با سلام

آمپرمترهاي ديجيتال مقادير آمپر كم مانند 2 آمپر را صحيح نمابش نميدهند ( اتصال بدون CT ) براي اصلاح آن چه كار بايد كرد؟

با تشكر