تکنولوژی MVA
قسمت دوم:
این تکنولوژی توسط شرکت فوجیتسو و به عنوان مصالحه ای بین دو تکنولوژی IPS وTN ابداع شد. حسن این روش در تامین سرعت پاسخ دهی 25 میلی ثانیه ای بود که در آن زمان تامین آن توسط IPS غیر ممکن و توسط TN مشکل بود. از طرف دیگر این روش با تامین زاویه دید 160 تا 170درجه می توانست با روش IPS رقابت کند و نسبت کانتراست آن به مراتب از هر دو روش فوق بالاتر بود. نسل قبلی این روش بنام SVA یا VA دو سال قبل توسط همین شرکت ابداع شده بود و عیب اصلی این روش در زاویه دید کوچک آن بود.
اگر چنانچه به پیکسل نیمه روشن از بالا نگاه کنیم. همه چیز درست به نظر می رسد. در واقع ما ملکول ها را تحت زاویه 45 درجه می بینیم و پیکسل مورد نظر خاکستری به نظر می رسد. حال اگر چنانچه به پیکسل از سمت راست نگاه کنیم ملکول ها را تحت زاویه 90 درجه خواهیم دید و پیکسل به رنگ سفید دیده میشود واگر از سمت چپ نگاه کنیم تیره خواهیم دید. به این تزتیب این تکنولوژی نه تنها در این حالت، که حالت قالب است ، زاویه دید محدودی در اختیار بیننده قرار می داد بلکه پدیده خاص دیده شده نیز بستگی به جهت دید بیننده داشت.
این مسائل با ارائه روش MVA حل شد. در این روش هر پیکسل به چندین ناحیه ((Domain تقسیم می شود و این نواحی به صورت سنکرون و هماهنگ با یکدیگر عمل می کنند. در این روش جهت گیری ملکول ها از یک ناحیه به ناحیه دیگر متفاوت است. بطوریکه وقتی یک ناحیه نور را از خود عبور می دهد نواحی مجاور هر یک تا حدی جلوی عبور نور را گرفته و به این ترتیب حالت نیمه روشن یا خاکستری تولید می شود.
این بار حالت نیمه روشن با ترکیبی از وضعیت قرارگیری ملکول ها در نواحی مجاور تولید می شود بطوریکه تحت هر زاویه ای بیننده بطور متوسط سطح خاکستری و به عبارت دیگر میزان روشنائی ثابتی را می بیند.
مانند روش IPS در این روش نیز سلول های غیر فعال نور را عبور نداده و بنابراین سلول های مرده به رنگ تیره دیده می شوند.
گرچه تحلیل های اولیه آینده درخشانی را برای این تکنولوژی پیش بینی می کردند ولی پیش بینی هاهیچگاه محقق نشد و دلیل عمده آن در کندی پاسخ این تکنولوژی برای سوئیچ کردن از یک سطح خاکستری به یک سطح دیگر بود.
هر چند زمان سوئیچ کردن از حالت تیره به روشن مناسب بوده و کمتر از 20 میلی ثانیه است ولی این عدد برای سوئیچ کردن به حالت های دیگر خاکستری خیلی زیاد است و بنابراین کاربرد های بازی های خانگی و غیره که سرعت بالائی را برای حالت های میانی نیاز دارد نامناسب بوده و همین مسئله دلیل عمده عدم موفقیت این روش است.