآ* انفجار گردهايآ* سميآ* و مضر و مواد تحريكآ* كنندهآ* توليد و يا پخشآ* ميآ*شود بايد مواد اينآ* آيينآ*نامهآ* مورد رعايتآ* قرار گيرد.
  مادهآ* 2: عملياتآ* مخاطرهآ*آميز بايد حتيآ* الامكانآ* در اطاقآ*ها و بناهايآ* مجزا با حداقلآ* نفراتآ* و رعايتآ* احتياطاتآ* كاملآ* و مخصوصآ* انجامآ* گيرد مگر اينكهآ* مقامآ* فنيآ* صلاحيتدار ترتيبآ* ديگريآ* را مقرر داشتهآ* باشد.
  مادهآ* 3: عملياتآ* مخاطرهآ*آميز بايد در دستگاهآ*هايآ* سر بستهآ* انجامآ* گيرد تا از تماسآ* اشخاصآ* با مواد زيانآ* بخشآ* و از انتشار گرد، فيبر، دود، گاز، مهآ* و بخار در هوايآ* كارگاهآ* كهآ* كارگرانآ* در آنآ* مشغولآ* كار هستند جلوگيريآ* شود.
  مادهآ* 4: در صورتيآ* كهآ* بكار بردنآ* دستگاهآ*هايآ* سر بستهآ* مقدور نباشد گرد و غبار گازها دود و ابخره زيانآ* بخشآ* را بايد در همانآ* لحظهآ* توليد يا در نزديكترينآ* فاصلهآ* از مرحلهآ* توليد بهآ*وسيلهآ* دستگاهآ* سرپوشآ* مكندهآ* با دودكشهايآ* مخصوصآ* از محيطآ* كارگاهآ* خارجآ* نمود.
  مادهآ* 5: برايآ* كارگرانيآ* كهآ* با مواد خطرناكآ* و زيانآ* بخشآ* كار ميآ*كنند بايد حفاظيآ* متناسبآ* با نوعآ* كاريآ* كهآ* انجامآ* ميآ*دهند تهيهآ* گردد و كارگرانآ* موظفند آنها را در موقعآ* كار مورد استفادهآ* قرار دهند.
  تبصرهآ* - جهتآ* محافظتآ* كارگرانآ* از مواد خطرناكآ* نبايد فقطآ* بهآ* تجهيزاتآ* حفاظتيآ* شخصيآ* متكيآ* بودهآ* بلكهآ* علاوهآ* بر تجهيزاتآ* مذكور بايد بهآ* وسائلآ* و تدابير قطعيآ* برايآ* رفعآ* مخاطراتآ* توسلآ* جستآ* مگر در فعاليتهايآ* غير مستمر و اتفاقيآ* و پراكندهآ* كهآ* ممكنآ* استآ* وسايلآ* حفاظتيآ* شخصيآ* بهآ* تنهاييآ* كافيآ* باشد.

  فصلآ* 2- علايمآ* مشخصهآ* برايآ* وسايلآ* و ظروفآ*
  مادهآ* 6: هر نوعآ* ظرفآ* بزرگآ* و كوچكآ* و وسايلآ* ديگريآ* كهآ* مواد خطرناكآ* در آنها نگهداريآ* ميآ*شود بايد:
  الفآ* - دارايآ* رنگآ* سادهآ* و مشخصيآ* باشد.
  بآ* - با نصبآ* پلاكآ* محتوياتآ* داخلآ* آنآ* شناساندهآ* شود.
  جآ* - دستورالعملآ*هايآ* لازمآ* برايآ* بكار بردنآ* محتوياتآ* آنآ* بهآ* نحو بيآ*خطر و بدونآ* زيانآ* همراهآ* داشتهآ* باشد.
  فصلآ* 3- آزمايشآ* هوا
  مادهآ* 7: هوايآ* كارگاهآ*ها بايد بطور متناوبآ* در فواصليآ* كهآ* لازمآ* باشد مورد آزمايشآ* و كنترلآ* قرار گيرد تا اطمينانآ* حاصلآ* شود كهآ* غلظتآ* گرد و غبارهايآ* سميآ* و همچنينآ* ذراتآ* فيبرها و يا دود و ابخره از حد مجاز تجاوز ننمايد و اينآ* حد مجاز از طرفآ* مقاماتآ* صلاحيتدار فنيآ* تعيينآ* و دائماً با گذشتآ* زمانآ* و پيشرفتآ* بهداشتآ* كار قابلآ* تجديد نظر استآ*.
  تبصرهآ* - دستگاهآ*هايآ* تهويهآ* و تبادلآ* هوا از حيثآ* ساختمانآ* و كيفيتآ* نصبآ* و طرز كار بايد متناسبآ* با وضعآ* كار و كارگاهآ* باشد.

  فصلآ* 4- جلوگيريآ* از تراكمآ* گرد و غبار
  مادهآ* 8: كليهآ* قسمتآ*هايآ* ساختمانآ* و وسايلآ* اطاقآ*هاييآ*كهآ* در آنآ* گرد و غبار مضر بهآ* وجود ميآ*آيد بايد بهآ* نحويآ* طرحآ* و نصبآ* شوند كهآ* حتيآ* الامكانآ* فاقد سطوحآ* گرد و غبار گير باشد كليهآ* قسمتآ*هايآ* اينآ* گونهآ* كارگاهآ*ها بايد بطور مستمر تميز و گردگيريآ* شود.
  ماده9:كفآ* اطاقآ*ها بايد حتي‎الامكانآ* صافآ* و هموار بودهآ* تا نظافتآ* آنآ* به‎سهولتآ* مقدور باشد.
  تبصرهآ* - از گستراندنآ* قطعاتآ* بيآ* تناسبآ* لينولئومآ* و قرار دادنآ* صفحاتآ* فلزيآ* و اشياء ديگريآ* كهآ* گرد و غبار بتواند زير آنآ* متراكمآ* شود بايد خودداريآ* كرد.

  قسمتآ* سومآ* - مواد قابلآ* استعمالآ* و مواد قابلآ* انفجار
  فصلآ* 1- مقرراتآ* عموميآ*
  مادهآ* 10: عملياتيآ* كهآ* احتمالآ* خطر انفجار و يا اشتعالآ* دارد بايد در ساختمانآ*هايآ* جداگانهآ* بهآ* فواصليآ* كهآ* از طرفآ* مقامآ* صلاحيتدار تعيينآ* شود يا در اطاقآ*هاييآ*كهآ* بهآ*وسيلهآ* ديوار ضد حريقآ* از نوعآ* مجاز از يكديگر جدا باشند صورتآ* گيرد.
  مادهآ* 11: در و پنجرهآ*هايآ* اماكنآ* فوقآ* بايد خودكار باشد كهآ* در موقعآ* خطر خود بخود بستهآ* شوند و در مقابلآ* اشتعالآ* و انفجار مقاومتآ* داشتهآ* باشد.
  مادهآ* 12: در اطرافآ* ابنيهآ* مذكور و در فاصلهآ*ايآ* كهآ* از طرفآ* مقامآ* فنيآ* صلاحيتدار تعيينآ* ميآ*شود بهآ* هيچوجهآ* كورهآ* آتشآ* و دستگاهآ* خشكآ* كنآ* و هر گونهآ* منبعآ* توليد جرقهآ* و حرارتآ* نبايد وجود داشتهآ* باشد.
  مادهآ* 13: ابنيهآ*ايآ* كهآ* در آنجا مواد قابلآ* انفجار تهيهآ*، نگهداريآ* و يا مصرفآ* ميآ*شود بايد دارايآ* دريچهآ* انفجار باشد اينآ* دريچهآ*ها از مواد سبكآ* غير قابلآ* اشتعالآ* (مثلاً شيشهآ* بهآ* ضخامتآ* 2 ميليمتر) و با پنجرهآ*هايآ* لولاييآ* در بدنهآ* و سقفآ* ساختهآ* شود كهآ* در نتيجهآ* فشار بهآ* خارجآ* باز شود. سطحآ* دريچهآ*هايآ* انفجار بايد بهآ* ترتيبآ* زير پيشآ*بينيآ* شود.
  الفآ* - يكآ* متر مربعآ* برايآ* 24 متر مكعبآ* فضا در ساختمانآ*هاييآ* كهآ* از بتنآ* مسلحآ* قويآ* ساختهآ* شدهآ* استآ*.
  بآ* - يكآ* متر مربعآ* برايآ* 20 متر مكعبآ* در ساختمانآ*هاييآ* كهآ* از بتنآ* مسلحآ* ضعيفآ* ساختهآ* شدهآ* استآ*.
  جآ* - يكآ* متر مربعآ* برايآ* 15 متر مكعبآ* فضا در ساختمانآ*هايآ* سبكآ*.
  مادهآ* 14: كفآ* اطاقآ*هاييآ* كهآ* در آنآ* مواد قابلآ* اشتعالآ* و مواد قابلآ* انفجار تهيهآ* و يا انبار و يا مصرفآ* ميآ*شود بايد:
  الفآ* - غير قابلآ* اشتعالآ* و غير قابلآ* نفوذ باشد.
  بآ* - از مواد و مصالحيآ* ساختهآ* شدهآ* باشد كهآ* سقوطآ* يا اصطكاكآ* اشياء رويآ* آنآ* موجبآ* توليد جرقهآ* نشود.
  فصلآ* 2- پيشگيريهايآ* لازمآ* در مورد تراوشآ* و يا سرازيرشدنآ*مايعاتآ*
  مادهآ* 15: موسساتيآ* كهآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* توليد و يا مصرفآ* ميآ*كنند بايد دارايآ* مخزنآ* مخصوصآ* باشند كهآ* در صورتآ* لبريز شدنآ* و يا پيدايشآ* نقصيآ* در ظروفآ* بتوانآ* مايعآ* ريختهآ* شدهآ* را بهآ* مخزنآ* مزبور انتقالآ* داد.
  مادهآ* 16: مخازنآ* و انبارهاييآ* كهآ* در آنآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* و انفجار وجود دارد بايد بهآ*وسيلهآ* ديوار يا خاكآ* ريزهايآ* غير قابلآ* نفوذ كهآ* دارايآ* ظرفيتآ* متناسبآ* برايآ* گنجايشآ* تمامآ* مايعآ* باشد محصور گردد و نيز بهآ* قسميآ* ساختهآ* شود كهآ* مايعاتآ* مزبور در نتيجهآ* حريقآ* يا عللآ* ديگر نتواند بهآ* هيچوجهآ* از محوطهآ* محصور خارجآ* و در اطرافآ* پخشآ* گردد.
  فصلآ* 3- راهآ*هايآ* خروجيآ*
  مادهآ* 17: در نقاطيآ* از كارگاهآ*ها كهآ* مواد قابلآ* اشتعالآ* يا مواد قابلآ* انفجار توليد و يا مصرفآ* و يا نقلآ* و انتقالآ* دادهآ* ميآ*شود بايد راهآ*هايآ* خروجيآ* كافيآ* و يا وسايلآ* لازمآ* در نقاطآ* متناسبآ* پيشآ*بينيآ* شود تا در مواقعآ* بروز خطر افراديآ* كهآ* در آنآ* قسمتآ* بكار اشتغالآ* دارند بتوانند خود را نجاتآ* دهند.
  تبصرهآ* - اينآ* وسايلآ* فرار بايد لااقلآ* شاملآ* دو معبر خروجيآ* بودهآ* و درهاييآ* داشتهآ* باشد كهآ* بهآ* خارجآ* باز گردد و بهآ* هيچوجهآ* در معبرها مانعيآ* وجود نداشتهآ* باشد.
  فصلآ* 4- تجهيزاتآ* الكتريكيآ*
  مادهآ* 18: كليهآ* تجهيزاتآ* الكتريكيآ* اينگونهآ* كارگاهآ*ها بايد با آيينآ*نامهآ* حفاظتيآ* تاسيساتآ* و وسايلآ* الكتريكيآ* مصوبآ* شورايعاليآ* حفاظتآ* فنيآ* مطابقتآ* داشتهآ* باشد.
  فصلآ* 5- منعآ* استعمالآ* دخانياتآ* و غيرهآ*
  مادهآ* 19: استعمالآ* دخانياتآ* و همراهآ* داشتنآ* كبريتآ* و وسايلآ* روشناييآ* غير محفوظآ* و اشياء مولد آتشآ* و جرقهآ* و هر قسمآ* مادهآ* ديگريآ* كهآ* بتواند ايجاد انفجار و حريقآ* نمايد و در اينآ* قبيلآ* كارگاهآ*ها و منطقهآ* حريمآ* آنآ* اكيداً ممنوعآ* استآ*. نقاطآ* ممنوعهآ* بايد بهآ*وسيلهآ* تابلو و يا علايمآ* ديگريآ* كهآ* بهآ* خوبيآ* ديدهآ* شود مشخصآ* گردد.
  فصلآ* 6- حرارتآ*
  مادهآ* 20: دستگاهآ*هايآ* گرمآ* كنندهآ* در اينآ* محلآ*ها بايد دارايآ* حفاظآ* مناسبيآ* باشد كهآ* موجبآ* اشتعالآ* بخارها و يا غبارها و ساير مواد قابلآ* اشتعالآ* نشود.
  مادهآ* 21: رادياتورهايآ* گرمآ* كنآ* بايد:
  الفآ* - صافآ* و بدونآ* پرهآ* باشد.
  ب- حداقل15سانتيمتر (6اينچآ*) از ديوارهايآ* چوبي‎و مواد غيرقابلآ* احتراقآ* فاصلهآ* داشته‎باشد.
  جآ* - دارايآ* حفاظيآ* باشد كهآ* مانعآ* نشستنآ* گرد و غبار و پاشيدهآ* شدنآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* و قابلآ* انفجار رويآ* سطحآ* بدنهآ* رادياتور باشد.
  مادهآ* 22: در نقاطيآ* كهآ* مواد قابلآ* اشتعالآ* بسيار فرار تهيهآ*، نگاهداريآ* يا بكار، بردهآ* ميآ*شود بايد ترتيباتآ* مخصوصآ* پيشآ*بينيآ* گردد تا حرارتآ* محيطآ* كار از حد مجازيآ* كهآ* از طرفآ* مقامآ* فنيآ* صلاحيتدار تعيينآ* ميآ*شود تجاوز ننمايد.
  فصلآ* 7- الكتريسيتهآ* ساكنآ*
  مادهآ* 23: در عمومآ* ابنيهآ* مورد بحثآ* بايستيآ* آژيرهايآ* خودكار موثريآ* بهآ* منظور اعلامآ* خطر آتشآ*آ*سوزيآ* از نوعيآ* كهآ* مقامآ* صلاحيتدار مناسبآ* بداند نصبآ* گردد.
  فصلآ* 10- دستگاهآ*هايآ* آتشآ* نشانيآ*
  مادهآ* 24: در عمومآ* ابنيهآ* مورد بحثآ* اينآ* آيينآ*نامهآ* بايد يكآ* يا چند نوعآ* خاموشآ* كنندهآ* دستيآ* و يا چرخدار بنا بر تجويز مقامآ* صلاحيتدار وجود داشتهآ* و طرز بكار بردنآ* آنآ* نيز در محلآ* ديد مامورينآ* قرار گرفتهآ* باشد.
  مادهآ* 25: كليهآ* تجهيزاتآ* آتشآ* نشانيآ* بايد:
  الفآ* - هميشهآ* آمادهآ* بكار و سالمآ* باشد.
  بآ* - هر سهآ* ماهآ* يكبار مورد بازديد و رسيدگيآ* قرار گيرد.
  مادهآ* 26: برايآ* بكار بردنآ* خاموشآ* كنندهآ*ها موسسهآ* مربوطهآ* موظفآ* استآ* تعداديآ* از كاركنانآ* خود را برايآ* اينآ* منظور آموزشآ* دهد.
  فصلآ* 11- تجهيزاتآ* دستگاهآ*هايآ* مولد مواد قابلآ* اشتعالآ*
  مادهآ* 27: كليهآ* دستگاهآ*هايآ* مولد گاز و دود و ابخره و گرد و غبارهايآ* قابلآ* اشتعالآ* و قابلآ* انفجار تا آنجا كهآ* از لحاظآ* فنيآ* قابلآ* عملآ* باشد بايد:
  الفآ* - در محفظهآ* مناسبيآ* نصبآ* شود.
  ب- مجهز به‎وسائلآ* يادستگاهآ*هايآ* لازمآ* براي‎تهويهآ* و اخراجآ* موادمزبور از محوطهآ* كارگاه‎باشد.
  جآ* - عاريآ* از عواملآ* ايجاد جرقهآ* باشد.
  د - دارايآ* ساختمانآ* ضد انفجار يا مجهز بهآ* وسائلآ* تخفيفآ* انفجار و همچنينآ* دارايآ* وسايلآ* ديگريآ* باشد كهآ* از شدتآ* انفجار جلوگيريآ* كند.
  فصلآ* 12- نقلآ* و انتقالآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ*
  مادهآ* 28: در صورتيآ* كهآ* تخليهآ* و انتقالآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* بهآ*وسيلهآ* گاز انجامآ* گيرد بايد اينآ* گاز از لحاظآ* شيمياييآ* بيآ* اثر و غير قابلآ* اشتعالآ* باشد.
  مادهآ* 29: انتقالآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* بهآ* داخلآ* مخازنآ* و يا ظروفآ* بايد بهآ*وسيلهآ* لولهآ*هاييآ* انجامآ* گيرد كهآ* بهآ* كفآ* يا جدار نزديكآ* بهآ* كفآ* متصلآ* باشد و اينآ* لولهآ*ها با ظروفآ* مزبور دارايآ* اتصالآ* الكتريكيآ* باشد.
  مادهآ* 30: دستگاهآ*هاييآ* كهآ* برايآ* انتقالآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* از يكآ* مخزنآ* يا ظرفآ* سر بستهآ* بهآ* يكآ* مخزنآ* يا ظرفآ* سربستهآ* ديگر بكار ميآ*روند بايد دارايآ* لولهآ*هايآ* برگشتآ* بخار باشد.
  فصلآ* 13 - مجاريآ* فاضلابآ*
  مادهآ* 31: كارگاهآ*هاييآ* كهآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* توليد نقلآ* و انتقالآ* و يا مصرفآ* ميآ*كنند بايد دارايآ* مجاريآ* فاضلابآ* با شرائطآ* زير باشد:
  الفآ* - داشتنآ* ظرفيتآ* كافيآ* برايآ* تخليهآ* آبآ* كليهآ* منابعآ* موجود.
  ب- ارتباطآ* با حوضچهآ*هايآ* جداكنندهآ* متناسبآ* برايآ* جدا كردنآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* از آبآ*.
  فصلآ* 14 - جمعآ* آوريآ* گازها و بخارها
  مادهآ* 32: گازها و بخارهاييآ* كهآ* ضمنآ* تهيهآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* بهآ* وجود ميآ*آيد بايد بطريقيآ* كهآ* متضمنآ* مخاطرهآ*ايآ* نباشد جمعآ* آوريآ* و مصرفآ* شود.
  تبصرهآ* - در صورتيآ* كهآ* گازهايآ* مزبور قابلآ* مصرفآ* نباشد بايد بهآ*وسيلهآ* سوزاندنآ* آنها را معدومآ* نمود.
  فصلآ* 15 - جلوگيريآ* از اختلاطآ* مخاطرهآ*انگيز گازها
  مادهآ* 33: در كارگاهآ*هاييآ* كهآ* انواعآ* مختلفآ* گاز توليد ميآ*شود در صورتيآ* كهآ* اختلاطآ* آنها موجبآ* فعلآ* و انفعالآ* شيمياييآ* و يا خطر انفجار داشتهآ* باشد بايستيآ* دستگاهآ*هايآ* توليد كنندهآ* هر نوعآ* از اينآ* گازها با يكديگر مجزا بودهآ* و هر كدامآ* در اطاقآ*هاييآ* نصبآ* شوند كهآ* از اطاقآ*هايآ* ديگر كهآ* مخصوصآ* انواعآ* ديگر گازها هستند بهآ*وسيلهآ* يكآ* فضايآ* باز بهآ* وسعتآ* كافيآ* يا بهآ*وسيلهآ* ديوارهاييآ*كهآ* در مقابلآ* انفجار استقامتآ* دارند از يكديگر فاصلهآ* داشتهآ* باشند.
  تبصرهآ* - توليد هيدروژنآ* و اكسيژنآ*، هيدروژنآ* و فلوهيدروژنآ* و كلر از طريقآ* الكتروليز بطور استثناء ممكنآ* استآ* در يكآ* اطاقآ* انجامآ* گيرد مشروطآ* بر آنكهآ* از اطاقآ*هايآ* ديگر كهآ* اختصاصآ* بهآ* توليد گازهايآ* ديگر دارند دارايآ* فاصلهآ* كافيآ* باشد.
  قسمتآ* چهارمآ* - طريقهآ* انبار كردنآ* مواد خطرناك
  آ* فصلآ* 1- مقرراتآ* عموميآ*
  مادهآ* 34: مواد قابلآ* انفجار تجارتيآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* گازهايآ* فشردهآ* ذغالآ* سنگآ* و ساير مواد اشتعالآ* را بايد طوريآ* انبار كرد كهآ* با مقرراتآ* آيينآ*نامهآ* (پيشگيريآ* و مبارزهآ* با آتشآ*سوزيآ* در كارگاهآ*ها قابلآ* انطباقآ* باشد).
  مادهآ* 35: مواد شيمياييآ* كهآ* در اثر مجاورتآ* با يكديگر احتمالآ* فعلآ* و انفعالاتيآ* داشتهآ* و در نتيجهآ* توليد ابخره يا گازهايآ* خطرناكآ* ميآ*نمايند و يا سببآ* آتشآ* سوزيآ* و انفجار ميآ*شوند بايد در انبارهايآ* مجزا و يا بطور مطمئنآ* دور از يكديگر انبار شوند.

