دوتا تصوير بالا مربوط به اتصال 4 تا AN221E04 كه يك پردازشگر سيگنال آنالوگ يا ASP محسوب ميشه به يك CPLD .اين برد بر اساس استاندارد PC104 و جهت امور صنعتي طراحي شده