لطفا یکی که فیزیک خونده یا بلده جوابمو بده.

فرمول نیروی وارده از یک میدان مغناطیسی (B1)بر یک جسم دارای نیروی مغناطیسی (B2) دیگه رو می خوام . لطفا یکی بهم بگه.