گزارش كار آزمايشگاه مدار1

دانشگاه آزاد تبريز
نويسنده گزارش: ياشار برادران شكوهي

فهرست دستور كار ازمايش:
آزمايش1:اندازه گيري با اسيلوسكوپ
آزمايش2:پاسخ فركانسي مدار هاي RC
آزمايش3: پاسخ فركانسي مدار هايRLC
آزمايش4: پاسخ گذراي مدارهاي RLC
آزمايش5: اندازه گيري امپدانس دداخلي يك منبع
آزمايش6: تطبيق امپدانس

تايپ شده و داراي كيفيت عالي مي باشد.
لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=678