لامپ تصویر
یکی از روشهای تصویرسازی در لامپهای تکثیر کننده فوتونی ، استفاده از لامپ تصویر است. لامپ تصویر وسیلهآ*ای است که برای تصویرسازی مورد استفاده قرار میآ*گیرد. سطح اول در یک لامپ تصویر درست مانند سطح اول در یک لامپ تکثیر کننده فوتونی است. تفاوتی که هست این است که توزیع فضایی نقش نور که از سیستم اپتیکی تحویل میآ*شود، برای کاربرد بعدی حفظ میآ*شود.

انواع لامپ تصویر
دو نوع لامپ تصویر وجود دارد که یکی در تولید علائم الکترونیکی نظیر دوربینهای تلویزیونی مورد استفاده قرار میآ*گیرد که لامپ ذخیره نام دارد و دیگری لامپ مبدل یا تقویت کننده است که تولید تصویری از صحنه میآ*کند که با چشم غیر مسطح دیده نمیآ*شود.

لامپ ذخیره
یک لامپ ذخیره از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت خواندن و قسمت نوشتن، که قسمت نوشتن از یک سطح فوتوالکتریک و یک سطح ذخیره تشکیل شده است. با اعمال میدان الکتریکی یا مغناطیسی بین این دو سطح فوتوالکترونهای گسیلیده از کاتد به سوی نقطه متناظرشان در سطح ذخیره هدایت میآ*شوند. در سطح ذخیره این الکترونها تولید یک توزیع بار نایکنواختی که به مانند یک تصویر آینهآ*ای توزیع نور در کاتد فوتوالکتریک است، میآ*کنند.

این نقش بار بوسیله یک باریکه الکترون در روی سطح ذخیره به صورت مجموعهآ*ای از خطوط نزدیک به هم و متوازی خوانده میآ*شود. از آنجا که مقدار بار مورد لزوم برای تولید یک توزیع یکنواخت بستگی به تابندگی دارد که نایکنواختی را تولید کرده است، تغییرات بار علائمی را بوجود میآ*آورد که میآ*توان بعد از تقویت برای تولید یک تصویر تلویزیونی بازنمون کرد.

مبدل تصویر یا تقویت کننده
تقویت کنندهآ*ها و مبدلهای تصویر تولید تصویر مرئی میآ*کنند. یک تقویت کننده تصویر از یک صفحه تاریک ، تصویری تولید میآ*کند که به آسانی قابل مشاهده است. مقابل انتهای این لامپها نظیر لامپهای ذخیره یک فوتوکاتد گسیلنده و یک عدسی الکتروستاتیک برای کانونی کردن توزیع الکترون روی صفحه مخصوص قرار دارد. در مبدلهای تصویر یک صفحه فسفری تصویر را دریافت میآ*کند. با یک ولتاژ شتاب مناسب ، فوتوالکترون میآ*تواند فسفر روی صفحه را تحریک کند و روشنایی تصویر را زیاد کند. در آن صورت تحریک فسفرهای مرئی ، تصویر روی فوتوکاتد را به تصویر مرئی تبدیل میآ*کند.

تقویت تصویر
برای تقویت تصویر فوتوکاتد دوم در جلوی پرده فسفری اول قرار میآ*گیرد و یک روش دیگر استفاده از صفحه میکروکانال درون لامپ تصویر است. این وسیله از تکثیرکنآ*های کانالی کوتاه و طولی زیاد که کناد هم لوله شده و تولید یک صفحه گرد را دادهآ*اند، تشکیل شده است. فوتوالکترونها شتاب گرفته و وارد یک کانال میآ*شوند و پیش از اینکه به پرده فسفری متصل و به روی صفحه میکروکانال برخورد کنند، تکثیر میآ*شوند.

محدودیت لامپ ذخیره
اگر قسمتی از تصویر خیلی روشن باشد، منطقه اطراف را تحت تاثیر قرار میآ*دهد. اگر جسم تغییر نکند، تصویر به صورت یک تصویر بعدی نمایان میآ*شود. این مورد از چارچوبی به چارچوب دیگر اتفاق میآ*افتد. در موارد مشخص این تاثیر ناکامل قدرت تفکیک سیستم را به اندازه نقش تصویر تحت تاثیر قرار میآ*دهد.