ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
 1. #1
  2009/01/05
  اصفهان
  127
  1

  تو رو خدا کمک. طراحی ALU با verilog

  سلام
  استادمون گفته با verilog یه alu طراحی کنید
  تو رو خدا یه چیزی برام جور کنید 2 نمره داره
  :angry: :cry:
  ^^^^^^^^^^^^^
  خواستن توانستن است

  ^^^^^^^^^^^^^
 2. #2
  2009/08/26
  68
  1
  EMP

  پاسخ : تو رو خدا کمک. طراحی ALU با verilog

  سلام دوست عزيز
  اين كه نگراني نداره تمام شماتيك يك alu توي كتاب معماري كامپيوتر موريس مانو موجوده .فقط كافيه كه اون رو توي نرم افزار ise و ويا quartus طراحي كنيد وتبديل به كد هاي verilog كنيد.من قبلا يك alu چهار بيتي رو با quartus طراحي كرده بودم كه از زبان verilog استفاده كردم.براي دانلود اين پروژه از لينك زير استفاده كن مي توني همين رو به استادت بدي

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

 3. #3
  2009/01/05
  اصفهان
  127
  1

  پاسخ : تو رو خدا کمک. طراحی ALU با verilog

  :wow:
  دوست عزیز خیلی خیلی از شما ممنونم
  منتها پسوند bdf با چی باز میشه
  آخه من نرمافزار quartus را ندارم
  اگه زحمتی نیست لطف کنید و متن برنامه را بزارید
  خیلی خیلی ممنون
  ^^^^^^^^^^^^^
  خواستن توانستن است

  ^^^^^^^^^^^^^
 4. #4
  2009/08/26
  68
  1
  EMP

  پاسخ : تو رو خدا کمک. طراحی ALU با verilog

  كدهاي يك 4 بيتي

  module alu(a,b,cin,alu,carry,zero,ctl);

  input [3:0] a,b; // port A,B
  input cin ; // carry input from carry flag register
  output [3:0] alu; // the result
  output carry; // carry output
  output zero ; // zero output
  input [3:0] ctl ; // functionality control for ALU
  wire [4:0] result; // ALU result

  assign result = alu_out(a,b,cin,ctl);
  assign alu = result[3:0];
  assign carry = result[4] ;
  assign zero = z_flag(result) ;

  function [4:0] alu_out;
  input [3:0] a,b ;
  input cin ;
  input [3:0] ctl ;
  case ( ctl )
  4'b0000: alu_out=b; // select data on port B
  4'b0001: alu_out=b+4'b0001 ; // increment data on port B
  4'b0010: alu_out=b-4'b0001 ; // decrement data on port B
  4'b0011: alu_out=a+b; // ADD without CARRY
  4'b0100: alu_out=a+b+cin; // ADD with CARRY
  4'b0101: alu_out=a-b ; // SUB without BORROW
  4'b0110: alu_out=a-b+(~cin); // SUB with BORROW
  4'b0111: alu_out=a&b; // AND
  4'b1000: alu_out=a|b; // OR
  4'b1001: alu_out=a^b; // EXOR
  4'b1010: alu_out={b[3:0],1'b0}; // Shift Left
  4'b1011: alu_out={b[0],1'b0,b[3:1]}; // Shift Right
  4'b1100: alu_out={b[3:0],cin}; // Rotate Left
  4'b1101: alu_out={b[0],cin,b[3:1]}; // Rotate Right
  default : begin
  alu_out=9'bxxxxxxxxx;
  $display("Illegal CTL detected!!"
  end
  endcase /* {...,...,...} is for the concatenation.
  {ADD_WITH_CARRY,SUB_WITH_BORROW}==2'b11 is used
  to force the CARRY==1 for the increment operation */
  endfunction // end of function "result"

  function z_flag ;
  input [4:0] a4 ;
  begin
  z_flag = ^(a4[0]|a4[1]|a4[2]|a4[3]) ; // zero flag check for a4
  end
  endfunction

  endmodule

  و يك 8 بيتي


  module alu(CLK,RESET,A,B,Y,OP,C,N,V,Z);

