لطفا اسمهاي فارسي اينها رو بگين
گازهاي co , co2, no2,so2,cxhy
هدايت الكتريكي مايعات و PH
گاز o3,nox,so2,HC
ممنون