نسخه چهارم دیکشنری معروف Longman
کد:
http://rapidshare.com/files/11326842/Longman_Dictionary_Of_Contemporary_English__4Th_Edition_.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/11466648/Longman_Dictionary_Of_Contemporary_English__4Th_Edition_.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/11479363/Longman_Dictionary_Of_Contemporary_English__4Th_Edition_.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/11609183/Longman_Dictionary_Of_Contemporary_English__4Th_Edition_.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/11619166/Longman_Dictionary_Of_Contemporary_English__4Th_Edition_.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/11631502/Longman_Dictionary_Of_Contemporary_English__4Th_Edition_.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/11627520/Longman_Dictionary_Of_Contemporary_English__4Th_Edition_.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/11709862/Longman_Dictionary_Of_Contemporary_English__4Th_Edition_.part08.rar