  فصلآ* 2- مخزنآ* انبار مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ*
  مادهآ* 36: كليهآ* مخازنآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* بايد مجهز بهآ* لولهآ* پر كنندهآ*ايآ* باشد كهآ* باآ* كفآ* مخزنآ* مربوطآ* بودهآ* وضمناً دارايآ* اتصالآ* برقيآ* با آنآ* باشد.
  مادهآ* 37: انبار كردنآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* در مخازنآ* رويآ* زمينيآ* بايستيآ* موكولآ* بهآ* اجازهآ* مقامآ* صلاحيتدار باشد.
  مادهآ* 38: مقدار مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* كهآ* در مخازنآ* زير زمينيآ* انبار ميآ*گردد بايد با رعايتآ* فاصلهآ* مخزنآ* از ساختمانآ*هايآ* مجاور يا محليآ* كهآ* بعداً ايجاد ساختمانآ* خواهد شد معينآ* گردد بهآ*طوريآ*كهآ* در اثر حملآ* و نقلآ* يا پر كردنآ* و يا خاليآ* كردنآ* آتشآ* سوزيآ* و يا انفجار ساختمانآ*هايآ* مزبور را تهديد ننمايد.
  ماده39: انباركردنآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* درمخازنآ* روي‎زمينيآ* بايدطبقآ* شرايطآ*زير‎انجام‎گيرد.
  الفآ* - مخزنآ* در رويآ* پايهآ* غير قابلآ* اشتعالآ* و بهآ* فاصلهآ* حداقلآ* 20 متر از ساختمانآ*هايآ* مجاور نصبآ* شدهآ* باشد.
  بآ* - زمينآ* اطرافآ* مخزنآ* گود و يا وصلآ* بهآ* حوضچهآ*هاييآ* باشد كهآ* در صورتآ* سوراخآ* شدنآ* و يا پارگيآ* ديوار مخزنآ* گنجايشآ* محتوياتآ* آنآ* را طبقآ* شرايطآ* زيردار باشد:
  1- دهآ* درصد بيشآ* از ظرفيتآ* مخزنآ* در صورتيآ* كهآ* مخزنآ* منحصر بهآ* فرد باشد.
  2- هشتاد درصد ظرفيتآ* دو يا چند مخزنآ* در صورتيآ* كهآ* ظرفيتآ* اينآ* مخازنآ* كهآ* دارايآ* يكآ* گود يا حوضچهآ* مشتركآ* هستند از 000،250 ليتر تجاوز نكند.
  3- پنجاهآ* درصد ظرفيتآ* دو يا چند مخزنآ* در صورتيآ* كهآ* از 000،250 ليتر تجاوز نمايد.
  جآ*) با تجهيزاتآ* آتشآ* نشانيآ* مناسبآ* و كافيآ* مجهز باشد.
  د) مخزنآ* طوريآ* ساختهآ* شدهآ* باشد كهآ* امكانآ* پيدايشآ* فشار يا خلا در رويآ* سطحآ* مايعآ* وجود نداشتهآ* باشد.
  هـ) بر ضد صاعقهآ* محافظتآ* شدهآ* باشد.
  مادهآ* 40: مخازنآ* مدفونآ* مواد قابلآ* اشتعالآ* بايد دارايآ* شرايطآ* زير باشد.
  الفآ* - در زير خاكآ* يا وضعآ* محكمآ* و ثابتيآ* قرار گيرد بهآ*طوريآ*كهآ* سقفآ* آنآ* با قشريآ* بهآ* ضخامتآ* حداقلآ* 60 سانتيمتر خاكآ* مستور شدهآ* باشد.
  بآ* - بدنهآ* خارجيآ* مخزنآ* در مقابلآ* زنگآ* زدگيآ* محافظتآ* شود.
  جآ* - لولهآ* پر كنندهآ* آنآ* بهآ* خارجآ* ساختمانآ* ادامهآ* داشتهآ* و دهانهآ* آنآ* بغير از مواقعآ* پر كردنآ* بستهآ* و قفلآ* باشد.
  د- بجز ازراهآ* يك‎لولهآ* تهويهآ* كه‎بايستيآ* هميشهآ* بازنگاهداشتهآ*شود بافضايآ* خارجآ* مربوط‎نباشد.
  هـ- دارايآ* يكآ* لولهآ* اندازهآ*گيريآ* ميزانآ* مايعآ* محتويآ* مخزنآ* باشد كهآ* در غير مواقعآ* اندازهآ*گيريآ* سرآنآ* بستهآ* و قفلآ* شدهآ* باشد.
  و - اينآ* مخازنآ* برايآ* فشار حداقلآ* 7 كيلوگرمآ* بر سانتيمتر مربعآ* مقاومتآ* داشتهآ* باشد.
  مادهآ* 41: لولهآ* تهويهآ* بايد حائز شرايطآ* زير باشد.
  الفآ* - ارتفاعآ* آنآ* از سطحآ* زمينآ* لااقلآ* 5/2 متر باشد.
  بآ* - از دودكشها - منابعآ* حرارتآ* و اماكنيآ* كهآ* در آنجا شعلهآ* پخشآ* ميآ*شود و يا نقاطيآ* كهآ* ممكنآ* استآ* بخار در آنآ* جمعآ* و متراكمآ* گردد بهآ* قدر كافيآ* دور باشد.
  جآ* - قطر آنآ* از 20 ميليمتر تجاوز نكند مشروطآ* بر اينكهآ* لولهآ* برگشتآ* بخار در مخازنآ* وجود داشتهآ* باشد و در غير اينآ* صورتآ* قطر آنآ* لااقلآ* 25 ميليمتر باشد.
  مادهآ* 42: اگر مخزنآ* برايآ* نگهداريآ* مايعيآ* استعمالآ* شود كهآ* نقطهآ* اشتعالآ* آنآ* از حداكثر حرارتآ* محيطآ* پايينآ*تر باشد بايد اقداماتآ* لازمآ* بهآ* عملآ* آيد تا از پيدايشآ* مخلوطآ* قابلآ* انفجار بخار و هوا در داخلآ* مخزنآ* جلوگيريآ* شود و يا در انتهايآ* لولهآ* تهويهآ* كهآ* در فضايآ* آزاد قرار دارد دستگاهآ* شعلهآ* خفهآ* كنآ* نصبآ* گردد.
  فصلآ* 3- مخازنآ* مايعاتآ* خطرناكآ* غير قابلآ* اشتعالآ*
  مادهآ* 43: مخازنآ* رويآ* زمينآ* كهآ* برايآ* انبار كردنآ* مايعاتآ* خطرناكآ* غير قابلآ* اشتعالآ* بكار ميآ*رود بايد دارايآ* شرائطآ* زير باشد:
  الفآ* - بطريقيآ* نصبآ* ميآ*شود كهآ* هر گونهآ* نشتيآ* در هر قسمتآ* مخزنآ* قابلآ* رويتآ* باشد.
  بآ* - اطرافآ* مخازنآ* بحد كافيآ* دارايآ* خاكريز، گودالآ* و يا حوضچهآ*ايآ* باشد كهآ* محتوياتآ* بزرگآ*ترينآ* مخزنآ* در صورتآ* تركيدنآ* درونآ* آنآ* جايآ* بگيرد.
  جآ* - بدنهآ* مخزنآ*ها بهآ* نحويآ* رنگآ* شود تا در اثر رطوبتآ* و يا دود و بخار زنگآ* زدگيآ* و خوردگيآ* پيدا نكند.
  د - دارايآ* پلكانآ* و يا نردبانآ* قائمآ* ثابتآ* و همچنينآ* پاگردهايآ* مناسبآ* باشد بهآ*طوريآ*كهآ* دسترسيآ* بهآ* قسمتآ*هايآ* لازمآ* مخزنآ* ممكنآ* گردد.
  تبصرهآ* - پلكانآ*ها و پاگردها بايد دارايآ* نردهآ* مناسبآ* و نردبانآ*هايآ* در صورتيآ* كهآ* مرتفعآ* باشد مجهز بهآ* حلقهآ*هايآ* حفاظتيآ* باشد و كفآ* پاگردها بهتر استآ* از آهنآ* مشبكآ* ساختهآ* شود.
  مادهآ* 44: مخازنآ* رويآ* زمينيآ* مايعاتآ* خطرناكآ* غير قابلآ* اشتعالآ* در صورتآ* ضرورتآ* بايد بطور مناسبيآ* در مقابلآ* سرما محافظتآ* شود.
  مادهآ* 45: مخازنآ* مايعاتآ* خطرناكآ* غير قابلآ* اشتعالآ* بايد در محليآ* قرار گيرد كهآ* زير آنآ* محلآ* عبور و مرور نباشد.
  مادهآ* 46: در مورد مخازنآ* مايعاتآ* خطرناكآ* غير قابلآ* اشتعالآ* در ساختمانآ*هايآ* زيرزمينيآ* رعايتآ* شرائطآ* زير الزامآ* آور استآ*.
  الفآ* - زيرزمينآ* بايد از بتونآ* يا مصالحآ* ساختمانيآ* ساختهآ* شدهآ* باشد و فاصلهآ* ديوارها از مخزنآ* بهآ* ترتيبيآ* باشد كهآ* يكآ* نفر بهآ* آسانيآ* بتواند اطرافآ* مخزنآ* عبور نمايد.
  بآ* - اينآ* قبيلآ* مخازنآ* را بايد 38 تا 45 سانتيمتر بالاتر از كفآ* زيرزمينآ* نصبآ* نمود.
  مادهآ* 47: زيرزمينآ*هاييآ* كهآ* برايآ* مخازنآ* مدفونآ* حاويآ* مايعاتآ* خطرناكآ* غير قابلآ* اشتعالآ* ساختهآ* ميآ*شود بايد سرپوشيدهآ* و فاقد رطوبتآ* و دارايآ* نردبانآ* ثابتآ* باشد.
  مادهآ* 48: كليهآ* شيرهايآ* كنترلآ* مخازنآ* نيمهآ* مدفونآ* كهآ* برايآ* مخازنآ* مايعاتآ* خطرناكآ* غير قابلآ* اشتعالآ* بكار ميآ*رود بايد دارايآ* شرائطآ* زير باشد:
  الفآ* - بهآ* ترتيبيآ* نصبآ* شود كهآ* بتوانآ* آنآ* را از خارجآ* باز و بستهآ* نمود.
  بآ* - دارايآ* قفليآ* باشد كهآ* از خارجآ* قابلآ* باز و بستهآ* شدنآ* باشد.
  مادهآ* 49: قبلآ* از آنكهآ* كارگرانآ* برايآ* تعمير يا نظافتآ* وارد زيرزمينآ* مخازنآ* شوند بايد لولهآ*هايآ* مربوطآ* بهآ* مخزنآ* را بستهآ* و با سنجشآ* گاز از بيآ* خطر بودنآ* هوايآ* زيرزمينآ* اطمينانآ* حاصلآ* نمود.
  مادهآ* 50: مخازنآ* مايعاتآ* خطرناكآ* غير قابلآ* اشتعالآ* بايد:
  الفآ* - رويآ* سكوييآ* نصبآ* شدهآ* باشد كهآ* در مقابلآ* اثراتآ* شيمياييآ* داخلآ* مخزنآ* مقاومتآ* داشتهآ* باشد.
  بآ* - دارايآ* لولهآ* مخصوصآ* سرريز باشد تا مايعاتآ* اضافيآ* را بهآ* محلآ* مناسبيآ* منتقلآ* نمايد.
  مادهآ* 51: مخازنيآ* كهآ* برايآ* انبار كردنآ* مايعاتآ* محرقآ* و خورندهآ* بكار ميآ*رود بايد دارايآ* لولهآ*هايآ* زير باشد:
  الفآ* - يكآ* لولهآ* سرباز در بالاترينآ* نقطهآ* مخزنآ* با قطر حداقلآ* 5 سانتيمتر.
  بآ* - يكآ* لولهآ* زير آبآ* در پايينآ*ترينآ* نقطهآ* مخزنآ* برايآ* تخليهآ* احتماليآ* محتوياتآ* آنآ* در محلآ* مناسبآ*.
  جآ* - يكآ* لولهآ* برايآ* پر كردنآ* مخزنآ* در بالا.
  د - يكآ* لولهآ* مصرفآ* بهآ* ارتفاعآ* 15 سانتيآ* متر از كفآ* مخزنآ*.