  //************************************************** **
  // 8 bit arithmetic logic unit
  //
  // parameter:
  // CLK.......system clock
  // RESET.....System Reset
  // A.........A input
  // B.........B input
  // OP........operation to perform
  // Y.........8 bit result output
  // C.........carry status
  // V.........overflow status
  // N.........sign status
  // Z.........zero status
  //
  //************************************************** **
  input CLK,RESET;
  input [7:0] A;
  input [7:0] B;
  input [15:0] OP;
  output [7:0] Y;
  output C;
  output V;
  output N;
  output Z;
  //------------------------------------------------------
  // internal nodes
  //------------------------------------------------------
  reg [7:0] Y,LogicUnit,AluNoShift;
  wire [7:0] ArithUnit;
  reg shiftout;
  wire C,V,N,Z;

  wire carryout;
  wire ovf;
  reg Neg; //negative status from ALU
  reg Zero; //Zero Status from ALU

  //-----------------------------------------------------------
  // Arithmetic unit
  //
  // gona use myAddSub for this part...it seems to work right...
  // rather than trying to infer the thing.
  //
  // operation of the adder subtractor is as follows
  //
  // OP[0] OP[1] carry | operation
  // 0 0 0 | Y = A - 1;
  // 0 0 1 | Y = A;
  // 0 1 0 | Y = A - B - 1;
  // 0 1 1 | Y = A - B;
  // 1 0 0 | Y = A;
  // 1 0 1 | Y = A + 1;
  // 1 1 0 | Y = A + B;
  // 1 1 1 | Y = A + B + 1;
  //
  //------------------------------------------------------------

  myAddSub Add1(.A(A),.B(B),.CI(C),.ADD(OP[0]),.BOP(OP[1]),.Y(ArithUnit),.CO(carryout),.OVF(ovf));

  //---------------------------------------------
  // Logic Unit
  // OP[1] OP[0] | operation
  // 0 0 | Y = A and B
  // 0 1 | Y = A or B
  // 1 0 | Y = A xor B
  // 1 1 | Y = Not A
  //---------------------------------------------

  always @ (A or B or OP[1:0])
  begin
  case (OP[1:0])
  2'b00:LogicUnit = A & B;
  2'b01:LogicUnit = A | B;
  2'b10:LogicUnit = A ^ B;
  2'b11:LogicUnit = !A;
  default:LogicUnit = 8'bx;
  endcase
  end
  //----------------------------------------------
  // Select between logic and arithmatic
  // OP[2] | operation
  // 0 | Arithmetic operation
  // 1 | Logical Operation
  //----------------------------------------------
  always @ (OP[2] or LogicUnit or ArithUnit)
  begin
  if(OP[2])
  AluNoShift = LogicUnit;
  else
  AluNoShift = ArithUnit[7:0];
  end
  //-----------------------------------------------
  // Shift operations
  //
  // OP[3] OP[4] OP[5] | operation
  // 0 0 0 | NOP
  // 1 0 0 | Shift Left (ASL)
  // 0 1 0 | Arithmentic Shift Right (ASR..new)
  // 1 1 0 | Logical Shift Right (LSR)
  // 0 0 1 | Rotate Left (ROL)
  // 1 0 1 | Rotate Right (ROR)
  // 0 1 1 | NOP
  // 1 1 1 | NOP
  //-----------------------------------------------
  always @ (OP[5:3] or AluNoShift or C)
  begin
  case(OP[5:3])
  3'b000: begin
  Y = AluNoShift; //do not shift output
  shiftout = 0;
  end
  3'b001: begin
  Y = {AluNoShift[6:0],1'b0}; //ASL
  shiftout = AluNoShift[7];
  end
  3'b010: begin
  Y = {AluNoShift[7],AluNoShift[7:1]}; //ASR
  shiftout = AluNoShift[0];
  end
  3'b011: begin
  Y = {1'b0,AluNoShift[7:1]}; //LSR
  shiftout = AluNoShift[0];
  end
  3'b100: begin
  Y = {AluNoShift[6:0],C};
  shiftout = AluNoShift[7];
  end
  3'b101: begin
  Y = {C,AluNoShift[7:1]}; //LSR
  shiftout = AluNoShift[0];
  end
  3'b110: begin
  Y = AluNoShift; //do not shift output
  shiftout = 0;
  end
  3'b111: begin
  Y = AluNoShift; //do not shift output
  shiftout = 0;
  end
  default: begin
  Y = 8'bx;
  shiftout = 0;
  end
  endcase
  end
  //-----------------------------------------------------------
  // Generate the status bits for the status registers
  //
  //-----------------------------------------------------------

