پروسه طراحی سيستمهای ديجيتال:
1- ايده طراحی
2- طراحی Behavioral : عملکرد کلی مدار بدون وارد شدن به جزئيات
3- طراحی Data path: مشخص کردن رجيسترها و باسها
4- طراحی Logic : گيتها و فليپ فلاپها مشخص می شوند
5- طراحی Physical : ترانزيستورها
6- توليد
7- تراشه يا بورد