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 2. #2
  2006/03/24
  ECA
  2,425
  248

  پاسخ : آيينآ* نامهآ* حفاظتي مواد خطرناكآ* و مواد قابلآ* اشتعالآ* و مواد قابلآ* انفجار

  فصلآ* 4- انبار كردنآ* بشكهآ*ها يا ظروفآ* محتويآ* مايعاتآ* خطرناكآ*
  مادهآ* 52: بشكهآ*ها يا ظروفآ* محتويآ* مايعاتآ* خطرناكآ* قابلآ* اشتعالآ* بايد در انبارهاييآ* نگهداريآ* شود كهآ* دارايآ* مشخصاتآ* زير باشد:
  الفآ* - كفآ* و بدنهآ* و سقفآ* انبار از مصالحآ* نسوز ساختهآ* شدهآ* باشد.
  بآ* - كفآ* انبار دارايآ* شيبآ* كافيآ* و بهآ*وسيلهآ* زير آبآ* بهآ* حوضچهآ* مخصوصآ* وصلآ* باشد.
  جآ* - ديوارها تا ارتفاعآ* 5/7 سانتيمتر و همچنينآ* كفآ* از بتنآ* يا مصالحآ* غير قابلآ* نفوذ ساختهآ* شدهآ* باشد.
  مادهآ* 53: بشكهآ*ها يا ظروفآ* مايعاتآ* خطرناكآ* بايد در سكوهايآ* سيمانيآ*، بتونيآ*، آجريآ* و يا جايگاهآ*هايآ* فلزيآ* نگاهداريآ* شود.
  مادهآ* 54: بشكهآ*هايآ* محتويآ* اسيد بايد در محلآ* خنكيآ* انبار شود. سرپيچآ* اينآ* بشكهآ*ها را بايد با احتياطآ* كاملآ* برايآ* تخفيفآ* فشار داخلآ* بشكهآ* باز كرد و دوبارهآ* بستآ* و اينآ* عملآ* را هفتهآ*ايآ* يكيآ* دوبار در صورتآ* لزومآ* تكرار نمود.
  مادهآ* 55: بشكهآ*ها يا ظروفآ* خاليآ* را كهآ* بهآ* منظور پر كردنآ* مجدد از مايعاتآ* خطرناكآ* انبار ميآ*كنند بايد:
  الفآ* - چنانچهآ* مخصوصآ* پر كردنآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* استآ* دارايآ* سرپيچآ* و يا روپوشآ* محكميآ* باشد كهآ* مانعآ* از خروجآ* بخار مايعاتآ* مذكور شود.
  بآ* - چنانچهآ* برايآ* پر كردنآ* اسيد و يا ساير مايعاتآ* غير قابلآ* اشتعالآ* بكار رود قبلاً تميز و خشكآ* شدهآ* باشد.
  جآ* - بشكهآ*هايآ* خاليآ* را از هر نوعآ* كهآ* باشد از بشكهآ* پر جدا انبار كنند.
  مادهآ* 56: چنانچهآ* بشكهآ*ها و يا ظروفآ* مايعاتآ* خطرناكآ* غير قابلآ* اشتعالآ* برايآ* بكار بردنآ* مجدد قابلآ* مصرفآ* نباشد بايد آنها را در همآ* كوبيدهآ* و يا پارهآ* و غير قابلآ* استفادهآ* نمود و در مورد بشكهآ*ها و ظروفآ* مايعاتآ* قابلآ* اشتعالآ* بايد قبلآ* از پارهآ* كردنآ* آنها را با بخار آبآ* كاملاً شستهآ* و خشكآ* نمود.
  مادهآ* 57: بشكهآ*ها و ظروفيآ* كهآ* برايآ* مايعاتآ* خطرناكآ* بكار ميآ*رود بايد قبلآ* از پر كردنآ* از نظر نشتآ* و ساير نقائصآ* بطور دقيقآ* مورد معاينهآ* قرار گيرد و اگر بايد با مايعآ* ديگريآ* پر شود قبلاً با محصولآ* خنثيآ* كنندهآ* و بخار آبآ* و يا آبآ* جوشآ* كاملاً شستهآ* شدهآ* و خشكآ* گردد و بعداً مورد استفادهآ* قرار گيرد.
  تبصرهآ* - برايآ* بازديد داخلآ* بشكهآ*ها اگر احتياجآ* بهآ* استفادهآ* از چراغآ* برقآ* گردانآ* باشد بايد اينآ* قبيلآ* چراغها با مقرراتآ* آيينآ*نامهآ* حفاظتيآ* تاسيساتآ* و وسايلآ* الكتريكيآ* در كارگاهآ*ها قابلآ* انطباقآ* باشد.

  فصلآ* 5- قرابهآ*هايآ* اسيد
  مادهآ* 58: قرابهآ*هايآ* حاويآ* اسيد را بايد در سبد يا جعبهآ* بطور منفرد گذاشتآ* و اطرافآ* آنآ* را با اليافآ* قابلآ* احتراقآ* پوشاند.
  مادهآ* 59: قرابهآ*هايآ* حاويآ* اسيد را بايد در اطاقآ* مجزا كهآ* دارايآ* كفآ* بتونيآ* پوشيدهآ* با مادهآ* ضد اسيد و دارايآ* زير آبآ* متصلآ* بهآ* حوضچهآ* باشد نگهداريآ* نمود.
  مادهآ* 60: قرابهآ*هايآ* حاويآ* اسيد را نبايد رويآ* همآ* چيد اما ميآ*توانآ* آنها را در قفسهآ* بنديآ* رويآ* همآ* قرار داد.
  مادهآ* 61: برايآ* حملآ* و نقلآ* قرابهآ*هايآ* اسيد بهآ* داخلآ* و يا خارجآ* انبار بايد از چرخآ* دستيآ* يا وسايلآ* ناقلهآ*ايكهآ* لااقلآ* دارايآ* دو چرخآ* استآ* استفادهآ* نمود.
  مادهآ* 62: قبلآ* از انبار كردنآ* قرابهآ*هايآ* خاليآ* اسيد بايد آنها را از طريقآ* واژگونآ* قرار دادنآ* رويآ* لولهآ* آبآ* كهآ* جريانآ* آبآ* را از پايينآ* بهآ* بالا ميآ*باشد، شستشو دادهآ* آنها را خشكآ* نمود.
  مادهآ* 63: قرابهآ*هايآ* پر را بايد دور از قرابهآ*هايآ* خاليآ* و جدا از يكديگر انبار كرد.
  مادهآ* 64: قرابهآ* اسيد سبد و يا جعبهآ* آنآ* بايد قبلآ* از پر كردنآ* از نظر سالمآ* بودنآ* مورد بازديد قرار گيرد.
  فصلآ* 6- سيلو كردنآ* مواد شيمياييآ* خشكآ*
  مادهآ* 65: مواد شيمياييآ* خشكآ* بهآ* مقدار زياد بايد در سيلوهاييآ* ذخيرهآ* شود كهآ* از قسمتآ* تحتانيآ* آنآ* قابلآ* برداشتنآ* باشد، دهانهآ* سيلو كهآ* قيفيآ* شكلآ* استآ* بايد از آهنآ* مشبكآ* بهآ* نحويآ* پوشيدهآ* شود كهآ* دخولآ* مواد از رويآ* شبكهآ*هايآ* آنآ* امكانآ* داشتهآ* باشد وليآ* از سقوطآ* احتماليآ* كاركنانآ* بهآ* داخلآ* سيلو جلوگيريآ* بعملآ* آيد.
  مادهآ* 66: در صورتيآ* كهآ* ورود كارگريآ* بهآ* داخلآ* سيلوهايآ* مواد شيمياييآ* خشكآ* ضرورتآ* داشتهآ* باشد بايد كارگر مزبور دارايآ* وسايلآ* حفاظآ* انفراديآ* از قبيلآ* عينكآ* - ماسكآ* ضد گرد و يا ماسكآ* تنفسيآ* كلاهآ* مخصوصآ* برايآ* پوششآ* سر و گردنآ* و سربند، دستكشآ* و همچنينآ* مجهز با كمرآ*بند و بند نجاتآ* باشد و بند نجاتآ* را بهآ* نقطهآ* ثابتآ* و محكميآ* ببندد و ضمناً كارگر ديگريآ* در بيرونآ* سيلو در تمامآ* مدتآ* كار ناظر و مواظبآ* باشد تا در صورتآ* لزومآ* بهآ* او كمكآ* نمايد.
  مادهآ* 67: قبلآ* از ورود كارگرانآ* بهآ* داخلآ* سيلوهايآ* مواد شيمياييآ* خشكآ* بايد ورود مواد را بهآ*داخلآ* سيلو كاملامتوقفآ* و برايآ* جلوگيريآ* از وروداتفاقيآ* آنآ*نيز پيشآ*بينيآ*هاي‎لازم‎بعم ل‎آيد.
  مادهآ* 68: برايآ* امكانآ* دسترسيآ* بهآ* كليهآ* قسمتآ*هايآ* داخليآ* و خارجيآ* سيلوهايآ* مواد شيمياييآ* اينآ* قبيلآ* مخازنآ* بايد مجهز بهآ* نردبانآ* ثابتآ* و پلكانآ* و پاگرد و معبرهايآ* لازمهآ* كهآ* دارايآ* نردهآ* استآ* باشد.
  مادهآ* 69: سيلوهاييآ* كهآ* برايآ* انبار كردنآ* مواد قابلآ* احتراقآ* خشكآ* بكار ميآ*رود بايد از مادهآ* نسوز ساختهآ* شدهآ* و مجهز بهآ* سرپوشآ* و وسايلآ* لازمآ* برايآ* تهويهآ* باشد.
  مادهآ* 70: در جاييآ*كهآ* مواد خشكآ* بهآ*مقدار زياد بهآ* صورتآ* تودهآ* انباشتهآ* و با دستآ* برداشتهآ* ميآ*شود هنگامآ* برداشتنآ* مواد از خاليآ* كردنآ* زير تودهآ* انباشتهآ* شدهآ* بايد خودداريآ* گردد.
  مادهآ* 71: در موارديآ* كهآ* از مواد خشكآ* انبار شدهآ* امكانآ* تشكيلآ* يا انتشار مخلوطآ* قابلآ* انفجار يا سميآ* دادهآ* شود بايد احتياطآ*هايآ* مخصوصآ* برايآ* پيشگيريآ* از پيشآ* آمدهايآ* غير مترقبهآ* بعملآ* آيد.

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 3. #3
  2006/03/24
  ECA
  2,425
  248

  پاسخ : آيينآ* نامهآ* حفاظتي مواد خطرناكآ* و مواد قابلآ* اشتعالآ* و مواد قابلآ* انفجار

  قسمتآ* پنجمآ* - مواد قابلآ* انفجار تجارتيآ*
  فصلآ* 1- كلياتآ*
  مادهآ* 72: هر گونهآ* مواد قابلآ* انفجار تجارتيآ* فقطآ* بايد تحتآ* شرائطيآ* توليد و نگهداريآ* شود كهآ* از طرفآ* مقامآ* فنيآ* صلاحيتدار تصويبآ* شدهآ* باشد.
  مادهآ* 73: امكنهآ*ايآ* كهآ* از طرفآ* مقامآ* فنيآ* صلاحيتدار برايآ* تهيهآ* و انبار كردنآ* مواد قابلآ* انفجار تجاريآ* مجاز دانستهآ* شدهآ* و در موارد اينآ* فصلآ* امكنهآ* خطرناكآ* ناميدهآ* ميآ*شود تا زمانيآ* كهآ* برايآ* اينآ* منظور بكار ميآ*رود بهآ* هيچوجهآ* نبايد برايآ* مقاصد ديگر مورد استفادهآ* قرار گيرد.
  مادهآ* 74: در امكنهآ* كهآ* مواد منفجرهآ* بسيار خطرناكآ* تهيهآ* و نگهداريآ* ميآ*شود بايد مراقبتآ*هايآ* خاصآ* علاوهآ* بر شرائطآ* مندرجآ* در اينآ* آيينآ*نامهآ* بهآ*منظور جلوگيريآ* از بروز حوادثآ* و مخاطرهآ* بعملآ* آيد.
  مادهآ* 75: كارخانجاتآ* و انبارهايآ* مواد منفجرهآ* بايد در فاصلهآ*ايآ* از ساير ساختمانآ*ها و راهآ* آهنآ* و جادهآ*هايآ* عموميآ* و كورهآ*ها و ديگهايآ* بخار و غيرهآ* قرار گيرند كهآ* از طرفآ* مقامآ* صلاحيتدار با توجهآ* بهآ* نوعآ* و كيفيتآ* مواد منفجرهآ* تعيينآ* ميآ*شود.
  تبصرهآ* - ابنيهآ* مختلفآ* يكآ* كارخانهآ* مواد منفجرهآ* نيز بايد بهآ* فاصلهآ*ايآ* از يكديگر قرار گيرند كهآ* مقامآ* فني‎صلاحيتدار با توجهآ* به‎نوعآ* و كيفيتآ* موادمنفجرهآ* كه‎تهيهآ* يا انبار ميآ*شود تعيين‎نمايد.