  always @(Y)
  begin
  if(!Y[0] & !Y[1] & !Y[2] & !Y[3] & !Y[4] & !Y[5] & !Y[6] & !Y[7])
  Zero = 1;
  else
  Zero = 0;
  end

  always @ (Y[7])
  Neg = Y[7];

  //-----------------------------------------------------------
  // Carry Status Register
  // OP[6] OP[7] OP[8] | operation
  // 0 0 0 | NOP
  // 0 0 1 | Carry <- Adder/Sub Carry/Borrow
  // 1 0 1 | Carry <- Shifter Out
  // 0 1 1 | Carry <- 0
  // 1 1 1 | Carry <- 1
  //-----------------------------------------------------------

  status CARRY1(.clk(CLK),.reset(RESET),.load(OP[8]),.a(carryout),.b(shiftout),.c(1'b0),.d(1&#03 9;b1),.sel(OP[7:6]),.s(C));

  //-----------------------------------------------------------
  // Overflow status register
  // OP[9] OP[10] OP[11] | operation
  // 0 0 0 | NOP
  // 0 0 1 | Overflow <- Adder/Sub Overflow
  // 1 0 1 | Overflow <- External
  // 0 1 1 | Overflow <- 0
  // 1 1 1 | Overflow <- 1
  //-----------------------------------------------------------

  status OVF1(.clk(CLK),.reset(RESET),.load(OP[11]),.a(ovf),.b(Y[6]),.c(1'b0),.d(1'b1),.sel(OP[10:9]),.s(V));

  //-----------------------------------------------------------
  // Zero Status Register
  // OP[12] OP[13] | operation
  // 0 0 | NOP
  // 1 0 | Zero <- Zero Input1
  // 0 1 | Zero <- Zero Input2
  // 1 1 | Zero <- 0
  //-----------------------------------------------------------

  status ZERO1(.clk(CLK),.reset(RESET),.load(1'b1),.a( Z),.b(Zero),.c(1'b1),.d(1'b0),.sel(OP[13:12]),.s(Z));

  //-----------------------------------------------------------
  // Negative Status Register
  // OP[14] OP[15] | operation
  // 0 0 | NOP
  // 1 0 | Neg <- Neg Input1
  // 0 1 | Neg <- Neg Input2
  // 1 1 | Neg <- 0
  //-----------------------------------------------------------

  status NEG1(.clk(CLK),.reset(RESET),.load(1'b1),.a(N ),.b(Neg),.c(1'b1),.d(1'b0),.sel(OP[15:14]),.s(N));

  endmodule
 5. #5
  2009/01/05
  اصفهان
  127
  1

  پاسخ : تو رو خدا کمک. طراحی ALU با verilog

  داداش محمد بابا دمت گرم
  بخدا شرمنده مون کردی
  فدات بشم
  ^^^^^^^^^^^^^
  خواستن توانستن است

  ^^^^^^^^^^^^^
 6. #6
  2007/12/18
  7
  0

  پاسخ : تو رو خدا کمک. طراحی ALU با verilog

  سلام آقا محمد
  من این فایل زیپ را دانلود کردم و بعد از اجرای آن به چند فولدر برخوردم
  اما نمی دانم کدام یک را به استاد تحویل دهم
  و نیز نتوانستم نرم افزار کوارتوس را پیدا کنم
  لطفا مرا راهنمایی کنید
  با تشکر فراوان :cry2:
 7. #7
  2010/11/17
  2
  0

