سلام
من قدری درباره ICE)In Circuit Emulator) اطلاعات دارم که چه کاری انجام می دهند
می خواستم بدانم که در حال حاضر برای که مدل های مکیروکنترلر ارائه شده اند

با تشکر