  فصلآ* 2- محصور ساختنآ* محلآ* توليد و نگهداريآ* مواد منفجرهآ*
  مادهآ* 76: محلآ* مواد منفجرهآ* بايد بهآ* يكيآ* از طرقآ* زير محصور شود:
  الفآ* - بهآ*وسيلهآ* يكآ* حصار يا پشتهآ* خاكيآ*.
  بآ* - بهآ*وسيلهآ* يكآ* ديوار انباشتهآ* شدهآ* از خاكآ*.
  جآ* - بهآ*وسيلهآ* يكآ* ديوار ساختهآ* شدهآ*.
  مادهآ* 77: حصارها و ديوارها بايد حداقلآ*:
  الفآ* - بهآ* اندازهآ* يكآ* متر از ساختمانآ*ها در سطحآ* زمينآ* فاصلهآ* داشتهآ* باشد.
  بآ* - يكآ* متر از ساختمانآ*ها بلندتر باشد.
  جآ* - در قسمتآ* فوقانيآ* يكآ* متر پهنا داشتهآ* و با شيبآ* طبيعيآ* بهآ* طرفآ* قاعدهآ* ختمآ* شود.
  مادهآ* 78: معابر اينآ* حصارها بايد بهآ* قسميآ* باشد كهآ* اشخاصآ* هنگامآ* عبور از مدخلآ* آنآ* در نتيجهآ* فشار و قدرتآ* انفجار يا شعلهآ*هايآ* آتشآ* مورد آسيبآ* و مخاطرهآ* قرار نگيرند.
  مادهآ* 79: ديوارهايآ* انباشتهآ* از خاكآ* بايد حائز شرايطآ* زير باشد.
  الف- سطحآ* يا بدنهآ* ديوار بايد از آهنآ* موجيآ* يا موادنسوز مناسبآ* ديگر پوشيدهآ* شدهآ* و فاصلهآ* بينآ* ديوارها در حاليآ* كهآ* از قاعدهآ* بهآ* طرفآ* بالا ضخامتشآ* كمآ* ميآ*شود از خاكآ* انباشتهآ* شود.
  بآ* - عرضآ* ديوار در قسمتآ* فوقانيآ* كمتر از يكآ* متر نباشد.
  مادهآ* 80: ديوارهايآ* ساختهآ* شدهآ* در صورتيآ* كهآ* از بتونآ* مسلحآ* ساختهآ* نشدهآ* باشد بايد لااقلآ* 75 سانتيمتر در بالا و يكآ* متر در پايينآ* پهنا داشتهآ* باشد.

  فصلآ* 3- ساختمانآ*
  مادهآ* 81: ساختمانآ*هايآ* مواد منفجرهآ* بايد حتماً يكآ* طبقهآ* و از مصالحيآ* ساختهآ* شود كهآ* در صورتآ* انفجار قطعاتآ* بزرگآ* از همآ* نپاشد.

  فصلآ* 4- معابر خروجيآ*
  مادهآ* 82: درهايآ* خروجيآ* بايد:
  الفآ* - تا حدود امكانآ* بزرگآ* باشد.
  بآ* - مستقيماً بهآ* فضايآ* آزاد ارتباطآ* پيدا كند.
  جآ* - بهآ* سهولتآ* بهآ* طرفآ* خارجآ* باز شود.
  د - از مواد و مصالحآ* نسوز ساختهآ* شدهآ* باشد.

  فصلآ* 5- ديوارهايآ* داخليآ* و كفآ*
  مادهآ* 83: ديوارهايآ* امكنهآ* مواد قابلآ* انفجار بايد:
  الفآ* - صافآ* و بدونآ* شكستگيآ* و تركآ* باشد.
  بآ* - از رنگآ* روشنيآ* پوشيدهآ* شدهآ* باشد.
  جآ* - بهآ* سهولتآ* قابلآ* نظافتآ* باشد.
  مادهآ* 84: كفآ* اينآ* قبيلآ* بناها بايد:
  الفآ* - از مواد نرمآ* مانند لاستيكآ*، لينولئومآ*، چوبآ*، سربآ* و يا آسفالتآ* بدونآ* سنگآ* ريزهآ* پوشيدهآ* و يا ساختهآ* شدهآ* باشد.
  بآ* - صافآ* و هموار و بدونآ* شكستگيآ* و حفرهآ* باشد.
  جآ* - از ميخآ* و پيچآ* و هر گونهآ* اشياء آهنيآ* عاريآ* باشد.
  د - بهآ*آسانيآ* قابلآ* پاكآ* كردنآ* باشد.

  فصلآ* 6- پنجرهآ*ها
  مادهآ* 85: پنجرهآ*هايآ* اينآ* قبيلآ* اماكنآ* بايد دارايآ* شرائطآ* زير باشد:
  الفآ* - در جهاتيآ* كهآ* خورشيد ميآ*تابد دارايآ* شيشهآ*هايآ* تار باشد.
  بآ* - بهآ* سهولتآ* بهآ* طرفآ* خارجآ* باز شود.

  فصلآ* 7- تعداد كاركنانآ* در اطاقآ*هايآ* كار
  مادهآ* 86: تعداد كاركنانآ* امكنهآ* مواد قابلآ* انفجار بايد حداقلآ* مورد نياز برايآ* انجامآ* كارهايآ* مربوطهآ* باشد.

  فصلآ* 8- ميزانآ* مواد منفجرهآ* در اطاقآ*ها
  مادهآ* 87: مقدار مواد منفجرهآ* و مواد اوليهآ* آنآ* در هر اطاقآ* كار بايد حداقلآ* مورد لزومآ* برايآ* انجامآ* عملياتآ* باشد.

  فصلآ* 9- فواصلآ* ميزهايآ* كار
  مادهآ* 88: ميزهاييآ* كهآ* برايآ* تهيهآ* و بستهآ* بنديآ* مواد منفجرهآ* بكار بردهآ* ميآ*شود بايد دارايآ* جايگاههاييآ* باشد كهآ* بهآ*وسيلهآ* حائلآ*هاييآ* بهآ* ارتفاعآ* حداقلآ* يكآ* متر از يكديگر جدا باشند.

  فصلآ* 10- حفاظتآ* از صاعقهآ*
  مادهآ* 89: امكنهآ* مواد قابلآ* انفجار بايد مجهز بهآ* برقآ* گير مناسبآ* باشد.
  مادهآ* 90: برقآ* گيرها و اجزاء آنآ* بايد لااقلآ* ساليآ* يكبار بهآ*وسيلهآ* شخصآ* صلاحيتداريآ* دقيقاً مورد معاينهآ* قرار گيرد.
  مادهآ* 91: نقائصآ* و معايبيآ* كهآ* در برقآ* گيرها و اجزاء آنآ* مشاهدهآ* ميآ*شود بايد بدونآ* تاخير و تعللآ* مورد مرمتآ* قرار گيرد.

  فصلآ* 11- ابزار و لوازمآ*
  مادهآ* 92: كليهآ* ابزار و ادواتآ* و وسايلآ* فلزيآ* كهآ* در امكنهآ* مواد منفجرهآ* بكار بردهآ* ميآ*شود بايد از مادهآ* مناسبيآ* پوشيدهآ* شود كهآ* از ايجاد جرقهآ* جلوگيريآ* بعملآ* آيد.

  فصلآ* 12- خطر استعمالآ*دخانياتآ* و حملآ*چراغهايآ* شعلهآ*باز وغيرهآ*
  مادهآ* 93: در هيچآ* قسمتآ* از مناطقآ* خطر كارخانهآ* نبايد اجازهآ* استعمالآ* دخانياتآ* و حملآ* چراغآ* يا روشناييآ* غير محفوظآ* اشياء گداختهآ* كبريتآ*، فندكآ* و هر گونهآ* شيئيآ* ديگر كهآ* قابليتآ* ايجاد احتراقآ* و انفجار داشتهآ* باشد دادهآ* شود.
  تبصرهآ* 1- در نقاطآ* امنآ* و بيآ* خطر كارخانهآ* بايد جايگاهآ* مخصوصآ* برايآ* تحويلآ* اشياء فوقآ* ترتيبآ* دادهآ* شود.
  تبصرهآ* 2- برايآ* حصولآ* اطمينانآ* از اجرايآ* مفاد اينآ* مادهآ* بايد ترتيباتآ* مقتضيآ* اتخاذ و كنترلآ* مداومآ* برقرار گردد.

  فصلآ* 13- وسائطآ* نقليهآ*
  مادهآ* 94: وسائطآ* نقليهآ* مانند باركشها، ارابهآ*ها و وسايلآ* ديگريآ* كهآ* برايآ* حملآ* و نقلآ* مواد منفجرهآ* و مواد اوليهآ* آنآ* بكار بردهآ* ميآ*شود بايد دارايآ* شرائطآ* زير باشد:
  الفآ* - در محلآ* حملآ* بار نبايد هيچآ* نوعآ* فولاد و يا آهنآ* برهنهآ* وجود داشتهآ* باشد.
  بآ* - فقطآ* محتويآ* مواد منفجرهآ* و عناصر سازندهآ* آنآ* باشد.
  جآ* - كاملاً سربستهآ* و محفوظآ* و يا رويآ* آنها بهآ* وجهآ* مناسبآ* پوشيدهآ* شدهآ* باشد.
  د - هنگامآ* بارگيريآ* و تخليهآ* احتياطآ* كاملآ* بعملآ* آيد تا از توليد جرقهآ* جلوگيريآ* شود.
  مادهآ* 95: چنانچهآ* در اثنايآ* حملآ* و نقلآ* مواد منفجرهآ* قسمتيآ* از آنآ* بهآ* زمينآ* ريختهآ* شود در اينآ* صورتآ* بايد:
  الفآ* - محليآ* كهآ* مواد مزبور ريختهآ* شدهآ* بطور مشخصآ* علامتآ* گذاريآ* شود.
  بآ* - بهآ* مسئولآ* مربوطهآ* كارخانهآ* اطلاعآ* دادهآ* شود.
  جآ* - آنچهآ* از مواد منفجرهآ* ريختهآ* شدهآ* تحتآ* نظر متخصصآ* جمعآ* آوريآ* گردد.

  فصلآ*14-جمعآ*آوريآ*مواديكهآ* ممكنآ*استآ* خودبخود محترقآ* گردند
  مادهآ* 96: ذغالآ* و چوبآ* و خاكهآ* آنآ*، پارچهآ* آلودهآ* بهآ* نفتآ* و روغنآ* و اشياء ديگر را كهآ* خودبخود ممكنآ* استآ* محترقآ* گردد نبايد وارد منطقهآ* خطر كار خانهآ* نمود مگر اينكهآ* برايآ* مصرفآ* آنيآ* باشد و بلافاصلهآ* پسآ* از مصرفآ* آنها را از منطقهآ* خطر خارجآ* سازد.

  فصلآ* 15- ضايعاتآ* مواد خطرناكآ*
  مادهآ* 97: مدفونآ* ساختنآ* ضايعاتآ* مواد خطرناكآ* زير خاكآ* ممنوعآ* استآ*.
  مادهآ* 98: مخلوطآ* ساختنآ* ضايعاتآ* مواد خطرناكآ* كهآ* بهآ* صورتآ* پودرهايآ* مختلفآ* هستند با يكديگر ممنوعآ* استآ*.
  مادهآ* 99: اجسامآ* و مواد قابلآ* انفجار از قبيلآ* چاشنيآ*، فشنگآ* با چاشنيآ* و يا بدونآ* چاشنيآ* و غيرهآ* را بايد با مراقبتآ* كافيآ* از ميانآ* ضايعاتآ* مواد خطرناكآ* خارجآ* ساختآ*.
  مادهآ* 100: ضايعاتآ* مواد خطرناكآ* بايد تحتآ* نظر متخصصآ* فنيآ* و بهآ*وسيلهآ* شخصآ* مسئوليآ* سوزاندهآ* شود.

  فصلآ* 16- لباسآ* كاركنانآ*
  مادهآ* 101: برايآ* تمامآ* افراد در داخلآ* و يا حريمآ* امكنهآ* خطرناكآ*:
  الفآ* - پوشيدنآ* كفشآ*هاييآ* كهآ* دارايآ* ميخآ*هاييآ* از هر نوعآ* آلياژ آهنآ* باشد ممنوعآ* استآ*.
  بآ* - در بر كردنآ* لباسآ*هاييآ* با تكمهآ* و يا قلابآ* كمربند يا منضماتآ* ديگر آهنيآ* و يا فولاديآ* ممنوعآ* استآ*.
  جآ* - همراهآ* داشتنآ* چاقو - كليد يا لوازمآ* ديگر آهنيآ* ممنوعآ* استآ*.

  فصلآ* 17- تعميراتآ*
  مادهآ* 102: هر گونهآ* تعمير در قسمتآ*هايآ* مختلفآ* ساختمانآ* و تجهيزاتآ* آنآ* مستلزمآ* رعايتآ* شرائطآ* زير خواهد بود:
  1- كسبآ* اجازهآ* از رييسآ* فنيآ* موسسهآ* يا كارخانهآ*.
  2- انتقالآ* مواد منفجرهآ* و اجزاء متشكلهآ* آنآ* بهآ* خارجآ* كارخانهآ*.
  3- شستشويآ* كاملآ* قسمتآ*هاييآ*كهآ* تحتآ* تعمير قرار خواهد گرفتآ* قبلآ* از شروعآ* تعميراتآ*.
  4- سرپرستيآ* و يا نظارتآ* كارشناسآ* فنيآ* از عملياتآ*.

  فصلآ* 18- منعآ* ورود اشخاصآ* بهآ* محوطهآ* كارگاهآ*
  مادهآ* 103: غير از كاركنانآ* كارخانهآ* و بازرسانآ* رسميآ* شخصآ* ديگريآ* اجازهآ* دخولآ* بهآ* امكنهآ* خطرناكآ* را نخواهدداشتآ* مگر درصورتيآ* كهآ* يكيآ* ازكاركنانآ* مسئول‎موسسهآ* با او همراهآ*‎باشد.

  فصلآ* 19- اخطاريهآ*ها
  مادهآ* 104: در كليهآ* كارخانجاتآ* تهيهآ* مواد منفجرهآ* اخطاريهآ*هايآ* زير بايد بهآ* وضعيآ* نصبآ* گردد كهآ* بهآ* آسانيآ* خواندهآ* شود:
  الفآ* - در كليهآ* درهايآ* وروديآ* كارخانهآ* اخطاريهآ* ممنوعيتآ* ورود اشخاصآ* غير مجاز.
  بآ* - در خارجآ* هر كارخانهآ* و منطقهآ* خطر آنآ*:
  1- اخطاريهآ*ايآ* مبنيآ* بر وجود و فعاليتآ* كارخانهآ*.
  2- اخطاريهآ* منعآ* استعمالآ* دخانياتآ* و همراهآ* داشتنآ* چراغهايآ* شعلهآ* دار و كبريتآ* و فندكآ* و اشياء گداختهآ* و اجسامآ* آهنيآ* و اشياء ديگريآ* كهآ* ممكنآ* استآ* موجبآ* انفجار و يا حريقآ* گردد.
  جآ* - در داخلآ* ابنيهآ* مزبور:
  1- اخطاريهآ*ايآ* حاكيآ* از حداكثر مقدار مجاز مواد منفجرهآ* و تركيباتآ* آنآ*.
  2- اخطاريهآ*ايآ* حاكيآ* از عملياتآ* غير مجاز افراد.
  3- اخطاريهآ*ايآ* متضمنآ* حداكثر تعداد مجاز افراد در ساختمانآ*.
  4- صورتيآ* متضمنآ* ابزار و ادواتيآ* كهآ* استعمالآ* آنآ* مجاز دانستهآ* شدهآ*.

