من تازه کار با ISE یاxilink روشروع کردم ومیخوام با استفاده از یک ضرب کننده دو بیتی ضرب کننده چهار بیتی طراحی کنم اما نتونستم کمک لازمم.