مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت
اگر به روند پيشرفت فناوريآ*ها در سالآ*هاي گذشته با دقت بيشتري نگاه کنيم، بسياري از امکاناتي که در حال حاضر از آنآ*ها به راحتي استفاده ميآ*کنيم به صورت بسيار کليدي وابسته به اکتشافاتي هستند که در گذشته توسط دانشمندان انجام گرفتهآ*اند. به طور مثال ميآ*توان در اين ميان به برق اشاره کرد که با جرات ميآ*توان گفت که از مهمآ*ترين اختراعاتي است که توسط بشر انجام گرفته است. تصور جهان بدون برق، امروزه براي کسي امکان پذير نيست زيرا ما به مرحلهآ*اي رسيديم که ديگر نميآ*توانيم بدون ابزارها و وسايل ديجيتالي زندگي کنيم. در شرايط فعلي شايد بتوان گفت که اينترنت هم به نيازي حياتي تبديل شده است و ارتباطات در جهان مجازي از ارکان حياتي اين جهان به شمار ميآ*آيد. شايد شما هم تا به حال با اصطلاح ارتباط از طريق خطوط نيرو آشنا شده باشيد. در پرونده اين هفته قصد داريم که شما را با فناوري انتقال اطلاعات ديجيتال از طريق خطوط نيروي برق آشنا کنيم، در ادامه بيشتر به جزئيات اين فناوري اشاره خواهيم کرد.

اينترنت از طريق برق
اين امکان که بشر براي دستيابي به نيازهاي اساسي خود از راهآ*هاي مختلفي استفاده ميآ*کند بسيار جالب و مفيد است. در اين صورت اگر از راهي به بن بست رسيد به آساني قادر است که ديگر راهآ*ها را هم امتحان کرده و به مقصود خود دست پيدا کند. فناوري PLC که مخفف کلمات Power Line Carrier است، از سالآ*هاي گذشته براي اهداف بسيار متفاوتي مورد استفاده قرار ميآ*گرفته است. به طور مثال براي کنترل و اهداف حفاظتي بين نيروگاهآ*ها و پستآ*هاي فشار قوي و مرکزهاي کنترلي استفاده ميآ*شده است. از ديگر کاربردهاي پيآ*الآ*سي ميآ*توان به عنوان نمونه به برقراري ارتباط تلفني ميان پستآ*هاي فشار قوي و نيروگاهآ*ها، ارسال انرژي، ولتاژ و تنظيم جريان کل يک شبکه به مرکز کنترلي و فرامين حفاظتي اشاره کرد. در واقع ميآ*توان گفت که مهمآ*ترين کاربرد PLC انتقال دادهآ*هاي مخابراتي توسط خطوط فشار قوي بوده است، اين انتقال اطلاعات به صورت آنالوگ انجام ميآ*شود و براي مدولاسيون سيگنالآ*هاي ارسالي از روشآ*هاي متفاوتي استفاده ميآ*شود. محدوده فرکانسي اين سيگنالآ*ها به طور معمول در حد کيلو هرتز است و البته در ايران با فرکانسآ*هاي پائيني که بين 40 تا 500 کيلوهرتز است، کار ميآ*کنند. به همين خاطر هم ميآ*توان گفت که عمدهآ*ترين عاملي که باعث ميآ*شود طرفيت انتقال کمي وجود داشته باشد همين فرکانس پايين است. البته با توجه به اين که حجم اطلاعات کنترلي و حفاظتي شبکه برق زياد نيست، اين ظرفيت کم براي انتقال اين دادهآ*ها زياد به چشم نخواهد آمد و همين عامل هم باعث شده است که PLC جايگاه خود را به خوبي در شبکهآ*هاي قدرت برق حفظ کند.

آغازي براي PLC
شايد براي شما هم جالب باشد که بدانيد، يکي از مهمآ*ترين نقاط قوت PLC ساده بودن آن در سيستم انتقال برق بود. به همين خاطر هم کمآ*کم اين سيستم در کشورهاي پيشرفته مانند ژاپن به صورتي جدي مورد استفاده قرار گرفت و البته بعد از آن هم در کشورهاي اروپايي و آمريکايي از اين سيستم استفاده شد. اين سيستم در ابتدا تنها به خاطر نظارت و کنترل بر سيستم توزيع برق در مناطق مختلف مورد استفاده قرار ميآ*گرفت اما در حال حاضر سعي بر اين ميآ*شود که به شکلي بهتر به اين فناوري نگاه شود و ديگر کاربردهاي آن هم در نظر گرفته شود. به طور مثال امروزه سعي ميآ*شود که از طريق اتصال به خروجيآ*هاي برق به آساني اتصال به اينترنت هم امکان پذير شود.

PLC چگونه کار ميآ*کند؟
به طور حتم براي شما هم جالب است که بدانيد اين فناوري دقيقا چه کاري را انجام ميآ*دهد يا اين که خودش چگونه کار ميآ*کند؟ شبکهآ*بندي خطوط برق که در اصطلاح power line ناميده ميآ*شود در اين سيستم يکي از چندين راهي است که باعث اتصال يا شبکه شدن رايانهآ*ها در منازل ميآ*شود. شما در حال حاضر هم براي ايجاد شبکه در منزل خود از سيمآ*هاي الکتريکي استفاده ميآ*کنيد. درست همانند کاري که براي شبکهآ*بندي تلفن يا همان HomePNA انجام ميآ*شود، براي شبکهآ*بندي خطوط برق هم نيازي به سيم کشيآ*هاي جديد نخواهد بود. در اين روش اين اطمينان به تمامي کاربران داده خواهد شد که شبکهآ*بندي برق هيچ هزينه اضافي را به صورت حساب برق شما اضافه نخواهد کرد و شبکهآ*بندي خطوط برق ارزانآ*ترين روش براي شبکه شدن سيستمآ*هاي رايانهآ*اي است که در يک مکان قرار گرفتهآ*اند. دو تکنولوژي متفاوت براي شبکهآ*بندي خط برق وجود دارد که توسط دو شرکت متفاوت ارائه شده است. روش اول تکنولوژي اصلي گذرنامه يا همان Passport نام دارد که توسط شرکتي با نام intelogis مطرح شده است و روش دوم هم که به نسبت روش قبلي بسيار جديدتر است، توان بسته يا PowerPacket نام دارد که توسط شرکتي با نام intellon توسعه پيدا کرده است.

مزاياي شبکهآ*بندي برق
اگر رايانهآ*هايي را که در يک مکان قرار دارند از طريق شبکهآ*هاي برقي به هم متصل کنيد براي شما مزايا و معايبي را به نسبت شبکهآ*بندي معمولي به دنبال خواهد داشت که در ادامه آنآ*ها را برخواهيم شمرد. يکي از مهمآ*ترين مزايايي اين روش اين است که اين نوع شبکه براي شما بسيار ارزان خواهد بود. براي اين شبکهآ*بندي شما از همان سيمآ*هاي برقي استفاده خواهيد کرد که به طور معمول وجود دارند و هيچ سيمآ*کشي جديدي را احتياج نخواهيد داشت. با توجه به اين نکته که در هر اتاق معمولي که در يک خانه يا سازمان وجود دارد، به طور معمول چندين پريز الکتريکي برق وجود دارد کار شما براي شبکهآ*بندي راحتآ*تر هم خواهد شد. در اين صورت اگر از اين روش براي شبکه کردن رايانهآ*ها استفاده ميآ*کنيد ديگر نيازي به نصب کارت روي رايانهآ*ها نخواهيد داشت. علاوه بر اين موارد ميآ*توان به اين مورد اشاره کرد که سرعت رايانهآ*هايي که از طريق شبکه برق به هم متصل ميآ*شوند بسيار بالا خواهد بود. البته هر روشي علاوه بر اين که مزايايي دارد ميآ*تواند معايبي هم به نسبت ديگر روشآ*ها داشته باشد. از معايب اين روش شبکهآ*بندي ميآ*توان به اين مورد اشاره کرد که ممکن است بازده شبکه شما به دليل اين که از برق خانگي در جهات ديگر هم استفاده ميآ*شود، تحت تاثير قرار بگيرد. علاوه بر اين مورد از ديگر معايب اين روش ميآ*توان گفت که اين روش تنها روي رايانهآ*هايي کار خواهد کرد که از سيستم عامل ويندوز استفاده ميآ*کنند. البته اگر شما در ساختماني زندگي ميآ*کنيد که سيمآ*کشي برق آن از روشآ*هاي بسيار قديمي انجام گرفته است بايد اين نکته را هم در نظر بگيريد که امکان دارد بازده شبکه شما بسيار پايينآ*تر از آن چيزي باشد که شما انتظار داريد.

اينترنت، برقي ميآ*شود
امروزه در سراسر جهان برقآ* رساني از طريق کابلآ*هاي هوايي يا زير زميني انجام ميآ*گيرد. شايد براي شما هم جالب باشد که بدانيد شما قادر هستيد که از طريق همين کابلآ*ها به اينترنت هم اتصال پيدا کنيد و با سرعتي بسيار بالا و مطمئن به انجام کارهاي مجازي خود بپردازيد. در اين صورت شايد بسيار کمتر از حال حاضر نگران شرايطي خواهيد بود که در آن از قطعي اينترنت رنج خواهيد برد، زيرا در آن صورت تنها در زماني شما اينترنت نخواهيد داشت که برق هم قطع شده باشد و از آن جا که قطعي برق در جهان امروز بسيار کم اتفاق ميآ*افتد، ميآ*توانيد اطمينان داشته باشيد که قطعي اينترنت هم بسيار کمتر از شرايط حال حاضر خواهد شد. تا چند سال گذشته بسياري از کارشناسان اين فناوري را به دليل مشکلات بسيار زيادي که از نظر فني در مقابل آن وجود داشت، امکان ناپذير ميآ*دانستند اما باز هم به کار خود ادامه دادند و کار به جايي رسيد که از 3 سال گذشته شرکتآ*هاي بسيار مطرح و بزرگ جهان فناوريآ*ها آمادگي خود را براي همکاري مشترک در اين پروژه اعلام کردهآ*اند. به طور مثال گوگل و آيآ*بيآ*ام اظهار داشتهآ*اند که بسيار مشتاق هستند تا در اين راستا فعاليت داشته باشند. اين نکته را نميآ*توان ناديده گرفت که اين فناوري درآمد بسيار زيادي را براي شرکتآ*هاي برق و مخابرات به ارمغان خواهد آورد. کارشناسان پيشآ*بيني کردهآ*اند که تا انتهاي سال 2010 درآمدي که از اين راه، يعني توزيع اينترنت از طريق کابلآ*هاي برق به دست ميآ*آيد بيشتر از 14.4 ميليارد دلار در پايگاهآ*هاي مرتبط با اين سيستم در سراسر جهان خواهد بود. در حال حاضر به دليل مشکلات فراواني که در اين راستا وجود داشته است، اين فناوري هنوز به شکل فراگيري در نيامده است و به دليل اين که طراحي شبکهآ*هاي برقي در اروپا بسيار متفاوتآ*تر و بهتر از ديگر نقاط است، اروپاييآ*ها بهتر و راحتآ*تر ميآ*توانند از خدمات اينترنت پر سرعت از طريق کابلآ*هاي برق استفاده کنند. با وجود اينآ*که متخصصان اين پروژه بيان کردهآ*اند که اين سيستم تا حدي باعث ايجاد اختلال در امواج راديويي خواهد شد، اما باز هم شرکتآ*هاي برق به افراد اطمينان دادهآ*اند که فرکانسآ*هاي آنان به هيچ وجه تداخلي با فرکانسآ*هاي امواج راديويي پيدا نخواهد کرد.

کدام بستر به صرفهآ*تر است؟
اينترنت در حال حاضر از بسترهاي متفاوتي به کاربران ارائه ميآ*شود که هر کدام از اين بسترها مزايا و معايب خاص خودشان را خواهند داشت و به همين ترتيب با توجه به شرايط و امکاناتي که در نقاط مختلف جهان وجود دارد از بستري استفاده خواهد شد که صرفه اقتصادي بالاتري را براي آن نقطه به همراه داشته باشد. اما اين نکته را نميآ*توان ناديده گرفت که داشتن بستري مطمئن براي حفظ ارتباطات اينترنتي در بعضي از اوقات بسيار حياتي به نظر ميآ*رسد و به همين خاطر هم، علاوه بر صرفه اقتصادي بايد نکات ديگري را هم مورد توجه قرار داد چون گاهي اوقات ضرري که از قطعي اينترنت به کاربران يا حتي دولت يک کشور وارد ميآ*شود، بسيار بيشتر از هزينهآ*اي است که صرف ايجاد بستري براي اينترنت شده است. يکي از مهمآ*ترين و اصليآ*ترين فوايدي که اينترنت از طريق کابلآ*هاي برق نصيب ما ميآ*کند، اين است که در وقت صرفه جويي خواهد شد. با استفاده از اين روش هر کاربر ميآ*تواند تنها چند ساعت پس از اين که در شبکه عضو شد از کليه خدمات اين شبکه بهره ببرد. حتي کارشناسان اين پروژه اعلام کردهآ*اند که سرعت اينترنت از طريق اين بستر بسيار بالاتر از سرعت اينترنت از طريق بسترهاي معمولي خواهد بود. در صورت استفاده از اين بستر شما ميآ*توانيد سرعت اينترنت خود را در حدود 3 برابر بيشتر از گذشته کنيد. البته بر سر اين موضوع کش مکش بسياري ميان شرکتآ*هايي که اينترنت را از طريق خطوط تلفن ارائه ميآ*دهند و شرکتآ*هايي که از طريق کابلآ*هاي برق ارائه ميآ*کنند، به وجود آمده است. شرکتآ*هايي که در حال حاضر اينترنت پر سرعت را از طريق خطوط تلفن ارائه ميآ*کنند، ادعا دارند که سرعت آنان در هر شرايطي بسيار بيشتر از سرعت اينترنتي خواهد بود که از طريق کابلآ*هاي برق توزيع ميآ*شود. اما در يک نظرسنجي که در ميان کاربران فعلي اين دو بستر متفاوت انجام گرفته است، اين نتايج حاصل شدهآ*اند که بيشتر کاربران از اينترنت ارائه شده از طريق برق، راضيآ*تر به نظر رسيدهآ*اند و اطمينان کاربران به اين سيستم بسيار بيشتر از بستر مخابراتي بوده است. گذشته از اين مورد کارشناسان بستر برقي اينترنت بيان کردهآ*اند که حداقل سرعتي که اينترنت برقي براي کاربران عرضه خواهد کرد، چيزي معادل سرعت اينترنت پر سرعت امروزي است که از طريق خطوط تلفن به کاربران عرضه ميآ*شود. البته نميآ*توان اين نکته را ناديده گرفت که براي داشتن بستري مطمئن بهايي را هم بايد پرداخت کرد. کاربران براي استفاده از اينترنت برقي بايد هزينهآ*اي بيشتر از آنآ*چه که براي اينترنت معمولي پرداخت ميآ*کردهآ*اند، بپردازند. البته اين هزينه زياد نيست و هر کاربري به آساني ميآ*تواند به اين نتيجه برسد که خيالي آسوده براي داشتن اينترنت پرسرعت و مطمئن بسيار بيشتر از هزينهآ*اي ميآ*ارزد که پرداخت ميآ*کند.

ارتباطات خطوط نيرو
فناوري ارتباطات از طريق خطوط نيرو به طور حتم اگر زير ساختي مطمئن داشته باشد ميآ*تواند به آساني براي محيط شبکهآ*هاي رايانهآ*اي خانگي يا سازماني هم مورد استفاده قرار گيرد. در حال حاضر براي اين تغيير استاندارد خاصي تعيين نشده است و استانداردهايي که شرکتآ*هاي مختلف ارائه کردهآ*اند در قالب اتفاق خط نيروي دو شاخه خانگي و انجمن خط نيروي جهاني قرار گرفته است. شايد براي شما هم جالب باشد که با اصطلاحاتي که در اين سيستم وجود دارد کمي بيشتر آشنا شويد. به طور مثال پهناي باند خطوط نيرو در اينترنت، خط قدرت با باند نيرو ناميده ميآ*شود. در اين حالت ما ميآ*توانيم با استفاده از خطوط نيروي معمولي از طريق باند نيرو به اينترنت هم دسترسي داشته باشيم. در اين شرايط براي استفاده از اينترنت کافي است که شما يک مودم BPL را درون ساختماني قرار دهيد که قرار است از اينترنت در آن استفاده کنيد و پس از آن اينترنت خواهيد داشت. شايد بتوان ادعا کرد که يکي از فوايد اين روش اين خواهد بود که در مناطق روستايي هم بدون اين که نياز باشد تجهيزات خاصي در نظر گرفته شود ارتباطات اينترنتي شکل بگيرد. سرعت اينترنت در اين صورت در اين مناطق بسيار زياد نخواهد بود ولي مزيت آن اين است که به آساني ميآ*توان با صرف هزينهآ*اي بسيار اندک، اينترنتي در حد اينترنت Dial Up براي روستاييان فراهم کرد.

گسترش اينترنت برقي
تا به حال کشورهاي بسياري براي استفاده از خدماتي که بستر اينترنت از طريق برق در اختيارشان ميآ*گذارد، فعاليت کردهآ*اند، اما بعضي از کشورها بسيار فعالآ*تر از ديگران در اين زمينه حاضر شدهآ*اند و به اين ترتيب پيشآ*بيني شده است که با گسترش اين فناوري آينده بسيار خوبي را از نظر ارتباطات الکترونيکي و اينترنتي براي خود ساخته باشند. به طور مثال ميآ*توان در اين راستا به فدراسيون روسيه اشاره کرد که به طور بسيار وسيعي از ارتباطات الکترونيکي از طريق فناوري BPL/PLC استفاده کرده است و بيشتر از همه اين فناوري را در مسکو گسترش داده است. شرکتآ*هاي مرتبط با اين فناوري از سال 2007 کار خود را در روسيه آغاز کردهآ*اند و تا به امروز رشد ساليانه آنآ*ها بيشتر از 20 درصد بوده است. علاوه بر روسيه کشورهاي ديگري هم در زمينهآ*هاي مختلف از اين بستر استفاده کردهآ*اند، به طور مثال در آفريقاي جنوبي شرکتي با عنوان DefiDev تاسيس شده است که به کاربران، اينترنتي در حد سرعت 512 مگابيت بر ثانيه ارائه کرده است. در کشور پرتقال هم براي تجارتآ*ها بيشتر از اين بستر استفاده شده است. شايد بتوان گفت از پيشگامان استفاده از اين بستر ميآ*توان به استراليا و تازمانيا اشاره کرد. در سال 2005 در اين دو کشور خدمات BPL به طور آزمايشي به 500 خانه ارائه شد و تا مدت زمان بسياري هم اين فناوري بسيار موفق براي کاربران عمل کرد. از ديگر کشورهاي فعال در اين زمينه ميآ*توان از اسپانيا، روماني، آمريکا، ژاپن، تايوان، فيليپين، هنگ کنگ، عربستان صعودي و مالزي نام برد. شايد براي شما هم جالب باشد که بدانيد در کشور ما هم در حال حاضر از اين سيستم استفاده ميآ*شود. اما سرعت اينترنتي که از اين طريق ارائه شده است تنها، جايگزين مناسبي براي اينترنت Dial UP بوده است و انتظار بيشتري نميآ*توان از آن داشت. البته شايد بتوان اميد داشت که با گسترش اين سيستم در سراسر جهان و فراگير شدن آن در ديگر مناطق ما هم بتوانيم به شکل بهتري از آن استفاده کنيم و اينترنتي پرسرعت از طريق کابلآ*هاي برق يا همان پريز خانگي برق به دست آوريم.

شبکه PLC
براي اين که بتوانيم ساختار يک شبکه PLC را بررسي کنيم بايد به اين موضوع گاهي پيدا کنيم که PLCها هم از نظر سرعتي که ميآ*توانند براي انتقال دادهآ*ها داشته باشند و هم از نظر کاربرد متفاوت از هم هستند. PLCهايي که سرعت بسيار کمي دارند بيشتر در خطوط توزيع فشار ضعيف مورد استفاده قرار ميآ*گيرند و کاربرد آنآ*ها بيشتر براي اندازه گيري مصرف انرژي به صورت ريموت يا اتوماسيون سيستم تجهيزات خانگي ميآ*باشد. در دسته بعدي PLCهايي را ميآ*توان قرار داد که از نظر سرعت در جايگاه متوسطي قرار دارند، اين دسته هم در خطوط فشار متوسط يا قوي مورد استفاده قرار ميآ*گيرند و از کاربردهاي ابتدايي آنآ*ها ميآ*توان به کاربردهاي حفاظتي، کنترل از راه دور نيروگاهآ*ها و همچنين ارتباط ميان پستآ*ها و نيروگاهآ*ها اشاره نمود. در دسته سوم که PLCهايي با سرعت بالا قرار ميآ*گيرند ميآ*توان موارد متفاوتآ*تري را مشاهد کرد، از اين دسته بيشتر در خطوط توزيع فشار ضعيف و متوسط استفاده ميآ*شود و از کاربردهاي عمده آن ميآ*توان به انتقال اطلاعات و دادهآ*هاي صوتي يا تصويري اشاره کرد. همچنين با استفاده از اين PLCها ميآ*توان ارتباطي ميان شرکتآ*هاي مختلف برقرار کرد و به عبارت ديگر ميآ*توان از آن به عنوان بستري قدرتمند براي اتصال به اينترنت استفاده کرد. از فناوري PLC که ميآ*تواند با استفاده از خطوط قدرت دسترسي به اينترنت را فراهم سازد، در بسياري از سازمانآ*ها استفاده ميآ*شود. در اين بستر اطلاعات و دادهآ*هاي ديجيتال از طريق اضافه شدن به امواجي با فرکانس بالا روي خطوط الکتريکي، به مقصد مورد نظر انتقال پيدا خواهند کرد. به عبارت ديگر در اين بستر موجي که حامل است، اطلاعات را به سيگنالآ*هايي که بين 50 تا 60 هرتز قدرت دارند، منتقل ميآ*کند و اين ارتباط ميآ*تواند از طريق پهناي باند وسيع روي خطوط برق با نرخ اطلاعات يک مگابيت در ثانيه يا با پهناي باند بسيار کمتر و سرعت بسيار پايينآ*تر برقرار شود. براي برقراري اين ارتباط و اتصال به اينترنتي که از طريق اين بستر در اختيار کاربران قرار ميآ*گيرد، کافي است که مودمآ*ها درگاه خروجي الکتريکي منازل يا سازمانآ*هاي اداري را به رايانهآ*ها متصل کنند. در اين صورت کاربران ميآ*توانند به آسانآ*ترين شکلي که برايشان ممکن است به اينترنت دسترسي داشته باشند.

آينده شبکهآ*هاي برقي
وجود شبکهآ*هاي برق براي اتصال رايانهآ*ها به يکديگر به طور حتم، ايده بسيار جالبي است که درآينده مورد توجه افراد بسياري قرار خواهد گرفت. فناوري PowerPacket که محصولي از شرکت Intellon است روزنهآ*اي پراميد براي متخصصاني است که به اين روش اعتقاد دارند. اين فناوري با روشآ*هاي بيآ*سيمي که در حال حاضر وجود دارد و همچنين با روش HomePNA هم سازگاري کاملي دارد. به همين دليل شما ميآ*توانيد با استفاده از شبکه خطوط برق براي برقراري اتصالات رايانهآ*اي و ديگر ابزارهاي جانبي مانند پرينترها يک انتخاب ايدهآ*آل داشته باشيد. همان طور که شما هم ميآ*دانيد نياز به برق در تمامي شبکهآ*بنديآ*هايي که انجام ميآ*گيرد، يک نياز حياتي است و اين در حالي است که در جاهايي که ادعا ميآ*شود از روشآ*هاي بيآ*سيم استفاده ميآ*شود باز هم در مرجع ميآ*بينيم که اتصال به برق وجود دارد. کارشناسان اين رشته بيان کردهآ*اند که در آيندهآ*اي بسيار نزديک بيشتر افراد به اين نتيجه خواهند رسيد که استفاده از شبکهآ*هاي برق براي شبکهآ*هاي رايانهآ*اي و همچنين اتصالات اينترنتي، بهترين گزينهآ*اي خواهد بود که هم از نظر هزينه و هم از نظر سرعت وجود دارد. تنها بايد کمي صبر کرد و در انتها نتيجه را ديد.


گلسا ماهيان > هفته نامه بايت > روزنامه خراسان