اينجا چند تا سايت معرفي ميكنم كه بعضي از شماره هاي مجلات مختلف توش وجود دارن.
يك نگاهي بندازيم لينك مستقيم هستن.... :agree:


http://www.unixlan.com.ar/Normando (http://www.unixlan.com.ar/Normando)

CC/ (http://www.unixlan.com.ar/Normando/CC/) 03-Nov-2005 23:13 -
EPE_Magazine/ (http://www.unixlan.com.ar/Normando/EPE_Magazine/) 01-Oct-2005 00:41 -
Elektor/ (http://www.unixlan.com.ar/Normando/Elektor/) 01-Oct-2005 00:41 -
Protel/ (http://www.unixlan.com.ar/Normando/Protel/) 06-Nov-2005 16:58 -