از روي چه پارامترايي يه fpga مناسب واسه ي کاراي شبکه هاي عصبي انتخاب مي کنند؟