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 4. #4
  2006/03/24
  ECA
  2,425
  248

  پاسخ : آيينآ* نامهآ* حفاظتي مواد خطرناكآ* و مواد قابلآ* اشتعالآ* و مواد قابلآ* انفجار

  قسمتآ* ششمآ* - ماگنزيومآ* و تركيباتآ* آنآ*

  فصلآ* 1- كلياتآ*
  مادهآ* 105: اطاقآ*هاييآ*كهآ* اختصاصآ* بهآ* ذوبآ* و قالبآ*گيريآ* ماگنزيومآ* و آلياژهايآ* آنآ* دارد بايد در ابنيهآ* يكآ* طبقهآ* واقعآ* باشد.
  مادهآ* 106: ديوارها، سقفآ* و كفآ* كارگاهآ*هايآ* قالبآ*گيريآ* ماگنزيوم بايد از مواد و لوازمآ* غير قابلآ* احتراقآ* ساختهآ* شدهآ* باشد.
  مادهآ* 107: ذوبآ*، نگاهداريآ*، استعمالآ* و نقلآ* و انتقالآ* ماگنزيوم فلزيآ* و آلياژهايآ* آنآ* فقطآ* در نقاطآ* و تحتآ* شرائطيآ* بايد صورتآ* گيرد كهآ* از طرفآ* مقامآ* صلاحيتدار فنيآ* تصويبآ* شدهآ* باشد.
  مادهآ* 108: كارگرانيآ* كهآ* با ماگنزيومآ* و آلياژهايآ* آنآ* سر و كار دارند بايد قبلآ* از اشتغالآ* بهآ* اينآ* كار و سپسآ* در دورانآ* اشتغالآ* حداقلآ* ساليآ* يكبار تحتآ* تعليمآ* قرار گيرند و بهآ*وسيلهآ* تمرينآ*ها و نمايشآ*ها، بهآ* مخاطراتآ* كار خود و بهآ* رويهآ* ايآ* كهآ* در موقعآ* بروز حريقآ* بايد اتخاذ شود و همچنينآ* انتقالآ* مواد زائد و بيآ* مصرفآ* بهآ* خارجآ* آشنا شوند.
  مادهآ* 109: كارگاهآ* و اطاقآ*هايآ* كار بايد وضعيآ* داشتهآ* باشند كهآ* در هنگامآ* خطر اشخاصآ* بتوانند بهآ* سرعتآ* و بهآ*سهولتآ* و بدونآ* برخورد با مانعيآ* از آنآ* خارجآ* شوند.
  مادهآ* 110: راهآ*هايآ* فرار اطاقآ*هايآ* ديگر كارخانهآ* نبايد از ميانآ* اطاقآ*هاييآ* بگذرد كهآ* در آنآ* ماگنزيومآ* و آلياژهايآ* آنآ* وجود داشتهآ* يا بهآ* مصرفآ* ميآ*رسد.

  فصلآ* 2- تجهيزاتآ* و وسايلآ* اضافيآ* آتشآ* نشانيآ*
  مادهآ* 111: در هر يكآ* از اطاقآ*ها بايد تعداد كافيآ* اشياء و لوازمآ* ذيلآ* وجود داشتهآ* باشد:
  الفآ* - ظروفآ* قابلآ* حملآ* و دردار محتويآ* برادهآ* چدنآ* يا ماسهآ* خشكآ* يا ساير مواديآ* كهآ* برايآ* آتشآ* نشانيآ* موثر و مورد تصويبآ* مقامآ* صلاحيتدار باشد.
  بآ* - پاروهايآ* دستهآ* بلند طويلآ*.
  جآ* - ظروفآ* دستيآ* مملو از برادهآ* چدنآ*.
  د - پتوهايآ* نسوز كهآ* در مقابلآ* حريقآ* مقاومتآ* داشتهآ* باشد.
  مادهآ* 112: برايآ* خاموشآ* كردنآ* حريقآ* ماگنزيومآ* بايد فقطآ* از مواد و وسايلآ* آتشآ* نشانيآ* كهآ* بهآ*تصويبآ* مقامآ* صلاحيتدار فنيآ* رسيدهآ* باشد استفادهآ* گردد.

  فصلآ* 3- ضايعاتآ* غير قابلآ* استفادهآ*
  مادهآ* 113: ضايعاتآ* بيآ* مصرفآ* كارگاهآ* كهآ* مخلوطآ* با گرد و يا برادهآ* و يا رسوباتآ* دستگاهآ* ذوبآ* ماگنزيومآ* و ساير مواد غير قابلآ* مصرفآ* استآ* بايد در اسرعآ* وقتآ* در محلآ* امنيآ* سوزاندهآ* شود.
  مادهآ* 114: چنانچهآ* آتشآ* زدنآ* ضايعاتآ* مذكور در مادهآ* قبلآ* در محلآ* امنيآ* مقدور نباشد بايد آنآ* را با حداقلآ* 5 برابر ماسهآ* يا شنآ* مخلوطآ* ساختهآ* و در جايگاهآ* يا مخزنآ* زبالهآ* قرار دهند.
  مادهآ* 115: گاز و دودهآ* و ابخره‎ايآ* كهآ* در حينآ* ذوبآ* و قالبآ*گيريآ* ماگنزيومآ* توليد ميآ*شود بايد بهآ*وسيلهآ* تهويهآ* مكندهآ* دفعآ* شود.

  فصلآ* 4- كورهآ*هايآ* ذوبآ* ماگنزيومآ*
  مادهآ* 116: كورهآ*هايآ* ذوبآ* بايد بهآ*سهولتآ* قابلآ* دسترسيآ* و تميز كردنآ* باشد.
  مادهآ* 117: داخلآ* كورهآ*ها بايد اقلاً روزانهآ* يكبار از كليهآ* مواد اضافيآ* كهآ* در آنآ* باقيآ* ماندهآ* پاكآ* گردد.
  مادهآ* 118: دستگاهآ*هايآ* تنظيمآ* سوختآ* كورهآ*ها بايد بالاتر از كفآ* اطاقآ* قرار گرفتهآ* و دسترسآ* بهآ*آنآ* آسانآ* باشد.
  مادهآ* 119: در موارديآ* كهآ* نفتآ* و گاز و ككآ* بهآ* عنوانآ* سوختآ* مصرفآ* ميآ*شود چنانچهآ* دستگاهآ* تنظيمآ* آنآ* نزديكآ* كورهآ* واقعآ* باشد بايد بتوانآ* از محلآ* امنآ* ديگريآ* كهآ* بهآ*سهولتآ* در دسترسآ* استآ* جريانآ* سوختآ* و هوا را قطعآ* نمود.
  مادهآ* 120: وسايلآ* و ادواتآ* تنظيمآ* و قطعآ* جريانآ* سوختآ* و هوا بايد كاملاً مشخصآ* باشد تا با يكديگر اشتباهآ* نشود.
  مادهآ* 121: مشعلآ*ها بايد بهآ*قسميآ* نصبآ* و تنظيمآ* شود كهآ* شعلهآ*هايآ* آتشآ* نتواند بطور مستقيمآ* بوتهآ*ها را فرا گيرد.

  فصلآ* 5- خطر استعمالآ* دخانياتآ* و آتشآ*هايآ* روباز
  مادهآ* 122: در اطاقآ*هاييآ*كهآ* اختصاصآ* بهآ* جمعآ* آوريآ*، نگاهداريآ* و استعمالآ* ماگنزيومآ* رسوباتآ* و پودر و برادهآ* آنآ* دارد استعمالآ* دخانياتآ* و همراهآ* داشتنآ* آتشآ* و چراغآ* شعلهآ* دار، كبريتآ* و فندكآ* و هر گونهآ* اشياء ديگريآ* كهآ* ممكنآ* استآ* موجبآ* انفجار حريقآ* گردد برايآ* عمومآ* ممنوعآ* استآ*.
  تبصرهآ* - ممنوعيتآ* در اينآ* مادهآ* بايد بهآ*وسيلهآ* اخطاريهآ* در نقاطآ* مناسبآ* كارخانهآ* در معرضآ* اطلاعآ* عامهآ* قرار دادهآ* شود.

  فصلآ* 6- بوتهآ*هايآ* ذوبآ* ماگنزيومآ*
  مادهآ* 123: بوتهآ*هايآ* ذوبآ* بايد از آهنآ* ورقآ* جوشآ* دادهآ* شدهآ* يا آهنآ* پرسآ* شدهآ* با مقدار كربنآ* كمآ* با فولاد ريختهآ* شدهآ* ساختهآ* شود.
  مادهآ* 124: بوتهآ*ها را نبايد تا ميزانيآ* پر كرد كهآ* موجبآ* خطر گردد.
  مادهآ* 125: بوتهآ*ها را بايد بهآ* نحويآ* در كورهآ* جايآ* داد كهآ* حرارتآ* بطور يكنواختآ* بآنآ* بتابد.
  مادهآ* 126: املاحيآ* كهآ* برايآ* پوششآ* ماگنزيومآ* مذابآ* بوتهآ*ها بكار ميآ*رود بايد در ظروفآ* سربآ* دور از رطوبتآ* نگهداريآ* شود.
  مادهآ* 127: املاحيآ* كهآ* مصرفآ* ميآ*شود نبايد بهآ*صورتآ* كلوخهآ* و يا مرطوبآ* باشد.
  مادهآ* 128: بوتهآ*ها را بايد هر بار پسآ* از انجامآ* كار از ذراتآ* و رسوباتآ* فلزيآ* و املاحآ* آنآ* پاكآ* كرد و برايآ* ذوبآ* بعديآ* از نظر استحكامآ* و سالمآ* بودنآ* مورد معاينهآ* دقيقآ* قرار داد.
  مادهآ* 129: رسوباتيآ* كهآ* از بوتهآ*ها خارجآ* ميآ*گردد بايد در يكآ* محفظهآ* فلزيآ* سرپوشآ* دار نگهداريآ* شود.

  فصلآ* 7- ذوبآ* برادهآ*هايآ* ماگنزيومآ*
  مادهآ* 130: برادهآ*ها را بايد قبلآ* از ريختنآ* در بوتهآ*ها از اجسامآ* خارجيآ* پاكآ* و در صورتآ* مرغوبآ* بودنآ* كاملاً خشكآ* نمود.
  مادهآ* 131: برادهآ*هايآ* نمناكآ* را ميآ*توانآ* قبلآ* از ذوبآ* در معرضآ* هوا خشكآ* كرد وليآ* از گستردنآ* مقدار زياد برادهآ* نزديكآ* كورهآ*ها بايد احتراز جستآ*.

  فصلآ* 8- آتشآ* گرفتنآ* فلز مذابآ* ماگنزيومآ*
  مادهآ* 132: حريقآ* مقادير كميآ* از فلز مذابآ* را در خارجآ* از بوتهآ*ها بايد بهآ*وسيلهآ* گردهايآ* مخصوصآ* اطفاء حريقآ* خاموشآ* ساختآ*.
  مادهآ* 133: در مورد حريقآ*هايآ* بزرگآ* فلز مذابآ* بايد جريانآ* هوا و گاز و برقآ* را قطعآ* و آتشآ* را بهآ* حالآ* خود گذاشتآ* تا بتدريجآ* تمامآ* گردد فقطآ* ميتوانآ* برايآ* جلوگيريآ* از توسعهآ* حريقآ* اطرافآ* آنآ* را با شنآ* و ماسهآ* محصور نمود.

  فصلآ* 9- بيرونآ* بردنآ* برادهآ*هايآ* ماگنزيومآ* از اطاقآ*هايآ* كار
  مادهآ* 134: ماشينآ*ها و اطاقآ*هايآ* كار را بايد روزيآ* چند بار از برادهآ* و گرد و غبار ماگنزيومآ* پاكآ* كرد.
  مادهآ* 135:برادهآ*ها و ساير مواد اضافيآ* و بيآ* مصرفآ* را بايد در ظروفآ* يا مخازنآ* فلزيآ* كهآ* در آنها به خوديآ*خود بستهآ* ميآ*شود در اطاقآ*ها جمعآ* آوريآ* كرد و سپسآ* آنها را بهآ* دفعاتآ* در روز بهآ* خارجآ* برد.
  مادهآ* 136: برايآ* هر نوعآ* از برادهآ*هايآ* خشكآ* و مرطوبآ* و كثيفآ* بايد ظروفآ* جداگانهآ* اختصاصآ* يابد و محتوياتآ* آنها در رويآ* هر يكآ* نوشتهآ* شود.
  ماده137: درهر نوبتآ* كار بايد كليهآ* برادهآ*هايآ* زائد و مواد بي‎مصرفآ* را از حلآ* خارجآ* نمود.
  ماده138: گوشهآ* و كنارهآ*هايآ* اطاقآ* كار را كهآ* به‎اشكالآ* ميآ*توانآ* به آنآ* دسترسيآ* داشتآ* بايد طوريآ* تميز نمود كهآ* گرد و غبار فلز در هوا منتشر نشود و چنانچهآ* جارويآ* برقيآ* بكار بردهآ* شود بايد ازنوعآ* مجازباشد وليآ* درهر حال‎ميآ*توانآ* ازدستگاهآ*هايآ* مخصوصآ*‎مكندهآ* استفاده‎نمود.

  فصلآ* 10- ابزار و ادواتآ* توليد برادهآ*
  مادهآ* 139: ابزار و ادواتيآ* كهآ* برايآ* تراشآ* و توليد برادهآ* ماگنزيومآ* بكار ميآ*رود بايد دارايآ* شرائطآ* زير باشد.
  الفآ*- خوبآ* صيقليآ* شدهآ* باشد.
  بآ* - هميشهآ* يكآ* لبهآ* تيز داشتهآ* باشد.
  جآ* - سرعتآ* برشآ* بايد طوريآ* تنظيمآ* شود كهآ* مانعآ* ايجاد حرارتآ* زياد گردد.
  مادهآ* 140: چنانچهآ* در جريانآ* تهيهآ* توليد برادهآ* سرد كردنآ* آنآ* ضروريآ* باشد بايد بهآ*وسيلهآ* هوايآ* فشردهآ* سرد و خشكآ* و يا مخلوطآ*هايآ* روغنآ* يا نقطهآ* اشتعالآ* بالا كهآ* عاريآ* از آبآ* و اسيد باشد اينآ* عملآ* صورتآ* گيرد.
  مادهآ* 141: بكار بردنآ* تسمهآ*هاييآ* كهآ* دارايآ* بستآ*هايآ* آهنيآ* ميآ*باشد در ماشينآ* تراشآ* ماگنزيومآ* ممنوعآ* استآ*.
  مادهآ* 142: ماشينآ*هايآ* تراشآ* بايد بهآ* شكليآ* باشد كهآ* امكانآ* انباشتهآ* شدنآ* گرد و غبار در هيچآ* قسمتآ* آنآ* موجود نباشد.
  مادهآ* 143: بهآ*منظور جلوگيريآ* از توليد جرقهآ* بكار بردنآ* نوارهايآ* سمبادهآ* و چرخآ*هايآ* مخصوصآ* صيقلآ* كهآ* قبلاً برايآ* صيقلآ* دادنآ* آهنآ* بكار رفتهآ* ممنوعآ* استآ*.

  فصلآ* 11- تهويهآ* بهآ*منظور خارجآ* كردنآ* گرد و غبار فلزيآ*
  مادهآ* 144: گرد و غبار توليد شدهآ* در تراشآ* خشكآ* بايد حتماً در نزديكآ*ترينآ* نقطهآ* توليد بهآ*وسايلآ* تهويهآ* مصنوعيآ* از محيطآ* كار خارجآ* شود.
  مادهآ* 145: دستگاهآ*هايآ* تهويهآ* مكندهآ* بايد:
  الفآ* - حتيآ* الامكانآ* كوتاهآ* و مستقيمآ* باشد.
  بآ* - دارايآ* جدار داخليآ* صافآ* و هموار باشد.
  جآ* - دارايآ* وسايلآ* تنظيمآ* و تعديلآ* فشار در خمآ*ها باشد.
  د - كاملاً بهآ*زمينآ* متصلآ* باشد.
  مادهآ* 146: استفادهآ* از يكآ* دستگاهآ* مكندهآ* برايآ* بيشآ* از دو ماشينآ* تراشآ* ممنوعآ* استآ* و چنانچهآ* دو ماشينآ* بهآ* يكآ* دستگاهآ* مكندهآ* مربوطآ* باشد در اينآ* صورتآ* بايد قدرتآ* مكيدنآ* كافيآ* برايآ* هر دو ماشينآ* موجود باشد.
  ماده147:كلاهكآ*هايآ* مكندهآ* بايدبهآ*وسيلهآ* لولهآ*هايآ* قائم‎كوتاهآ* به‎لولهآ* اصليآ* مكندهآ* متصلآ*‎شود.
  مادهآ* 148: لولهآ*هايآ* مكندهآ* و دستگاهآ*هايآ* غبار گير بايد دارايآ* تعداد كافيآ* دريچهآ* يا منفذ براي بازرسيآ* و تميز كردنآ* باشد و لااقلآ* هفتهآ*ايآ* يكبار آنها را پاكآ* كرد.
  مادهآ* 149: وسايلآ* خودكاريآ* بايد رويآ* ماشينآ*هايآ* تراشآ* نصبآ* شود تا بهآ* محضآ* اينكهآ* دستگاهآ*هايآ* گيرندهآ* گرد و غبار از كار بيفتد ماشينآ*هايآ* مزبور خود بخود متوقفآ* گردد.
  مادهآ* 150: چنانچهآ* بكار بردنآ* كلاهكآ* دستگاهآ* مكندهآ* بهآ* علتآ* حجمآ* زياد مواديآ* كهآ* بايد تراشيدهآ* شود و همچنينآ* بكار بردنآ* ابزار تراشآ* مقدور نباشد عملآ* تراشآ* بايد با چرخآ* سمبادهآ* دندانهآ* دار كهآ* سرعتآ* محيطيآ* آنآ* از 6 متر در ثانيهآ* تجاوز ننمايد انجامآ* گيرد.