  پاسخ : تو رو خدا کمک. طراحی ALU با verilog

  سلام...
  من دانشجوی کامپیوتر هستم و برای درس ریزپردازنده باید یه alu چهار بیتی با زبان bascom طراحی کنم.
  میشه کمکم کنید ، آخه من هیچ چیز از avr و زبان bascom بلد نیستم
 8. #8
  2010/12/01
  3
  0

  پاسخ : تو رو خدا کمک. طراحی ALU با verilog

  سلام
  خيلي ممنون از اطلاعات مفيدي كه گذاشتيد . من يه پروژه دارم طراحي alu چهاربيت با نرم افزار quartus . الان اولين بار كه با اين نرم افزار كار مي كنم براي تحويل پروژه هم وقتي ندارم بايد هفته آينده تحويل بدم ،وقتي فايل را كامپايل مي كنم خطاهاي زير را مي دهد ، تو رو خدا هركس مي تونه كمكم كنه ممنون مي شوم
  Info: ************************************************** *****************
  Info: Running Quartus II Analysis & Synthesis
  Info: Version 10.0 Build 218 06/27/2010 SJ Full Version
  Info: Processing started: Sat Dec 11 08:55:27 2010
  Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off exam -c exam
  Info: Parallel compilation is enabled and will use 2 of the 2 processors detected
  Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file exam.v
  Info: Found entity 1: alu
  Error: Top-level design entity "exam" is undefined
  Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 1 error, 0 warnings
  Error: Peak virtual memory: 192 megabytes
  Error: Processing ended: Sat Dec 11 08:55:28 2010
  Error: Elapsed time: 00:00:01
  Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
  Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 3 errors, 0 warnings
 9. #9
  2009/08/26
  68
  1
  EMP

  پاسخ : تو رو خدا کمک. طراحی ALU با verilog

  سلام
  خطای
  Error: Top-level design entity "exam" is undefined

  یعنی مرحله بالای کار شما واسه نزم افزار ناشناسه.مثلا فرض کنید شما اول با vhdl یک کد می نویسید و یک جمع کننده درست می کنید وقراره که از این جمع کننده توی یک پروزه دیگه استفاده کنید.راه سادش اینه که کدهای vhdl شما تبدیل به یک بلوک ویک قطعه شماتیکی بشه وبعد از اون..این قطعه جدید رو باید به quartus معرفی کنید اگه این کاری نکنید خطای بالا رو میده و میگه قطعه ای که به اسم "exam" رو که قبلا درست کردی وحالا داری توی یک پروزه جدید ازش استفاده می کنی رو من نمی شناسم و واسه من تعریف شده نیست و وقتی من دارم همه قطعه های پروزه شما رو کمپایل میکنم و بخش لینکر نرم افزار داره همه رو بهم می چسبونه تا یک قطعه کلی بسازه با یک ابهام به اسم"exam" روبرو می شه.
 10. #10
  2010/11/13
  2
  1

  پاسخ : تو رو خدا کمک. طراحی ALU با verilog

  `timescale 1ns/100ps
  module ALU8 (input [7:0] left, right,
  input [1:0] mode,
  output reg [7:0] ALUout);
  always @(left, right, mode) begin
  case (mode)
  0: ALUout = left + right;
  1: ALUout = left - right;
  2: ALUout = left & right;
  3: ALUout = left | right;
  default: ALUout = 8'bX;
  endcase
  end
  endmodule
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15

موضوعات مشابه

 1. طراحی ضرب کننده 8بیتی با verilog
  توسط mah62 در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2013/08/07, 06:23
 2. کمک در مورد verilog
  توسط ehsanarn در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/04/11, 03:09
 3. فرق verilog و system verilog
  توسط shayanb2004 در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2010/01/09, 23:53
 4. RSA in Verilog
  توسط HAMED80IR در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
  پاسخ: 11
  آخرين نوشته: 2009/05/06, 00:29
 5. Verilog compiler
  توسط NNT در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2006/09/04, 11:42

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •