من فايل اثط برنامه اي سي ecu ماشين دارم مي خوام به فايل زبان c تغيير بدم