  فصل 12 - ماشين‎هاي تراش قابل حمل
  مادهآ* 151: تسمهآ*هايآ* انتقالآ* نيرو بهآ* بادزنآ* و تهويهآ* باد ذوزنقهآ* و متعدد باشد.
  مادهآ* 152: ماشينآ*هايآ* تراشآ* قابلآ* حملآ* را فقطآ* بايد در محوطهآ*هايآ* مخصوصآ* محصور كهآ* مجهز بهآ* دستگاهآ* مكندهآ* طبقآ* مواد 145 تا 149 اينآ* آيينآ*نامهآ* باشد بكار برد.

  فصلآ* 13- نابود كردنآ* ضايعاتآ* ماگنزيومآ*
  مادهآ* 153: گرد و غبار و ضايعاتآ* ماگنزيومآ* را بايد در زمينيآ* كهآ* بيشآ* از سيآ* متر از محلآ* ساختمانآ*ها فاصلهآ* داشتهآ* باشد گستردهآ* و آتشآ* زد.

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 5. #5
  2006/03/24
  ECA
  2,425
  248

  پاسخ : آيينآ* نامهآ* حفاظتي مواد خطرناكآ* و مواد قابلآ* اشتعالآ* و مواد قابلآ* انفجار

  فصلآ* 14- بستهآ* بنديآ*
  مادهآ* 154: ماگنزيومآ* و آلياژهايآ* آنآ* را كهآ* بهآ* شكلآ* برادهآ* و يا پودر هستند فقطآ* در ظروفآ* سر بستهآ* غير قابلآ* احتراقآ* بايد حملآ* و نقلآ* نمود.
  مادهآ* 155: بهآ* هريكآ* از ظروفآ* ماگنزيومآ* اخطاريهآ*ايآ* بهآ* مضمونآ* ذيلآ* بايد الصاقآ* شود احتياطآ* ماگنزيومآ* در صورتآ* بروز حريقآ* بهآ*وسيلهآ* شنآ* و ماسهآ* خشكآ* آتشآ* را خاموشآ* كنيد بكار بردنآ* آبآ* و دستگاهآ* آتشآ* نشانيآ* ممنوعآ* استآ*.
  مادهآ* 156: در اطاقآ*هاييآ* كهآ* ماگنزيومآ* و آلياژهايآ* آنآ* بهآ*صورتآ* پودر و يا برادهآ* نگاهداريآ* ميآ*شود بايد از نگاهداريآ* مواد قابلآ* اشتعالآ* سبكآ* خودداريآ* كرد.

  فصلآ* 15- وسايلآ* حفاظتآ* انفراديآ*
  مادهآ* 157: برايآ* كليهآ* كارگرانيآ* كهآ* با گرد و يا برادهآ* ماگنزيومآ* و آلياژهايآ* آنآ* تماسآ* دارند بايد البسهآ* و وسايلآ* حفاظتآ* انفراديآ* مناسبآ* و نسوز تهيهآ* شود.
  مادهآ* 158: لباسآ*هايآ* حفاظتيآ* كارگرانآ* بايد هر روز بهآ*وسيلهآ* شخصآ* مسئوليآ* در هوايآ* آزاد گردگيريآ* شود.

  فصلآ* 16- تجهيزاتآ* الكتريكيآ*
  مادهآ* 159: كليهآ* دستگاهآ*ها و تجهيزاتآ* الكتريكيآ* در اينگونهآ* كارگاهآ*ها بايد با مقرراتآ* مربوطآ* آيينآ*نامهآ* حفاظتيآ* تاسيساتآ* الكتريكيآ* تطبيقآ* نمايد.

  قسمتآ* هفتمآ* - سلولوييد و مواد سلولوييددار

  فصلآ* 1- اجازهآ* توليد و نگهداريآ*
  مادهآ* 160: توليد و نگهداريآ* سلولوييد و مواد سلولوييددار فقطآ* بايد در نقاطآ* و تحتآ* شرائطيآ* صورتآ* گيرد كهآ* از طرفآ* مقامآ* فنيآ* صلاحيتدار تصويبآ* شدهآ* باشد.

  فصلآ* 2- كارگاهآ*هايآ* سلولوييد
  مادهآ* 161: كارگاهآ* بايد در ساختمانآ* يكآ* طبقهآ* واقعآ* و دارايآ* شرائطآ* زير باشد:
  الفآ* - كفآ* و سقفآ* و بدنهآ* آنآ* در مقابلآ* حريقآ* و همچنينآ* فشار حاصلهآ* از گازهايآ* حريقآ* مقاومتآ* داشتهآ* باشد.
  بآ* - كفآ* كارگاهآ* قابلآ* شستشو و فاقد هر گونهآ* شكستگيآ*، تركآ*، سوراخآ* و يا حفرهآ* باشد.
  جآ* - پنجرهآ*هايآ* كارگاهآ*، بايد بهآ*سهولتآ* بهآ*طرفآ* خارجآ* باز شود و در مقابلآ* آنآ* موانعيآ* از قبيلآ* نردهآ* و شبكهآ* وجود نداشتهآ* باشد و دسترسيآ* بآنآ* سهلآ* باشد.
  د - درهايآ* كارگاهآ* بايد در برابر آتشآ* مقاومتآ* داشتهآ* باشد و بخوديآ* خود بستهآ* و بهآ*سهولتآ* بهآ* سمتآ* خارجآ* باز شوند.
  مادهآ* 162: در هر يكآ* از كارگاهآ*ها بايد حداقلآ* دو راهآ* فرار وجود داشتهآ* باشد اينآ* راهآ*هايآ* فرار بايد طوريآ* باشد كهآ* بتوانآ* بهآ*آسانيآ* محلآ* كار را تركآ* كرد و ضمناً مسير آنآ* اطاقآ*هاييآ* كهآ* سلولوييد و مواد سلولوييد دار در آنآ* وجود دارد نباشد.

  فصلآ* 3- تجهيزاتآ* و وسايلآ* آتشآ* نشانيآ*
  مادهآ* 163: تعداد كافيآ* سطلآ* لولهآ* و شير آبآ* و وسايلآ* مناسبآ* ديگر آتشآ* نشانيآ* منجملهآ* پتوهايآ* ضد حريقآ* بايد پيوستهآ* در داخلآ* و يا در مجاورتآ* اطاقآ*هايآ* كار موجود باشد.

  فصلآ* 4- كار با ماشينآ*
  مادهآ* 164: هنگامآ* انجامآ* عملياتيآ* از قبيلآ* رد كردن،آ* سوراخآ* كردنآ*، آسيابآ* كردنآ*، رندهآ* كردنآ* و يا خورد كردنآ* سلولوييد بايد ابزارها را بهآ*وسيلهآ* جريانآ* آبآ* سرد خنكآ* نگهداشتآ*.
  مادهآ* 165: برايآ* گرمآ* كردنآ* سلولوييد يا حرارتآ* دادنآ* پرسآ*هايآ* قالبآ*گيريآ* آنآ* بايد فقطآ* از بخار آبآ* يا آبآ* داغآ* و يا نيرويآ* برقآ* استفادهآ* كرد.
  مادهآ* 166: درجهآ* حرارتآ* دستگاهآ*هاييآ* كهآ* برايآ* اينآ* منظور بكار ميآ*رود نبايد از 115 درجهآ* سانتيگراد (240 درجهآ* فارنهايتآ*) تجاوز نمايد.
  مادهآ* 167: وسايلآ* گرمآ* كنندهآ* الكتريكيآ* بايد بهآ*قسميآ* ساختهآ* شدهآ* باشد:
  الفآ* - سلولوييد نتواند با قسمتآ*هايآ* حاويآ* جريانآ* نيرو يا قسمتآ*هايآ* سرخآ* شدهآ* از برقآ* تماسآ* حاصلآ* نمايد.
  بآ* - وقتيآ* كهآ* ميزانآ* حرارتآ* بهآ* 115 درجهآ* سانتيگراد (240 فارنهايتآ*) برسد جريانآ* برقآ* بطور خودكار قطعآ* گردد.

  فصلآ* 5- مقدار سلولوييد در اطاقآ*هايآ* مختلفآ* كارگاهآ*
  مادهآ* 168: مقدار سلولوييد و مواد خامآ* آنآ* در هر اطاقآ* بايد حداقلآ* مورد لزومآ* برايآ* انجامآ* عملياتآ* باشد.
  مادهآ* 169: مواد اضافيآ* سلولوييد بايد بطور خودكار در حينآ* توليد و يا در فواصلآ* مختلفآ* در هر نوبتآ* كار جمعآ* آوريآ* و از اطاقآ* كار خارجآ* شود.
  چنانچهآ* عملآ* جمعآ* آوريآ* بطور خودكار صورتآ* نگيرد بايد اينآ* مواد را در ظرفآ* نسوز جايآ* داد مشروطآ* بر آنكهآ* ظروفآ* مزبور دارايآ* درهاييآ* باشد كهآ* بهآ*آسانيآ* بستهآ* و كاملاً مسدود شود و در صورتيآ* كهآ* سلولوييد بهآ*صورتآ* دانهآ*هايآ* ريز باشد اينآ* ظروفآ* بايد محتويآ* مقدار كافيآ* آبآ* باشد بهآ*قسميآ* كهآ* مواد سلولوييديآ* در زير آبآ* قرار گيرد.
  مادهآ* 170: ضايعاتآ* مواد سلولوييديآ* را بايد در هر نوبتآ* كار يكبار از اطاقآ*هايآ* كار خارجآ* ساختآ* و در ظروفآ* مناسبآ* در محلآ* امنيآ* انبار كرد.
  مادهآ* 171: از آتشآ* زدنآ* ضايعاتآ* سلولوييد در كورهآ*ها و نقاطآ* سر بستهآ* بايد احتراز كرد.

  فصلآ* 6- نظافتآ* و تعميراتآ* كارگاهآ*
  مادهآ* 172: محلآ* كار بايد هر روز جارو شود و لااقلآ* هفتهآ*ايآ* يكبار كاملاً تميز گردد.
  مادهآ* 173: از استعمالآ* هر گونهآ* وسيلهآ* نظافتآ* كهآ* ممكنآ* استآ* ايجاد جرقهآ* نمايد بايد خودداريآ* گردد.
  مادهآ* 174: هر گونهآ* تعميراتآ* و كارهاي مشابهآ* كهآ* امكانآ* توليد جرقهآ* در آنآ* برود نبايد در فاصلهآ* كمتر از 5 متر از محليآ* كهآ* در آنآ* سلولوييد وجود دارد صورتآ* گيرد.

  فصلآ* 7- اشياء ساختهآ* شدهآ* از سلولوييد
  مادهآ* 175: اشياء ساختهآ* شدهآ* از سلولوييد و يا آنهاييآ*كهآ* در ساختمانآ* آنآ* سلولوييد بكار رفتهآ* بايد در اولينآ* فرصتآ* از اطاقآ*هايآ* كار خارجآ* گردد.
  مادهآ* 176: در هيچآ* مورد نبايد بيشآ* از 1000 كيلوگرم فيلمآ* سلولوييد يا 4000 كيلو گرمآ* سلولوييد بهآ* اشكالآ* مختلفآ* در يكآ* اطاقآ* انبار گردد.

  فصلآ* 8- دريچهآ*هايآ* خروجآ* گاز
  مادهآ* 177: اطاقآ*هايآ* گاز و انبارهايآ* سلولوييد بايد دارايآ* دريچهآ* خروجآ* گاز باشند كهآ* با كمترينآ* فشار در موقعآ* وقوعآ* انفجار باز شوند اينآ* دريچهآ*ها ممكنآ* استآ* در سقفآ* يا ديوار قرار گيرد و بايد برايآ* هر 15 متر مكعبآ* فضا يكآ*متر مربعآ* دريچهآ* در نظر گرفتآ*.
  مادهآ* 178: وضعآ* و محلآ* دريچهآ*هايآ* گاز بايد بهآ*قسميآ* باشد كهآ* در صورتآ* بروز انفجار و حريقآ* موجبآ* وارد آمدنآ* آسيبآ* بهآ* اشخاصآ* و يا خسارتآ* بهآ* ساختمانآ*هايآ* مجاور نگردد.
  مادهآ* 179: بايد دريچهآ*ها را بهآ*وسيلهآ* شيشهآ*هايآ* تار محفوظآ* نمود تا از نفوذ اشعهآ* خورشيد بهآ*داخلآ* انبار و يا كارگاهآ* جلوگيريآ* بعملآ* آيد.

  فصلآ* 9- بستهآ* بنديآ*
  ماده180:اگر برايآ* بسته‎بنديآ* سلولوييد ظروف‎فلزيآ* بكاربرده‎شود اينآ* ظروفآ* بايد بهآ*وسيلهآ* لحيمآ* مسدود و محتوياتآ* هر ظرفآ* بهآ*وسيلهآ* يكآ* ورقآ* نازكآ* عايقآ* حرارتيآ* لفافآ* شود.
  مادهآ* 181: از بكار بردنآ* لاكآ* برايآ* بستهآ*هايآ* محتويآ* سلولوييد بايد خودداريآ* كرد مگر آنكهآ* وسايلآ* بستهآ* بنديآ* از فلز و يا مواد نسوز باشد.
  مادهآ* 182: لحيمآ* كاريآ* و يا لاكآ* و مهر كردنآ* بايد در اطاقيآ* صورتآ* گيرد كهآ* سلولوييد بهآ*صورتآ* باز در آنجا وجود نداشتهآ* باشد.

  فصلآ* 10- فيلمآ*هايآ* بيآ* مصرفآ*
  مادهآ* 183: بريدنآ* فيلمآ*ها بايد با احتياطآ* انجامآ* شود و حتيآ* الامكانآ* در موقعيآ* كهآ* فيلمآ* تَر استآ*، صورتآ* گيرد.
  مادهآ* 184: ماشينآ*هايآ* مخصوصآ* برشآ* فيلمآ* بايد بهآ*قسميآ* نصبآ* و بكار انداختهآ* شود كهآ* موجبآ* ايجاد حريقآ* نگردد.
  مادهآ* 185: هر ماشينآ* برشآ* فيلمآ* را بايد در اطاقيآ* جداگانهآ* نصبآ* و طوريآ* محصور كرد كهآ* در صورتآ* بروز حريقآ* كليهآ* محصولآ* احتراقآ* مستقيماً و بهآ* فوريتآ* از راهآ* دودكشآ* بهآ* فضايآ* آزاد منتقلآ* شود.
  مادهآ* 186: خشكآ* كردنآ* فيلمآ*ها و مواد زائد بايد بهآ*قسميآ* انجامآ* گيرد كهآ* درجهآ* حرارتآ* از 45 درجهآ* سانتيگراد (113 درجهآ* فارنهايتآ*) تجاوز ننمايد. برايآ* جلوگيريآ* از ازدياد درجهآ* حرارتآ* بايد از دستگاهآ*هايآ* خودكار استفادهآ* گردد، ضمناً از خشكانيدنآ* فيلمها بهآ*وسيلهآ* آويختنآ* بهآ* طنابآ* و يا سيمآ* در درونآ* اطاقآ* يا فضايآ* آزاد بايد خودداريآ* شود.
  مادهآ* 187: دستگاهآ* خشكآ* كنآ* فيلمها بايد لااقلآ* روزانهآ* يكبار بكليآ* خاليآ* شود و تمامآ* قسمتآ*هايآ* آنآ* از ذراتآ* و تكهآ*هايآ* فيلمآ* پاكآ* گردد.
  مادهآ* 188: هر يكآ* از كارهايآ* زير بايد در اطاقآ*هايآ* جداگانهآ* انجامآ* گيرد و استفادهآ* از آنآ* اطاقآ*ها برايآ* امور ديگر مجاز نخواهد بود.
  الفآ* - تفكيكآ* و حلقهآ* كردنآ* فيلمهايآ* شستهآ* شدهآ*.
  بآ* - شستنآ* فيلمآ*هايآ* حلقهآ* نشدهآ*.
  جآ* - خشكآ* كردنآ* فيلمآ*هايآ* حلقهآ* نشدهآ*.
  د - بستهآ* بنديآ* فيلمآ*هايآ* شستهآ* شدهآ*.

  قسمتآ*هشتم- نگهداريآ*كاربيد (كلسيمآ*كاربيدياكربنآ*دو لسيمآ*)و تهيهآ* استيلن
  آ*
  فصلآ* 1- شرائطآ* نگاهداريآ* كاربيد و تهيهآ* استيلنآ*
  مادهآ* 189: نگاهداريآ* و انبار كردنآ* كاربيد و توليد استيلنآ* فقطآ* بايد در نقاطآ* و تحتآ* شرائطيآ* صورتآ* گيرد كهآ* مورد تصويبآ* مقامآ* فنيآ* صلاحيتدار باشد.
  مادهآ* 190: توليد و نگاهداريآ* و حملآ* و نقلآ* گاز با فشار بيشآ* از 5/1 كيلوگرمآ* بر سانتيمتر مربعآ* (22 پوند بر اينچآ* مربعآ*) ممنوعآ* استآ* ومگر اينكهآ* اينآ* عملآ* در ظروفآ* مخصوصيآ* انجامآ* گيرد كهآ* در آنها مادهآ* متحللآ* متجانسآ* وجود داشتهآ* استنآ* بطور محلولآ* در استنآ* نگهداريآ* شود. (بجايآ* استنآ* ميآ*توانآ* حلالآ* مناسبآ* ديگريآ* با اجازهآ* مقامآ* فنيآ* صلاحيتدار بكار برد.)
  مادهآ* 191: تهيهآ* و نگهداريآ* و حملآ* و نقلآ* استيلنآ* مايعآ* اكيداً ممنوعآ* استآ*.
  مادهآ* 192: نكاتآ* زير بايد در مورد انبار نگاهداريآ* كاربيد رعايتآ* گردد.
  الفآ* - ساختمانآ* با مصالحآ* مقاومآ* در مقابلآ* حريقآ* بنا شدهآ* و عاريآ* از رطوبتآ* و دارايآ* تهويهآ* منظمآ* با هوايآ* خشكآ* باشد.
  بآ* - ديوارها و كفآ* ساختمانآ* در مقابلآ* آبآ* غير قابلآ* نفوذ بودهآ* و سقفآ* آنآ* از مصالحآ* سبكآ* ساختهآ* شود.
  جآ* - يكآ* بدنهآ* ساختمانآ* لااقلآ* بهآ* فضايآ* باز مربوطآ* باشد.
  د - ارتباطآ* انبار بهآ* ديگر قسمتآ*هايآ* بنا بايد بهآ*وسيلهآ* درهايآ* مقاومآ* در مقابلآ* حريقآ* كهآ* بطور خودكار بستهآ* شود تامينآ* گردد.
  هـ- انبار بايد فاقد زير زمينآ* يا قسمتآ*هايآ* تحتانيآ* بنا باشد.
  مادهآ* 193: رويآ* كليهآ* درهايآ* انبار كاربيد بايد اخطاريهآ*ايآ* واضحآ* و مشخصآ* بهآ* مضمونآ* زير نصبآ* گردد:
  «انبار كاربيد! ورود اشخاصآ* غير مجاز ممنوعآ* استآ*. استعمالآ* آبآ* برايآ* اطفايآ* حريقآ* اكيداً ممنوعآ* استآ*».

  فصلآ* 2- ظروفآ* يا مخازنآ* كاربيد
  مادهآ* 194: كاربيد را بايد در ظروفآ* سر بستهآ* كهآ* در مقابلآ* آبآ* و هوا غير قابلآ* نفوذ باشد نگهداريآ* كرد اينآ* ظروفآ* بايد دارايآ* دريآ* باشد كهآ* پسآ* از برداشتآ* قسمتيآ* از كاربيد بتوانآ* آنرا دوبارهآ* بستآ* تا بقيهآ* كاربيد از هوا و رطوبتآ* محفوظآ* بماند.
  مادهآ* 195: بكار بردنآ* ابزار و ادواتآ* گرمآ* يا ابزاريآ* كهآ* قادر بهآ* ايجاد جرقهآ* باشد و همچنينآ* وارد كردنآ* ضربهآ* برايآ* گشودنآ* ظروفآ* محتويآ* كاربيد ممنوعآ* استآ*.

  فصلآ* 3- خاكآ* كاربيد
  مادهآ*196:خاكآ* كاربيد غيرقابلآ* مصرفآ* را بايد بادقتآ* و مواظبتآ* كاملآ* از ظروف‎ محتويآ* كاربيد پاك‎كرد و با ده‎برابر وزنشآ* آبآ* درهوايآ* آزاد و دور از هرگونهآ* شعلهآ* بيآ* اثر ساختآ*.

  فصلآ* 4- ميزانآ* مجاز ناخالصيآ* استيلنآ* و كاربيد
  مادهآ* 197: ميزانآ* ناخالصيآ*هايآ* خطرناكآ* كاربيد كهآ* برايآ* تهيهآ* استيلنآ* بكار ميآ*رود نبايد از حد مجاز تجاوز نمايد.
  گاز استيلنآ* مورد مصرفآ* در صنعتآ* نبايد دارايآ* بيشآ* از نيمآ* در هزار حجميآ* هيدروژنآ* فسفرهآ* و بيشآ* از 5/1 در هزار حجميآ* هيدروژنآ* سولفورهآ* باشد.

  فصلآ* 5- محلآ* نگهداريآ* دستگاهآ* مولد استيلنآ*
  مادهآ* 198: دستگاهآ*هايآ* ثابتآ* مولد استيلنآ* و دستگاهآ*هايآ* تصفيهآ* و ذخيرهآ* آنآ* بايد در فضايآ* باز و يا در اماكنيآ* كهآ* دارايآ* تهويهآ* منظمآ* و دارايآ* خصوصياتآ* زير باشد مستقر گردد.
  الف- مدخلآ*هايآ* آنآ* بيشآ* از 5/1متر از مدخلآ*هايآ* ساختمانآ*هايآ* مجاور فاصلهآ* داشتهآ* باشد.
  بآ* - سقفآ* آنآ* از مصالحآ* سبكآ* و نسوز ساختهآ* شدهآ* باشد.
  مادهآ* 199: محلآ* ژانراتور استيلنآ* واقعآ* در داخلآ* ساختمانآ*ها بايد بهآ* قسمتيآ* ساختهآ* شود كهآ* سرايتآ* و توسعهآ* حريقآ* بهآ* ساير قسمتآ*هايآ* ساختمانآ* امكانآ*پذير نباشد.

  فصلآ* 6- تجهيزاتآ* الكتريكيآ*
  مادهآ* 200: وسايلآ* الكتريكيآ* و لوازمآ* روشناييآ* كهآ* در توليد و يا نگهداريآ* استيلنآ* بكار ميآ*رود بايد از نظر جلوگيريآ* از انفجار و حريقآ* از نوعآ* مناسبآ* باشد.

  فصلآ* 7- خطر استعمالآ* دخانياتآ* و آتشآ*هايآ* روباز
  مادهآ* 201: استعمالآ* دخانياتآ* و همراهآ* داشتنآ* آتشآ* و چراغآ* شعلهآ* دار، اشياء گداختهآ* و داغآ*، كبريتآ* و فندكآ* و هر گونهآ* مواد و اشياييآ* كهآ* بتواند موجبآ* حريقآ* و انفجار گردد در فاصلهآ*ايآ* كمتر از 5 متر از محوطهآ* و اطاقآ*هايآ* ژنراتور استيلنآ* ممنوعآ* استآ*.
  تبصرهآ* - ممنوعيتآ* در اينآ* مادهآ* بايد بهآ*وسيلهآ* اخطاريهآ*ايآ* در نقاطآ* مناسبآ* خارجآ* از اطاقآ*ها بهآ* اطلاعآ* عمومآ* برسد.

  فصلآ* 8- مشخصاتآ* مولدهايآ* استيلنآ* (ژنراتورها)
  مادهآ* 202: مولدهايآ* استيلنآ* بايد دارايآ* شرائطآ* زير باشد:
  الفآ* - از فلز نوعآ* مرغوبآ* ساختهآ* شود و قسمتآ*هاييآ* از آنآ* كهآ* از مسآ* ساختهآ* شدهآ* استآ* با استيلنآ* در تماسآ* نباشد.
  بآ* - مقاومتآ* كافيآ* در برابر فشار داشتهآ* باشد.
  جآ* - افزودنآ* آبآ* بهآ*داخلآ* ژنراتور بدونآ* آنكهآ* گاز استيلنآ* فرار كند امكانآ* داشتهآ* باشد.
  د - فضايآ* مخصوصآ* هوا بحد امكانآ* كوچكآ* باشد.
  هـ- در صورتيآ* كهآ* ژنراتور استيلنآ* دارايآ* كلاهكآ* متحركآ* باشد تجزيهآ* كاربيد نبايد مستقيماً زير اينآ* كلاهكآ* انجامآ* شود.
  مادهآ* 203: در مورد مولدهايآ* غير خودكار هر گونهآ* جريانآ* آبآ* و لبريز شدنآ* آنآ* بايد مشهود و آشكار باشد.
  مادهآ* 204: مولدهايآ* استيلنآ* بايد دارايآ* پلاكيآ* خوانا و بادوامآ* مشتملآ* بر نكاتآ* زير باشد.
  الفآ* - ميزانآ* كاربيديآ* كهآ* بايد بكار رود و حداكثر وزنآ* مجاز برايآ* هر بارگيريآ*.
  بآ* - حداكثر مجاز توليد استيلنآ* در ساعتآ*.
  جآ* - حداكثر فشار مجاز مولد در موقعآ* كار.
  د - مشخصاتآ* و شمارهآ* نوعآ* مولد و تاريخآ* بهرهآ* برداريآ* از آنآ*.
  هـ- نامآ* و نشانيآ* كارخانهآ* سازندهآ* يا موسسهآ* توزيعآ* كنندهآ* آنآ*.

  فصلآ* 9- وسايلآ* تغذيهآ* خودكار
  مادهآ* 205: مولدهايآ* ثابتآ* استيلنآ* بايد مجهز بهآ*وسايلآ* خودكار برايآ* تغذيهآ* كاربيد باشد.

  فصلآ* 10- ارتباطآ* بهآ* مخازنآ* آبآ*
  مادهآ* 206: چنانچهآ* مولد استيلنآ* مجهز بهآ* وسائليآ* برايآ* سرريز شدنآ* آبآ* نباشد و يا دريچهآ* خودكار برايآ* كنترلآ* سطحآ* آبآ* در ژنراتور نداشتهآ* باشد بايد:
  الفآ* - آبآ* از مخزنآ* اصليآ* بهآ* ژنراتور با ارتباطآ* دائمآ* مربوطآ* شدهآ* باشد.
  بآ* - كنترلآ* آبآ* بهآ*وسيلهآ* نصبآ* يكآ* لولهآ* آبآ* نما در 5 سانتيمتريآ* بالايآ* مدخلآ* آبآ* بهآ* ژنراتور بعملآ* آيد.

  فصلآ* 11- مختلفهآ* گاز
  مادهآ*207:ژنراتورهايآ* استيلنآ* با سرپوشآ* متحركآ*بايد مجهز به‎دستگاهآ* خودكاريآ* باشدكهآ* بتواندعملآ* تغذيه‎ژنراتور را قبلآ* ازآنكهآ* سرپوشآ* محفظهآ* بهآ* انتهايآ* مسير برسد متوقفآ* سازد.
  مادهآ* 208: سرپوشآ* ژنراتور بايد با آزاديآ* و بدونآ* انحرافآ* قادر بهآ* حركتآ* باشد و با جدار اصليآ* لااقلآ* 5 سانتيآ* متر فاصلهآ* داشتهآ* باشد.

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 6. #6
  2006/03/24
  ECA
  2,425
  248

  پاسخ : آيينآ* نامهآ* حفاظتي مواد خطرناكآ* و مواد قابلآ* اشتعالآ* و مواد قابلآ* انفجار

  فصلآ* 12- فشارسنجآ*
  مادهآ* 209: ژنراتورهاييآ* كهآ* تنظيمآ* فشار در آنآ* بهآ*وسيلهآ* ستونآ* آبآ* انجامآ* نميآ*گيرد بايد مجهز بهآ* فشار سنجآ* قابلآ* اعتماد باشد.
  مادهآ* 210: حداكثر فشار مجاز بايد رويآ* صفحهآ* فشار سنجآ* بهآ*وسيلهآ* علامتآ* قرمزيآ* نشانآ* دادهآ* شود و درجهآ* بنديآ* فشار سنجآ* بايد لااقلآ* 50 بيشتر از حداكثر فشار مجاز باشد.
  مادهآ* 211: ژنراتورهاييآ* كهآ* تنظيمآ* فشار آنها بهآ*وسيلهآ* ستونآ* آبآ* انجامآ* نميآ*گيرد بايد لااقلآ* يكآ* دريچهآ* اطمينانآ* با شرائطآ* زير داشتهآ* باشد.
  الفآ* - در صورتيآ* كهآ*فشار كار از حداكثر مجاز (1/0 كيلوگرمآ* بر سانتيمتر مربعآ*) كمتر شود خودبخود بستهآ* گردد.
  بآ* - ساييدگيآ*، زنگآ* زدگيآ*، كثافتآ* رطوبتآ* و غيرهآ* اختلافيآ* در كار آنآ* ايجاد نكند.
  جآ* - بهآ*سهولتآ* نتوانآ* رگلاژ آنآ* را بهمآ* زد.
  مادهآ* 212: دريچهآ* اطمينانآ* مولدهايآ* ثابتآ* بايد متصلآ* بهآ* لولهآ*ايآ* باشد كهآ* گاز را بهآ* نقطهآ*ايآ* از فضايآ* آزاد انتقالآ* دهد كهآ* لااقلآ* 5/3 متر بالاتر از سطحآ* زمينآ* بودهآ* و از محلآ* شعلهآ* در ابنيهآ* و يا آتشآ*هايآ* روباز و مواد قابلآ* اشتعالآ* لااقلآ* 5 متر فاصلهآ* داشتهآ* باشد.

  فصلآ* 13- لولهآ*هايآ* اطمينانآ*
  مادهآ* 213: مولدهايآ* ثابتآ* استيلنآ* با فشار كمآ* بايد مجهز بهآ* لولهآ*هايآ* اطمينانآ* باشد كهآ* از بالا رفتنآ* گاز در ژنراتور جلوگيريآ* بعملآ* آيد.
  مادهآ* 214: لولهآ*هايآ* اطمينانآ* مولدهايآ* ثابتآ* بايد:
  الفآ* - بهآ*قسميآ* نصبآ* شود كهآ* گازهايآ* متراكمآ* را دوبارهآ* بهآ* ژنراتور بازگرداند.
  بآ* - دارايآ* عوامليآ* كهآ* جريانآ*گازرا متوقفآ* كند نباشد.
  جآ* - قطر آنآ* لااقلآ* برابر قطر لولهآ*هايآ* انتقالآ* گاز باشد.

  فصلآ* 14- دريچهآ*هايآ* قطعآ* گاز
  مادهآ* 215: كليهآ* مولدهايآ* استيلنآ* بايد بهآ* يكآ* دستگاهآ* قطعآ* كنندهآ* گاز كهآ* در دسترسآ* قرار دارد مجهز باشد.

