با سلام
به مطالبی در رابطه با سیر تحول و تاریخچه کامپیوتر ها نیاز دارم
مرسی