  فصلآ* 15- دستگاهآ*هايآ* فشار افزا (كمپرسور)
  مادهآ* 216: موتورهايآ* الكتريكيآ* دستگاهآ*هايآ* فشارافزا بايد در خارجآ* محلآ* دستگاهآ* مولد نصبآ* و محور انتقالآ* حركتآ* بهآ*وسايلآ* مخصوصيآ* آبآ* بنديآ* شود تا گاز از جدار دستگاهآ* بهآ* خارجآ* نفوذ نكند.
  مادهآ* 217: دستگاهآ*هايآ* مذكور در مادهآ* فوقآ* بايد از نوعيآ* باشد كهآ* بهآ* تصويبآ* مقامآ* فنيآ* صلاحيتدار رسيدهآ* و مجهز به‎وسايلآ* تعديلآ* فشار باشد تا فشار متجاوز از 5/1كيلوگرمآ* بر‎ سانتيمتر مربعآ* را بهآ* وسيلهآ* انتقال‎ گاز به ‎هوايآ* آزاد و يا بازگرداندنآ*‎ گاز به ‎منبعآ* اصليآ* تعديلآ*‎ نمايد.
  مادهآ* 218: دستگاهآ*هايآ* مذكور در مادهآ* 216 بايد بهآ*وسيلهآ* آبآ* خنكآ* شود و جريانآ* آبآ* در دستگاهآ* نمودار باشد و يا شاملآ* وسايلآ* خودكاريآ* باشد تا در صورتآ* وجود نقصيآ* در دستگاهآ* خنكآ* كنندهآ* دستگاهآ* فشارافزا را متوقفآ* سازد.
  مادهآ* 219: در محلآ* خروجآ* گاز از دستگاهآ* فشارافزا بايد يكآ* سوپاپآ* يكآ* طرفهآ* و يا سوپاپآ* هيدروليكآ* برايآ* جلوگيريآ* از برگشتآ* شعلهآ* تعبيهآ* شود.
  مادهآ* 220: مولدهايآ* استيلنآ* بايد مجهز بهآ* دستگاهآ* تصفيهآ* كنندهآ* با ظرفيتآ* كافيآ* باشد.
  مادهآ* 221: مواد تصفيهآ* كنندهآ* نبايد:
  الفآ* - عبورگازاستيلنآ* را كند نمايد.
  بآ*- درنتيجهآ*اختلاطآ* با استيلنآ* مخلوطآ* قابلآ* انفجار تشكيلآ* دهدو ياباعثآ*خوردگيآ* ظرفآ* شود.

  فصلآ* 16- سوپاپآ*هايآ* هيدروليكآ*
  مادهآ* 222: در هر قسمتآ* از محلآ* عبور گاز در شبكهآ* تقسيمآ* استيلنآ* بايد يكآ* سوپاپآ* هيدروليكآ* يا وسيلهآ* مشابهيآ* نصبآ* گردد تا:
  الفآ* - مانعآ* ورود گاز اكسيژنآ* يا هوا بهآ*داخلآ* مولد يا مخزنآ* گاز گردد.
  بآ* - از انفجار داخليآ* كهآ* در اثر اختلاطآ* اكسيژنآ* و استيلنآ* ايجاد ميآ*شود جلوگيريآ* كند.
  جآ* - از رسيدنآ* شعلهآ* بهآ*داخلآ* ژنراتور جلوگيريآ* شود.
  مادهآ* 223: گازومترهاييآ* كهآ* ظرفيتآ* آنها بيشتر از 300 ليتر باشد بايد بهآ*وسيلهآ* يكآ* سوپاپآ* هيدروليكآ* يا وسيلهآ* مشابهآ* از ژنراتور مجزا گردد.
  مادهآ* 224: سوپاپآ*هايآ* هيدروليكآ* بايد بهآ*قسميآ* ساختهآ* و نصبآ* شود كهآ* بهآ*آسانيآ* بتوانآ* آنها را باز و معاينهآ* كرد.

  فصلآ* 17- مخازنآ* مخصوصآ* رسوباتآ* و لايآ*
  مادهآ* 225: هر مولد ثابتآ* استيلنآ* بايد بهآ*وسيلهآ* يكآ* مجرايآ* روباز بهآ* يكآ* حفرهآ* و يا مخزنآ* مخصوصآ* لايآ* و رسوباتآ* متصلآ* باشد.
  مادهآ* 226: حفرهآ*ها و مخازنآ* مخصوصآ* لايآ* و رسوباتآ* بايد بهآ*وسيلهآ* نردهآ* محصور گردد.

  فصلآ* 18- تعليمآ* كارگرانآ*
  مادهآ* 227: كار كردنآ* با مولدهايآ* استيلنآ* فقطآ* برايآ* اشخاصيآ* مجاز خواهد بود كهآ* قبلاً تعليماتآ* لازمآ* ديدهآ* باشند.
  مادهآ* 228: مقرراتآ* و دستورهايآ* مربوطآ* بهآ* روشآ* گاز و مراقبتآ* از تاسيساتآ* مولد استيلنآ* بايد از طرفآ* كارفرما تهيهآ* و در نقاطآ* مشخصآ* كارخانهآ* برايآ* اطلاعآ* عمومآ* كاركنانآ* نصبآ* و دقيقاً مورد اجرا گذاشتهآ* شود.

  فصلآ* 19- حدود و شرائطآ* كار
  مادهآ*229:مقدار توليدگاز هر مولداستيلنآ* نبايد ازميزانيآ* كهآ* درپلاكآ* آنآ* قيدشدهآ* تجاوز نمايد.
  مادهآ* 230: فشار در مولدهايآ* ثابتآ* و خودكار استيلنآ* يا در گازومترهايآ* آنآ* نبايد از 5/1 كيلوگرمآ* بر سانتيمتر مربعآ* تجاوز نمايد.
  مادهآ* 231: رسانيدنآ* كاربيد و آبآ* بهآ* مولد بايد بهآ* نحويآ* تنظيمآ* گردد كهآ* حرارتآ* آبآ* سرد كنندهآ* و آبآ* توليد كنندهآ* از 60 درجهآ* سانتيگراد تجاوز ننمايد.
  مادهآ* 232: كاربيد بايد كاملاً در مولد استيلنآ* تجزيهآ* شود و لايآ* و رسوباتآ* آهكآ* حاصلهآ* قادر بهآ* توليد گاز نباشد.
  مادهآ* 233: قبلآ* از بارگيريآ* مجدد در مولدهايآ* ثابتآ* استيلنآ* بايد لايآ* و رسوباتآ* قبليآ* را از مولد خارجآ* ساختآ* و بدنهآ* داخليآ* آنآ* را با آبآ* شستآ*.
  مادهآ* 234: هنگامآ* بارگيريآ* بايد مخزنآ* آبآ* مولد را پر نگهداشتآ* تا از خطر انفجار مخلوطآ* هوا و گاز استيلنآ* و همچنينآ* خطر كمبود آبآ* جلوگيريآ* بعملآ* آيد.
  ماده235:بكاربردنآ* كاربيدهايآ* آب‎ديدهآ* و نيمآ*‎مصرفآ* شدهآ* در مولدهايآ* استيلنآ* ممنوعآ* استآ*.
  مادهآ* 236: اضافهآ* كردنآ* وزنهآ* رويآ* سرپوشآ* متحركآ* مولدهايآ* استيلنآ* ممنوعآ* استآ*.
  مادهآ* 237: نزديكآ* كردنآ* هر گونهآ* شعلهآ* بهآ* تاسيساتآ* توليديآ* ممنوعآ* استآ*.
  مادهآ* 238: قبلآ* از بكار انداختنآ* مولدهايآ* استيلنآ* بايد مراقبتآ* شود كهآ* همهآ* قسمتآ*هايآ* آنآ* عاريآ* از يخآ* زدگيآ* باشد.
  مادهآ* 239: چنانچهآ* نخواهند از مولدهايآ* استيلنآ* در فصلآ* سرما و يخآ* بندانآ* بهرهآ* برداريآ* كنند بايد پسآ* از خروجآ* گاز و اتمامآ* كاربيد آبآ* آنآ* را خارجآ* و مولد را دقيقاً پاكآ* كنند.
  مادهآ* 240: درصورتيآ* كهآ* تاسيساتآ* توليد استيلنآ* يخآ* بزند بايد فقطآ* بهآ*وسيلهآ* آبگرمآ* و يا بخار آبآ* در رفعآ* آنآ* اقدامآ* كرد.

  فصلآ* 20- مولدهايآ* قابلآ* حملآ* استيلنآ* (غير ثابتآ*)
  مادهآ* 241: استفادهآ* از مولدهايآ* قابلآ* حملآ* در شرائطآ* زير مجاز نميآ*باشد:
  الفآ* - در اطاقآ*هاييآ* كهآ* حجمآ* آنآ* كمتر از 50 برابر ظرفيتآ* توليد گاز مولدهايآ*
  موجود در آنآ* اطاقآ*ها باشد.
  بآ* - در اطاقآ*هاييآ*كهآ* ارتفاعآ* آنآ*ها كمتر از 3 متر باشد و يا فاصلهآ* مولد از هر مادهآ* قابلآ* اشتعاليآ* كمتر از سهآ* متر باشد.
  مادهآ* 242: پاكآ* كردنآ* و شارژ كردنآ* مولدهايآ* قابلآ* حملآ* استيلنآ* و آزاد كردنآ* گاز آنآ* در هوا بايد در خارجآ* ساختمانآ* صورتآ* گيرد.
  مادهآ* 243: مولدهايآ* قابلآ* حملآ* استيلنآ* را هنگاميآ* كهآ* كار نميآ*كنند نبايد در اطاقآ*هاييآ* كهآ* آتشآ* يا شعلهآ* غير محفوظآ* در آنآ* وجود دارد جايآ* داد مگر اينكهآ* كاربيد مولد را خاليآ* و داخلآ* آنآ* را كاملاً پاكآ* كردهآ* باشند.

  فصلآ* 21- تعميراتآ*
  مادهآ* 244: تنظيفآ* و تعمير مولدهايآ* استيلنآ* بايد حتيآ* الامكانآ* در روشناييآ* روز انجامآ* گيرد.
  مادهآ* 245: هر قسمتآ* از تاسيساتآ* توليد استيلنآ* را قبلآ* از تعمير و يا پيادهآ* كردنآ* بايد:
  الفآ* - كاملاً تميز كرد.
  بآ* - كاربيد و ساير رسوباتآ* آنآ* را بهآ* دقتآ* خارجآ* كرد.
  جآ* - كاملاً شستشو داد.
  د - از آبآ* و يا بخار و يا گاز غير قابلآ* احتراقآ* پر كرد.

  فصلآ* 22- تهيهآ* استيلنآ* محلولآ*
  مادهآ* 246: تهيهآ* استيلنآ* محلولآ* تحتآ* نظارتآ* و مسئوليتآ* شخصيآ* بايد انجامآ* گيرد كهآ* دارايآ* معلوماتآ* فنيآ* و تجربهآ* كافيآ* باشد.
  مادهآ* 247: ابنيهآ*ايآ* كهآ* استيلنآ* محلولآ* در آنآ* تهيهآ* ميآ*شود نبايد در مجاورتآ* تاسيساتآ* بزرگآ* صنعتيآ* و يا امكانيآ* كهآ* احتمالآ* خطر حريقآ* در آنآ* زياد استآ* قرارگيرند.
  مادهآ* 248: ابنيهآ*ايآ* كهآ* استيلنآ* محلولآ* در آنآ* تهيهآ* ميآ*شود بايد يكآ* طبقهآ* و از همهآ* طرفآ* قابلآ* دسترسيآ* مامورينآ* آتشآ* نشانيآ* باشد.
  مادهآ* 249: اطاقآ*هايآ* كمپرسور بايد:
  الفآ* - از يكديگر و از اطاقآ*هايآ* مولد استيلنآ* و انبارهايآ* كاربيد فاصلهآ* مناسبيآ* داشتهآ* باشد و يا بهآ*وسيلهآ* ديوارهاييآ* كهآ* در برابر انفجار مقاومتآ* دارد مجزا شدهآ* باشد.
  بآ* - از ساختمانآ*هايآ* مجاور اقلاً 30 متر فاصلهآ* داشتهآ* و در صورتيآ* كهآ* ظرفيتآ* ماهانهآ* كارخانهآ* از 25000 متر مكعبآ* تجاوز نمايد اينآ* فاصلهآ* بايد لااقلآ* پنجاهآ* متر باشد.
  جآ* - در و پنجرهآ* و ساير منافذ ساختمانآ*هايآ* داخلآ* كارگاهآ* كهآ* در آنآ* مواد قابلآ* اشتعالآ* و يا شعلهآ*هايآ* غير محفوظآ* وجود دارد لااقلآ* 5 متر فاصلهآ* داشتهآ* باشد.
  مادهآ* 250: در نقاطآ* مختلفآ* كارخانهآ* پيوستهآ* بايد تعداد كافيآ* وسايلآ* آتشآ* نشانيآ* مناسبآ* آمادهآ* كار نگاهداشتهآ* شود.
  مادهآ* 251: برايآ* اطفاء حريقآ* در نقاطآ* مناسبآ* و خارجآ* از ساختمانآ* بايد منابعآ* كافيآ* آبآ* وجود داشتهآ* باشد.
  مادهآ* 252: محلآ* لولهآ*هايآ* پر كردنآ* گاز در كپسولآ*ها بايد مجهز بهآ* دستگاهآ* آبآ* پاشآ* ثابتآ* خودكار باشد و اينآ* لولهآ*ها بهآ* نحويآ* تقسيمآ* شود كهآ* قسمتآ*هايآ* مختلفآ* آنرا بتوانآ* بطور جداگانهآ* از محلآ*امنيآ* خارجآ* از اطاقآ*هايآ* پركردنآ* گاز بكار انداختآ* و يا متوقفآ* ساختآ*.
  مادهآ* 253: دستگاهآ*هايآ* آبآ* پاشآ* ثابتآ* خودكار و لولهآ*هايآ* پر كردنآ* گاز بايد در فواصلآ* كمتر از يكآ* ماهآ* مورد بازديد قرار گيرد.

  فصلآ* 23- كپسولآ*هايآ* استيلنآ*
  مادهآ* 254: سيلندرهايآ* استيلنآ* و لولهآ*هايآ* پر كردنيآ* آنآ* تابعآ* شرائطآ* و مقرراتآ* آيينآ*نامهآ* حفاظتيآ* ظروفآ* تحتآ* فشار ميآ*باشد.
  مادهآ* 255: فشار و سرعتآ* پر كردنآ* كپسولآ*هايآ* استيلنآ* بايد طوريآ* تنظيمآ* شود كهآ* فشار كپسولآ* هيچگاهآ* از 20 كيلوگرمآ* بر سانتيمتر مربعآ* متجاوز نگردد و همچنينآ* فشار كپسولآ* پر شدهآ* و آمادهآ* فروشآ* از 5/15 كيلوگرمآ* بر سانتيمتر مربعآ* بيشتر نباشد.
  مادهآ* 256: مقامآ* فنيآ* صلاحيتدار در اينآ* آيينآ*نامهآ* وزارتآ* كار و يا مقاميآ* استآ* كهآ* از طرفآ* وزارتآ* كار در هر مورد تعيينآ* ميآ*شود.
  مادهآ* 257: اينآ* آيينآ*نامهآ* كهآ* مشتملآ* بر 8 قسمتآ* و 257 مادهآ* و 12 تبصرهآ* استآ* بهآ* استناد مادهآ* 47 قانونآ* كار تدوينآ* و در جلسهآ* 31/4/42 بهآ* تصويبآ* نهاييآ* رسيدهآ* و قابلآ* اجرا استآ*.  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

موضوعات مشابه

 1. مواد خطرناک در الکترونیک
  توسط ircaspianhero در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2015/11/11, 15:10
 2. تهیه ی مواد تمیز کننده برد
  توسط Alireza-Filter در انجمن مدار چاپی (PCB)
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2015/03/01, 19:09
 3. اثر مواد High-k بر روي ماسفت ها
  توسط محمد نحوی در انجمن مدارهای مجتمع خطی
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2013/08/01, 16:10
 4. مواد فسفرسانس (؟)
  توسط xvu در انجمن مباحث علمی عمومی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012/09/16, 17:04
 5. اثر مواد high-k ????
  توسط mahsa_s در انجمن مباحث دیگر علم الکترونیک
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2009/01/03, 00:10

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •